След бурята в края на септември

Oct 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

pic7

Сил­ни­те дъ­ж­до­ве и вя­тър през по­с­ле­д­ни­те 2 дни на се­п­тем­в­ри в ра­йо­на на гр. Бал­чик не са на­не­с­ли се­ри­о­з­ни по­ра­же­ния на те­ри­то­ри­я­та на Уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на. То­ва за­к­лю­чи­ха спе­ци­а­ли­с­ти­те на УБГ-Бал­чик след ог­лед на те­ре­на. Един­с­т­ве­ния по-се­ри­о­зен про­б­лем, кой­то гра­ди­на­ри­те и слу­жи­те­ли­те на УБГ-Бал­чик се на­ло­жи да пре­о­до­ле­ят, бе­ше пре­ма­х­ва­не­то на сре­д­но го­лям пре­чу­пен  клон от Sofora japonica. Кло­нът със зе­ле­на ма­са, ко­е­то го пра­ви мно­го те­жък бе­ше на­д­ви­с­нал над стръм­ния скат на Во­до­па­да. След пре­д­п­ри­е­ма­не на не­об­хо­ди­ми­те обе­зо­па­си­тел­ни мер­ки ча­ст­та от ра­с­те­ни­е­то бе­ше раз­т­ру­пе­на и из­не­се­на от те­ре­на. При па­да­не­то си кло­нът е за­се­г­нал въз­ду­шен сла­бо­то­ков ка­бел, кой­то ле­с­но би мо­гъл да се въз­с­та­но­ви и е ок­ри­вил час т от пре­д­па­зен па­ра­пет по ска­та. Във ра­йо­на на гра­ди­на „Раз­са­д­ни­ка” по вся­ка ве­ро­я­т­ност от пре­о­в­ла­ж­ня­ва­не на на­ра­не­на част на изо­ла­ци­я­та бе­ше пре­къ­с­нат по­д­зе­мен ка­бел, кой­то ве­че е въз­с­та­но­вен.

На мно­го ме­с­та в гра­ди­на­та има на­чу­пе­ни дре­б­ни клон­ки, ко­и­то слу­жи­те­ли­те по­чи­с­т­ват. Сил­ни­ят вя­тър по­ме­те и кон­с­т­ру­к­ци­я­та на из­ло­ж­ба­та „Бал­чик – ти­хо­то при­с­та­ни­ще”. След не­об­хо­ди­ми­те дре­б­ни ре­мон­ти по кон­с­т­ру­к­ци­я­та през зим­ния се­зон из­ло­ж­ба­та по вся­ка ве­ро­я­т­ност ще бъ­де по­д­ре­де­на на за­к­ри­то.

P1550782

Ина Манчева – Директор на УБГ-Балчик и д-р Красимир Косев – Директор на ботаническите градини в България по време на тържеството, по случай 120 години от рождението на Даки Йорданов – основател на УБГ-Балчик.

Ина МАН­ЧЕ­ВА –

 Ди­ре­к­тор на УБГ-Бал­чик

 

Коментарите са затворени.