Клуб “Здравец” Балчик на републиканско първенство

Oct 29th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

564049_645405792156822_2095020315_n

С въз­тор­же­ни ръ­ко­п­ля­с­ка­ния и ова­ции, с про­дъл­жи­тел­но „бра­во“ бе въз­на­г­ра­де­но из­пъл­не­ни­е­то на гим­на­с­ти­че­с­ко­то съ­че­та­ние на клуб“Здра­вец“ Бал­чик. То­ва се слу­чи на 5 ок­том­в­ри т.г. в гр. Пле­вен, къ­де­то се про­ве­де по­ре­д­но­то ре­пу­б­ли­кан­с­ко пър­вен­с­т­во по гим­на­с­ти­ка на ве­те­ра­ни­те – гим­на­с­ти­ци от фе­де­ра­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки“. Съ­с­те­за­ни­е­то се про­ве­де в чи­та­ли­ще „Съ­г­ла­сие“, къ­де­то за­ла­та се ока­за из­к­лю­чи­тел­но тя­с­на, за да по­бе­ре по­ве­че от 700 уча­с­т­ни­ци и зри­те­ли, а още по-не­до­с­та­тъ­ч­на бе­ше сце­на­та, къ­де­то от­бо­ри­те пре­д­с­та­вя­ха сво­и­те изя­ви.

Съ­с­те­за­ни­я­та от­к­ри Ю. Хри­с­то­ва от от­дел „Кул­ту­ра и спорт“, Пле­вен. При­ве­т­с­т­вие към уча­с­т­ни­ци­те про­из­не­се и Пла­мен Бон­чев, пре­д­се­да­тел на фе­де­ра­ция „Спорт за вси­ч­ки“, по­ел ща­фе­та­та от по­че­т­ния пре­д­се­да­тел до­цент Е­ньо Бо­я­джи­ев. Ръ­ко­во­д­ни ор­га­ни съ­що по­з­д­ра­ви­ха спор­ти­с­ти­те, а най – тро­га­тел­но, ка­то по­да­рък, бе­ше пре­к­ра­с­но из­пъл­не­ние на мно­го кра­си­ва и тру­д­на гим­на­с­ти­ка от три де­вой­ки, въз­пи­та­ни­ч­ки на спор­т­но­то учи­ли­ще в Пле­вен.

Съ­с­те­за­ни­е­то, про­ве­ж­да­що се под мо­то­то „Спорт, здра­ве, на­чин на жи­вот“, за­по­ч­на с из­пъл­не­ние на до­ма­ки­ни­те, ко­и­то се пре­д­с­та­ви­ха с два от­бо­ра. Бал­чи­к­лий­ки иг­ра­ха се­д­ми по ред, по из­те­г­лен жре­бий. Тя­х­но­то съ­че­та­ние вклю­ч­ва иг­ра с то­п­ка, иг­ра с об­ръ­чи, иг­ра с лен­ти и иг­ра със стол­че­та. С по­с­ле­д­ния уред иг­рае гру­па­та от Кра­не­во, ко­я­то е част от клуб „Здра­вец“. Въ­п­ре­ки тя­с­на­та за спор­т­ни съ­с­те­за­ния сце­на, ве­те­ран­ки­те от Бал­чик ус­пя­ха да се раз­по­ло­жат до­б­ре, да се ори­ен­ти­рат в тя­с­но­то про­с­т­ран­с­т­во под ве­що­то ръ­ко­во­д­с­т­во на Д. Ма­ле­ва /ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел на от­бор „Здра­вец“/ и още в пър­ви­те ми­ну­ти да гра­б­нат вни­ма­ни­е­то и одо­б­ре­ни­е­то на пу­б­ли­ка­та, ко­я­то ги ап­ло­ди­ра по вре­ме на ця­ло­то им из­пъл­не­ние.

Бал­чи­ш­ки­те спор­ти­с­т­ки, ко­и­то са сред де­сет­те най- до­б­ри от­бо­ри в стра­на­та /са­мо от скром­ност ня­ма да ка­жем на пър­ви­те ме­с­та/ до­ка­за­ха, че с ма­со­вост /гру­па­та на­б­ро­я­ва 45 чо­ве­ка на въз­раст от 60 до 86 го­ди­ни/, с раз­но­о­б­ра­з­ни уре­ди, с ин­те­ре­с­ни гим­на­с­ти­че­с­ки уп­ра­ж­не­ния, ня­кои от ко­и­то до­с­та тру­д­ни, за въз­ра­ст­та гра­ни­ци ня­ма. То­ва из­тъ­к­на в сво­е­то при­ве­т­с­т­вие и пре­д­се­да­те­лят на фе­де­ра­ция „Спорт за вси­ч­ки“.

Пъ­ту­ва­не­то до Пле­вен бе­ше съ­че­та­но с бо­га­та кул­тур­на про­г­ра­ма, ко­я­то вклю­чи мно­го при­я­т­на сре­ща с ин­ва­ли­ди­те от Тър­но­во, про­ве­ла се в клу­ба на те­х­ния „Ар­т­цен­тър“. Но оно­ва, ко­е­то удо­в­ле­т­во­ри вси­ч­ки бе­ше по­се­ще­ние на един нов му­зей – мул­ти­ме­ди­ен про­с­ве­тен цен­тър, изо­б­ра­зя­ващ „Ца­ре­в­г­рад Тър­нов на хъл­ма Ца­ре­вец“. Тук, чрез скул­п­ту­ри /во­съ­ч­ни и си­ли­ко­но­ви/ и сте­но­пи­си, са пре­д­с­та­ве­ни ис­то­ри­че­с­ки ли­ч­но­с­ти /Иван Асен ІІ, ца­ри­ца Ана, Бал­ду­ин Флан­дър­с­ки, цар­Ка­ло­ян и др./ и па­ме­т­ни съ­би­тия от Вто­ро­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во – 12 – 14 век. Ви­зу­а­ли­зи­ран е жи­во­тът на раз­ли­ч­ни сло­е­ве от сре­д­но­ве­ко­в­но­то бъл­гар­с­ко об­ще­с­т­во – вла­де­те­ли, ду­хо­вен­с­т­во, ари­с­то­к­ра­ция, вой­ни, за­на­я­т­чии. По­ка­за­на е бо­га­та­та ис­то­рия на Тър­но­во ка­то сим­вол на цар­с­т­ве­ност, сла­ва и ду­хо­в­на мощ.

То­зи из­к­лю­чи­тел­но на­в­ре­ме­нен му­зей е от­к­рит пре­ди 6 ме­се­ца и е съ­з­да­ден с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма, фи­нан­си­ра­на от ЕС. Чо­век из­ли­за от му­зея ра­до­с­тен и удо­в­ле­т­во­рен, за­що­то ви­ж­да на­г­ле­д­но оне­зи пре­к­ра­с­ни ли­ца, оде­ж­ди и сим­во­ли, на ко­и­то сме се уди­в­ля­ва­ли от ре­п­ро­ду­к­ци­и­те на Лон­дон­с­ко­то еван­ге­лие.

Мария АНДРЕЕВА

 

 

Коментарите са затворени.