Протокол № 54 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.10.2010 година

Nov 9th, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

1. Пре­д­ло­же­ние за из­да­ва­не на За­пис на за­по­вед от об­щи­на Бал­чик, в по­л­за на МРРБ, обе­з­пе­ча­ва­ща аван­со­во пла­ща­не по До­го­вор за Про­ект “Бал­чик – ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то”, по­до­бект: “Вер­ти­кал­на ша­х­та 5” и по­до­бект: “Вер­ти­кал­на ша­х­та 6”.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
РЕШЕНИЕ 672:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и ука­за­ния  във  връ­з­ка с из­пъл­не­ни­е­то  на  до­го­во­ри  за без­въз­ме­з­д­на  фи­нан­со­ва  по­мощ  по  ОПРР с бе­не­фи­ци­ен­ти об­щи­ни, НПО и кон­к­ре­т­ни бе­не­фи­ци­ен­ти, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик  РЕ­ШИ:

1.В из­пъл­не­ние на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от До­го­вор № BG161PO001/1.4.-04/2009/004 от 05.02.2010 г. за  пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ, склю­чен ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и МРРБ за Про­ект „Бал­чик – ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще „Сбор­но мя­с­то”, по­до­бект: „Вер­ти­кал­на ша­х­та 5” и по­до­бект: „Вер­ти­кал­на ша­х­та 6”, упъл­но­мо­ща­ва кме­та на Об­щи­на Бал­чик да по­д­пи­ше За­пис на за­по­вед по об­ра­зец от Уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган без про­тест и без раз­но­с­ки, без ни­ка­к­ви въз­ра­же­ния и без та­к­си и уд­ръ­ж­ки от ка­къ­в­то и да би­ло ха­ра­к­тер, пла­ти­ма на пре­дя­вя­ва­не в по­л­за на МРРБ, Уп­ра­в­ля­ващ ор­ган на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” – Гла­в­на ди­ре­к­ция „Про­г­ра­ми­ра­не на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие”, в раз­мер на 173 172,33 лв. (сто се­дем­де­сет и три хи­ля­ди сто се­дем­де­сет и два ле­ва и три­де­сет и три сто­тин­ки) – пре­д­с­та­в­ля­ва­ща 30 % от раз­ме­ра на без­въз­ме­з­д­на­та фи­нан­со­ва по­мощ по про­е­к­та за срок до 06.10.2011 г. (два ме­се­ца и един ден след из­ти­ча­не на край­ния срок по из­пъл­не­ние на до­го­во­ра за пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ);
2.Въз­ла­гам на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик или упъл­но­мо­ще­но от не­го ли­це да по­д­го­т­ви не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти, във връ­з­ка с по­лу­ча­ва­не на аван­со­во пла­ща­не по До­го­вор № BG161PO001/1.4.-04/2009/004 от 05.02.2010 г.  И да ги пре­до­с­та­ви пред МРРБ – Раз­п­ла­ща­тел­на аген­ция, Се­ве­ро­и­з­то­чен ра­йон за пла­ни­ра­не;
3.Въз­ла­гам на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик вси­ч­ки по­с­ле­д­ва­щи юри­ди­че­с­ки и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия във връ­з­ка с из­пъл­не­ни­е­то на го­ре­и­з­ло­же­но­то.Гла­су­ва­ли по­и­мен­но със “За” – 19, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0
2. Пре­д­ло­же­ние от гру­па съ­ве­т­ни­ци до кме­та на об­щи­на Бал­чик за пре­до­с­та­вя­не на ко­пие от вси­ч­ки ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни ак­то­ве, ка­к­то и до­го­во­ри­те и те­х­ни­те из­ме­не­ния и до­пъл­не­ния, из­да­де­ни в из­пъл­не­ние на ак­то­ве­те, при­е­ти от ОбС – Бал­чик
До­к­ла­д­ва: инж.
Ве­се­лин Ни­ко­лов – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник
РЕШЕНИЕ 673:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 24 във връ­з­ка с чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик изи­с­к­ва от кме­та на об­щи­на Бал­чик да бъ­дат пре­до­с­та­ве­ни ко­пия от вси­ч­ки ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни ак­то­ве, ка­к­то и до­го­во­ри­те и те­х­ни­те из­ме­не­ния и до­пъл­не­ния, из­да­де­ни в из­пъл­не­ние на ак­то­ве­те, при­е­ти от ОбС – Бал­чик, от на­ча­ло­то на ман­да­та до дне­ш­на да­та.
Гла­су­ва­ли със “За” – 20, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0
3. Пре­д­ло­же­ние за спи­ра­не су­б­си­ди­ра­не­то на ФК “Чер­но­мо­рец” град Бал­чик от бю­дже­та на об­щи­на Бал­чик.
До­к­ла­д­ва: Ата­нас Же­чев – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник
РЕШЕНИЕ 674:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връ­з­ка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик ре­ши:
След из­чер­п­ва­не на за­ло­же­ни­те 1 млн. лв. в бю­джет 2010 го­ди­на спи­ра су­б­си­ди­ра­не­то на ПФК “Чер­но­мо­рец” град Бал­чик до при­е­ма­не­то на  бю­джет 2011 го­ди­на на об­щи­на Бал­чик.
Гла­су­ва­ли по­и­мен­но със “За” – 16, “Про­тив” – 1, “Въз­дър­жал се” – 34. Пре­д­ло­же­ние за упъл­но­мо­ща­ва­не на По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по бю­джет, фи­нан­си, ев­ро­ин­те­г­ра­ция и ев­ро­фон­до­ве към об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, да сле­ди за из­пъл­не­ни­е­то на Ре­ше­ние 310 по Про­то­кол № 31 от 15.05.2009 го­ди­на и Ре­ше­ние 426 по Про­то­кол № 38 от 30.10.2009 го­ди­на; Ре­ше­ние 461 по Про­то­кол № 39 от 12.11.2009 го­ди­на; Ре­ше­ние 527 по Про­то­кол № 45 от 31.03.2010 го­ди­на.До­к­ла­д­ва: Бе­д­ри Ке­ма­лов – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник
РЕШЕНИЕ 675:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връ­з­ка с чл. 21, ал. 1, т. 24, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик упъл­но­мо­ща­ва По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по бю­джет, фи­нан­си, ев­ро­ин­те­г­ра­ция и ев­ро­фон­до­ве да сле­ди за из­пъл­не­ни­е­то на Ре­ше­ние 310 по Про­то­кол № 31 от 15.05.2009 го­ди­на и Ре­ше­ние 426 по Про­то­кол № 38 от 30.10.2009 го­ди­на; Ре­ше­ние 461 по Про­то­кол № 39 от 12.11.2009 го­ди­на; Ре­ше­ние 527 по Про­то­кол № 45 от 31.03.2010 го­ди­на
Гла­су­ва­ли със “За” – 19, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 1
5. Пре­д­ло­же­ние за изи­с­к­ва­не от уп­ра­ви­те­ли­те на об­щин­с­ки­те пре­д­п­ри­я­тия и пре­д­с­та­ви­те­ли­те на об­щи­на­та в тър­го­в­с­ки­те дру­же­с­т­ва с об­щин­с­ко уча­с­тие по­д­ро­б­ни от­че­ти за съ­с­то­я­ни­е­то им и раз­г­ле­ж­да­не­то им в ОбС.
До­к­ла­д­ва: Кра­си­ми­ра Лю­бе­но­ва – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник
РЕШЕНИЕ 676:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик за­дъл­жа­ва кме­та на об­щи­на­та да изи­с­ка от уп­ра­ви­те­ли­те на об­щин­с­ки­те пре­д­п­ри­я­тия и пре­д­с­та­ви­те­ли­те на об­щи­на­та в тър­го­в­с­ки­те дру­же­с­т­ва с об­щин­с­ко уча­с­тие, по­д­ро­б­ни от­че­ти, за съ­с­то­я­ни­е­то им към 30.09.2010 г. и да ги вне­се в ОбС за раз­г­ле­ж­да­не, в срок до един ме­сец.
Гла­су­ва­ли със “За” – 18, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 16. Пре­д­ло­же­ние до кме­та на об­щи­на­та за пре­до­с­та­вя­не в Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик вси­ч­ки го­ди­ш­ни до­к­ла­ди за дей­но­ст­та по въ­т­ре­шен одит от на­ча­ло­то на ман­да­та.

До­к­ла­д­ва: Бе­д­ри Ке­ма­лов – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник
РЕШЕНИЕ 677:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик въз­ла­га на кме­та на об­щи­на Бал­чик да пре­до­с­та­ви в об­щин­с­ки съ­вет вси­ч­ки го­ди­ш­ни до­к­ла­ди за дей­но­ст­та по въ­т­ре­шен одит от на­ча­ло­то на ман­да­та.
Гла­су­ва­ли със “За” – 19, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК:  /Ст. Павлов/

Коментарите са затворени.