ТФ “ДАНС” представиха Балчик и България на фестивала “Хоро от перли” в Турция

Oct 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

fest2

След като откриха официално на 2 октомври 2013 г.  фестивала “Хоро от перли” в Армуталан, кметовете на Армуталан – Мухамет Юнлю, на Балчик – Николай Ангелов и на германския град Боксберг – Роналд Трунш прерязоха лентата на новия “Парк на приятелството” в Армуталан.                                                                                                 

Фото: Сава Тихолов

Ба­ле­т­на фор­ма­ция “Данс” при На­ро­д­но чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки” уча­с­т­ва в от­к­ри­тия Ме­ж­ду­на­ро­ден де­т­с­ки фе­с­ти­вал “Хо­ро от пер­ли”, кой­то се про­ве­ж­да в по­б­ра­ти­ме­на­та на Бал­чик тур­с­ка об­щи­на Ар­му­та­лан. Тан­цьор­ки­те, ръ­ко­во­де­ни от хо­ре­о­г­ра­фа Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва, има­ха ус­пе­ш­на пър­ва изя­ва на сце­на­та и об­ра­ха ова­ци­и­те на пу­б­ли­ка­та. Ар­му­та­лан е част от мор­с­кия ку­рорт Мар­ма­рис и вся­ка го­ди­на в на­ча­ло­то на ок­том­в­ри съ­би­ра сто­ти­ци де­ца от раз­ли­ч­ни дър­жа­ви. Та­зи го­ди­на има пре­д­с­та­ви­те­ли на 11 стра­ни, сред ко­и­то Бъл­га­рия, Гер­ма­ния, Ру­мъ­ния, Гру­зия, Ру­сия и Тур­ция.

fest1

ТФ “Данс”, с ръководител Евгения Кирилова, представляват България на фестивала “Хоро от перли” в Армуталан, Турция .                                                                                                        

Фото: Сава Тихолов

/Б.Т./

 

 

 

Коментарите са затворени.