За малко видяхме изкуството на художниците от пътуващата изложба на Националните културни празници “Албена 2013”

Oct 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Milcho

Мил­чо Та­лев, млад ху­до­ж­ник, пре­д­с­та­ви пла­т­на­та на 27 изя­ве­ни бъл­гар­с­ки ху­до­ж­ни­ци, сред ко­и­то и 2 кар­ти­ни на кла­си­ка на бъл­гар­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра – Ивай­ло Пе­т­ров: “Ри­ба­ри” и “Са­мо­т­на ло­д­ка”

 Не би би­ло пре­си­ле­но, ако се ка­же, че Бал­чи­ш­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия /ХГ/е оа­зис на кра­со­та­та и ду­хо­в­но­ст­та. Във вся­ка от за­ли­те и / не­за­ви­си­мо от кре­щя­ща­та ну­ж­да от ре­монт/ през це­лия ле­тен се­зон, а и не са­мо то­га­ва, тук се от­к­ри­ва­ха раз­но­о­б­ра­з­ни из­ло­ж­би, про­ве­ж­да­ха се ли­те­ра­тур­ни че­те­ния и пре­д­с­та­вя­ния на но­ви кни­ги, кон­цер­ти и дей­но­с­ти с ин­те­ре­с­ни изя­ви. Не би мо­г­ло /от не­у­до­б­с­т­во­то да се про­пу­с­не/ да се из­ре­дят вси­ч­ки зна­чи­ми про­я­ви – от 22 – то из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла за ал­тер­на­ти­в­но из­ку­с­т­во  „Про­цес – про­с­т­ран­с­т­во“, за­по­ч­на­ло с из­ло­ж­ба на Ма­рия Джа­ко­вич, Пен­ка Мин­че­ва и Ди­ми­тър Гро­з­да­нов и с ре­а­ли­зи­ра­на­та идея та­зи го­ди­на фе­с­ти­ва­лът да сре­щ­не скул­п­ту­ра­та и пър­фор­мън­са с уча­с­ти­е­то на 15 ху­до­ж­ни­ци от Ев­ро­па, САЩ и Ав­с­т­ра­лия, а съ­що и с пре­д­с­та­вя­не­то на но­во­и­з­да­де­ни кни­ги – „120 го­ди­ни бъл­гар­с­ко из­ку­с­т­во“, „20 го­ди­ни фе­с­ти­вал „Про­цес – про­с­т­ран­с­т­во“, „Кни­га за кул­тур­ни­те па­ме­т­ни­ци в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия“.

По­с­ле­д­ва пре­к­ра­с­на­та из­ло­ж­ба, ор­га­ни­зи­ра­на и ори­ги­нал­но ре­жи­си­ра­на ка­то не­за­б­ра­ви­ма ве­чер, от съ­п­ру­га­та на по­чи­на­лия пре­ди две го­ди­ни То­ма Три­фо­но­в­с­ки – из­тъ­к­нат наш съ­в­ре­ме­нен ху­до­ж­ник.

За­ре­ди­ха се из­ло­ж­би­те на го­с­ту­ва­щи­те от пле­не­ра „Бал­чи­ш­ки хо­ри­зон­ти“ ху­до­ж­ни­ци, по­ка­з­ва­щи мо­дер­но раз­би­ра­не за пла­с­ти­ч­но­то из­ку­с­т­во; на 12 ста­ри май­с­то­ри – ру­мън­с­ки ху­до­ж­ни­ци/Ал. Са­т­ма­ру,  К, Кон­с­тан­ти­не­с­ку, Г. Бар­би­е­ри и др./, из­по­л­з­ва­ли тра­ди­ци­он­ни сре­д­с­т­ва за изо­б­ра­зя­ва­не на са­мо­т­ния бал­чи­ш­ки пей­заж; на съ­в­ре­мен­ни ру­мън­с­ки твор­ци с ин­те­ре­с­ни тър­се­ния и мо­дер­ни по­х­ва­ти.

И още… Не би­ва да се про­пу­с­нат мно­го­то стой­но­с­т­ни изя­ви на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то, уча­с­т­ни­ци във „Виа По­н­ти­ка“, кол­ко­то ин­те­ре­с­ни и раз­но­о­б­ра­з­ни, тол­ко­ва и по­ле­з­ни за гра­да и не­го­во­то бъ­де­ще…До­ка­то сти­г­нем до на­ци­о­нал­ни­те кул­тур­ни пра­з­ни­ци „Ал­бе­на 2013“, ко­га­то ХГ от­но­во бе оща­с­т­ли­ве­на с пъ­ту­ва­ща из­ло­ж­ба от твор­би на 27 изя­ве­ни бъл­гар­с­ки ху­до­ж­ни­ци, все­ки от ко­и­то, из­г­ра­дил свой са­мо­тен път в из­ку­с­т­во­то, во­дещ към ду­ша­та на зри­те­ля. Ху­до­ж­ни­ци, тър­се­щи ду­хо­в­ни­те из­ме­ре­ния, ка­к­то в изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во, та­ка и в дру­ги­те из­ку­с­т­ва. Ли­ч­но­с­ти със своя яр­ка ин­ди­ви­ду­ал­ност – от ли­ри­ч­на­та жи­во­пис на Вла­до Пе­нев, до из­ра­зи­тел­ни­те сил­ни то­но­ве на не­пре­жа­ли­мия ни Ивай­ло Пе­т­ров, до твор­ци­те, пре­съ­з­да­ли пре­ле­ст­та на пу­с­ти­те ули­ци, къ­щи, оси­ро­те­ли дър­ве­та, но и на пи­щ­на­та зе­ле­ни­на и при­ро­да – един без­к­ра­ен свят на изя­ще­с­т­во и пре­ци­з­ност… Свят, кол­ко­то ре­а­ли­с­ти­чен, тол­ко­ва и ме­ч­тан… Свят, на кой­то мо­жем да се ра­д­ва­ме в за­ли­те на на­ша­та бал­чи­ш­ка га­ле­рия. Са­мо че за по­ло­вин час на 21 се­п­тем­в­ри, до­ка­то трая сре­ща­та с акад. К. Ко­сев, Ст. Рай­че­в­с­ки, П. Ма­рин­кин и П. Ан­чев. Мно­го мал­ко вре­ме – за зна­чи­тел­но­то твор­че­с­т­во на пре­д­с­та­ве­ни­те ху­до­ж­ни­ци.

Ив. Гра­ни­т­с­ки, ор­га­ни­за­тор на На­ци­о­нал­ни­те кул­тур­ни пра­з­ни­ци „Ал­бе­на 2013”, от­бе­ля­за, че мал­ко гра­до­ве мо­гат да се ра­д­ват и гор­де­ят с та­ка­ва, до­б­ра и ху­ба­ва га­ле­рия, ко­я­то би тря­б­ва­ло да при­ю­ти и хра­ма на бо­ги­ня­та – май­ка Ки­бе­ла.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.