Международния ден на възрастните хора отбелязаха в местността “Текето”

Oct 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА


P1550822

Общински пенсионерски хор с диригент Тодор Тодоров откриха тържеството за честване между-народния ден на възрастните хора, на 5 октомври 2013 г. в местността “Текето”, с. Оброчище

Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят ден на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра – 1 ок­том­в­ри бе от­бе­ля­зан в ме­с­т­но­ст­та “Те­ке­то”, с. Об­ро­чи­ще на 5 ок­том­в­ри 2013 г., по­ра­ди про­дъл­жи­ло­то дъ­ж­до­в­но вре­ме в ця­ла­та об­щи­на.

По тра­ди­ция пен­си­о­не­ри­те от­бе­ля­з­ват своя ден и пра­вят ра­в­но­с­ме­т­ка на про­ве­де­ни­те ме­ро­п­ри­я­тия, ут­вър­ж­да­ва­щи ко­ле­к­ти­в­ния жи­вот на клу­бо­ве­те – от­бе­ля­за в по­з­д­ра­ви­тел­но­то си сло­во Ан­гел Съ­бев, пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те в Об­щи­на Бал­чик.

Съ­б­ра­ли­те се на тър­же­с­т­во­то бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от име­то на ОбА-Бал­чик от зам.-кме­та Ми­т­ко Пе­т­ров.

По­чер­п­ка за пен­си­о­не­ри­те (па­кет с 2 ке­ба­п­че­та и мал­ка би­ра) раз­да­до­ха ор­га­ни­за­то­ри­те от кме­т­с­т­во­то в с. Об­ро­чи­ще, на­че­ло с кме­та Да­на­ил Ка­ра­джов.

По­ра­ди сту­де­но­то и дъ­ж­до­в­но вре­ме, про­г­ра­ма­та бе до­с­та ла­ко­ни­ч­на – пе­с­ни из­пъл­ни­ха об­щин­с­ки­ят пен­си­о­нер­с­ки хор с ди­ри­гент То­дор То­до­ров и клуб “Здра­ве” с пре­д­се­да­тел То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва.

Ка­к­то на оти­ва­не, та­ка и на връ­ща­не Об­щи­на Бал­чик бе­ше оси­гу­ри­ла тран­с­порт от цен­тъ­ра на Бал­чик и кв. “Ле­в­с­ки” за вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи.

В тър­же­с­т­ве­ния ден уча­с­т­ва­ха пре­д­с­та­ви­те­ли на 23-те клу­ба на пен­си­о­не­ри­те в Бал­чик и 10-те клу­ба от се­ла­та в Об­щи­на­та. Пра­з­ни­кът про­дъл­жи от 10 до 12 ча­са. Кра­т­ко, но съ­дър­жа­тел­но.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.