Песен, посипана като сняг и зрял плод

Nov 9th, 2010 | От | Category: В РЕГИОНА

На връх Ди­ми­т­ро­в­ден сме­се­ни­ят хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик из­не­се пре­д­фе­с­ти­ва­лен кон­церт в хра­ма „Св. Св. Кон­с­тан­тин и Еле­на”. Пре­д­с­тои в на­ча­ло­то на но­ем­в­ри хо­рът да се пре­д­с­та­ви в пре­с­ти­ж­ния ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров кон­курс  – ПРА­ГА КАН­ТАТ 2010. В про­г­ра­ма­та на кон­цер­та бя­ха вклю­че­ни 9 пе­с­ни. По­с­ле­д­ни­те две са по­да­рък от ком­по­зи­то­ра Сте­фан Дра­го­с­ти­нов. То­ва са пе­с­ни­те „За­па­ли се Пе­ру­щи­ца” и „ Ди­гу, ди­гу, ди…” /пре­ми­е­ра/.

За хо­ри­с­ти­те бе­ше осо­бе­но при­я­т­но пи­с­ме­но­то по­з­д­ра­в­ле­ние на проф. Дра­го­с­ти­нов, кой­то им по­же­ла­ва до­с­той­но пре­д­с­та­вя­не в Че­хия. Хо­рът е при­ел пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во­то и до­ри ще из­пъл­ни на че­ш­ки език пе­сен­та на Ан­то­нин Двор­жак – “Napadli Pisne”. /Napadli – на­си­пан, на­т­ру­пан сняг, на­па­дал по зе­мя­та зрял плод/. То­ва е за­дъл­жи­тел­но кон­кур­с­но про­из­ве­де­ние за вси­ч­ки хо­ро­ве на фе­с­ти­ва­ла и ще бъ­де оце­ня­ва­но мно­го пре­ци­з­но.Бал­чи­к­лии, ко­и­то гле­да­ха кон­цер­та, се убе­ди­ха, че хо­ри­с­ти­те са по­д­го­т­ве­ни до­б­ре и ще се пре­д­с­та­вят по­до­ба­ва­що.

Георги Йовчев

Коментарите са затворени.