Творби на Дечко Узунов за първи път в Балчик

Oct 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Dechko-Uzunov-Balchik-282x400

На 5-ти ок­том­в­ри, от 18.00 ча­са в Га­ле­рия “Ти­хо­то гне­з­до”, на ДКЦ “КИ Дво­ре­ца”, Бал­чик се от­к­ри из­ло­ж­ба­та „ДЕ­Ч­КО УЗУ­НОВ – АК­ВА­РЕЛ”, пре­д­с­та­ве­на от Об­щин­с­ки кул­ту­рен ин­с­ти­тут Га­ле­рия-му­зей „Де­ч­ко Узу­нов”, Со­фия.

Из­ло­ж­ба­та по­ка­з­ва 20 уни­кал­ни ак­ва­рел­ни твор­би на Dechko Uzunov, BalchikДе­ч­ко Узу­нов и пре­д­с­та­в­ля­ва се­ле­к­ция от лю­би­ми­те те­ми на из­к­лю­чи­тел­ния ху­до­ж­ник – пей­за­жи и го­ло тя­ло.

Про­фе­сор, Ака­де­мик, Ре­к­тор на Ху­до­же­с­т­ве­на­та ака­де­мия, Ди­ре­к­тор на На­ци­о­нал­на­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия, Пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ху­до­ж­ни­ци, По­че­тен член на чу­ж­де­с­т­ран­ни ака­де­мии, По­че­тен пре­д­се­да­тел на AIAP /Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та асо­ци­а­ция за пла­с­ти­ч­ни из­ку­с­т­ва към ЮНЕ­С­КО/, но­си­тел на мно­же­с­т­во ви­со­ки на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни от­ли­чия и на­г­ра­ди, Де­ч­ко Узу­нов е уни­ка­лен тво­рец в по­ле­то на ев­ро­пей­с­ка­та кул­ту­ра.

През 1999 г. ЮНЕ­С­КО обя­ви Де­ч­ко Узу­нов за Све­то­в­на ли­ч­ност на го­ди­на­та по по­вод 100 го­ди­ш­ни­на­та от ро­ж­де­ни­е­то на ху­до­ж­ни­ка, с ко­е­то бе­ше до­с­той­но от­бе­ля­за­но мя­с­то­то на бъл­гар­с­кия тво­рец и за­с­лу­ги­те му към све­то­в­на­та ци­ви­ли­за­ция.

На­с­то­я­ща­та из­ло­ж­ба ни по­да­ря­ва един ме­сец еже­д­не­в­но съ­п­ри­ко­с­но­ве­ние с твор­че­с­т­во­то на един ве­лик ху­до­ж­ник. Не­ж­но­ст­та на не­го­ви­те ак­ва­ре­ли ще ни до­не­се вдъ­х­но­ве­ние, ве­д­рост и лю­бов.

ДКИ „КЦ Дво­ре­ца“ ви ка­ни на от­к­ри­ва­не­то на из­ло­ж­ба­та, на ко­е­то ще при­съ­с­т­ва Бо­ря­на Па­в­ло­ва, Ди­ре­к­тор на Га­ле­рия-му­зей „Де­ч­ко Узу­нов”, Со­фия.

„За пръв път по­до­б­на из­ло­ж­ба го­с­ту­ва в на­ша­та га­ле­рия. Де­ч­ко Узу­нов не е из­ла­ган до­се­га в то­зи ре­ги­он. Вяр­вам, че то­ва е са­мо на­ча­ло­то на съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то ни с Об­щин­с­ки кул­ту­рен ин­с­ти­тут Га­ле­рия-му­зей „Де­ч­ко Узу­нов“, Со­фия. Още от­се­га мо­га да за­я­вя, че при кон­с­т­ру­и­ра­не­то на кул­тур­ния ни ка­лен­дар, во­де­що ще бъ­де ка­че­с­т­во­то на кул­тур­ни­те про­ду­к­ти. Стре­ме­жът ни е Дър­жа­в­ни­ят кул­ту­рен ин­с­ти­тут да се пре­вър­не в дей­с­т­ви­те­лен, дей­с­т­ващ и за­по­м­нящ се с кул­тур­ни­те си про­я­ви цен­тър.“

Жени Михайлова, Директор, ДКИ „КЦ Двореца“;

/balchik.com/

 

 

 

Коментарите са затворени.