Ехо от фестивала на младите в изкуството “Виа Понтика”

Oct 2nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, Общински новини

Балчик – желана и достъпна туристическа дестинация и място за живеене

P1750002

След ка­то от­ми­на фе­с­ти­ва­лът на мла­ди­те “Виа по­н­ти­ка” ос­та­на оно­ва, ко­е­то те ис­ка­ха да ни ка­жат ка­то впе­ча­т­ле­ния и пре­по­ръ­ки от сво­я­та мла­да и дръ­з­но­ве­на въз­раст. Пър­во­то е, че Бал­чик тря­б­ва да ста­не до­с­тъ­пен. Ще ка­же­те, че е. Не, не е та­ка. Ка­то вли­за чо­век от­към Вар­на не знае на­къ­де да про­дъл­жи. От кръ­с­то­ви­ще­то на к.к.”Ал­бе­на” мо­жеш да ви­диш са­мо та­бе­ла за Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, ка­то че ли тя не е свър­за­на с Дво­ре­ца, а за Бал­чик тря­б­ва да оби­ко­лиш през Об­ро­чи­ще. Бъл­га­ри­те не се ори­ен­ти­рат, чу­ж­ден­ци­те пък въ­о­б­ще.

В гра­да най-че­с­то се из­по­л­з­ват, за да се сле­зе до бре­га, стъл­би­те зад ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”. А те са до­с­та не­у­г­ле­д­ни. Ка­к­во ли би ста­на­ло, ако има ху­бав па­ра­пет и нор­мал­но, а не стръм­но стъл­би­ще. Е, а по­ми­с­ли­х­те ли за стъ­к­лен асан­сьор?- пи­тат мла­ди­те сту­ден­ти на арх.Ми­рян Ми­ря­нов, на­че­ло със Сил­вия Съл­ко­ва.

Кол­ко мал­ко е не­об­хо­ди­мо да има­ме плаж по ця­ла­та край­б­ре­ж­на иви­ца ка­то из­г­ра­дим дър­ве­на рам­па, ко­я­то да оти­ва 45 м. на­въ­т­ре в мо­ре­то, да е за­би­та ста­бил­но във во­да­та и да бъ­де с удо­бен на­к­лон, за да се вли­за в мо­ре­то, до­ри от ин­ва­ли­ди. Про­е­к­тът е из­ми­с­лен за стръ­мен и ка­ме­нист бряг, но е при­ло­жим и на дру­ги ме­с­та. Той е строй­на си­с­те­ма от рел­си и па­ра­пе­ти, мо­же да има и мон­ти­ра­на алея за джо­кинг.

Кол­ко но­ви и кра­си­ви де­т­с­ки пло­ща­д­ки мо­же да има. На­при­мер на мя­с­то­то на най-ста­ри­те гро­би­ща в ме­с­т­но­ст­та „Ехо­то”. И вси­ч­ко по­д­чи­не­но на си­с­те­ма­та за до­с­тъ­пен ди­зайн на де­т­с­ка­та сре­да- мо­ду­лен при­н­цип на из­г­ра­ж­да­не, пре­ме­с­т­ва­е­ма рин­го­ва тръ­б­на кон­с­т­ру­к­ция, до­пъл­ни­тел­ни рам­пи и ръ­ко­х­ва­т­ки, уда­ро­по­г­лъ­ща­ща на­с­тил­ка и пр.

До­с­тъ­п­но­ст­та има сми­съл, ко­га­то про­е­к­ти­те са при­ло­жи­ми на мно­го ме­с­та, на­при­мер в кв.”Ле­в­с­ки” и „Ба­лик” – ка­за Сил­вия Съл­ко­ва, ко­га­то пре­д­с­та­вя­ше пред жур­на­ли­с­ти­те сту­ден­т­с­ки­те раз­ра­бо­т­ки, на­п­ра­ве­ни за кра­т­ко вре­ме, но ори­ги­нал­ни.

Име­на­та на Ан­тон Ива­нов, Ди­а­на До­че­ва, Ми­ле­на Ки­ти­по­ва, Ран­гел Чи­пев и Сил­вия Съл­ко­ва ще сре­ща­ме по-че­с­то в бъ­де­ще ка­то ав­то­ри на ус­пе­ш­ни про­е­к­ти в об­ла­ст­та на „Ин­ду­с­т­ри­ал­ния ди­зайн” и „Ди­зайн на де­т­с­ка­та сре­да”, ко­га­то ста­ва въ­п­рос за по-до­с­тъ­п­на гра­д­с­ка сре­да: удо­б­но и бър­зо оти­ва­не до пла­жа, де­т­с­ка­та пло­ща­д­ка, бол­ни­ца­та, му­зея или га­ле­ри­я­та.

За бол­ни­ца­та бе пре­д­с­та­вен спе­ци­а­лен про­ект от Ан­тон Ива­нов, За­ха­ри Ган­чев и Ми­рян Ми­ря­нов. Фи­нан­си­ран от Ро­та­ри клуб Бал­чик /Rotary Club District 2482, с пре­д­се­да­тел Сла­ви Сер­бе­зов/про­е­к­тът за Бал­чи­ш­ка­та бол­ни­ца вклю­ч­ва мон­ти­ра­не­то на по­с­то­ян­на ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма за уле­с­не­но си­г­нал­но ори­ен­ти­ра­не на гра­ж­да­ни­те /ви­зу­ал­на гра­фи­ч­на ко­му­ни­ка­ция/: ин­фор­ма­ци­он­но та­б­ло, та­бе­ли на от­дел­ни­те ле­кар­с­ки ка­би­не­ти, при­з­ми с дву­с­т­ран­но но­ме­ри­ра­не за ори­ен­та­ция и сме­ня­е­ми та­бе­ли за ме­ди­цин­с­кия съ­с­тав и ра­бо­т­но­то вре­ме. Ка­к­то по­д­чер­та доц.М.Ми­ря­нов при от­к­ри­ва­не­то в ХГ Бал­чик на из­ло­ж­ба­та „50 г.бъл­гар­с­ки ин­ду­с­т­ри­а­лен ди­зайн”по­с­ти­же­ни­я­та на мла­ди­те бъл­гар­с­ки ди­зай­не­ри се дъл­жат на ко­ре­к­т­ния от­чет на вси­ч­ки фа­к­то­ри – ес­те­ти­ч­ни, ер­го­но­ми­ч­ни и пси­хо­ло­ги­ч­ни, за съ­о­т­ве­т­но­то кон­це­п­ту­ал­но ре­ше­ние и про­из­ти­ча­що­то от то­ва из­де­лие.

В ли­це­то на доц.Ми­рян Ми­ря­нов, доц. Стан­ко Вой­ков, доц.д-р Ми­ле­на Ни­ко­ло­ва, доц.Ди­ми­тър До­б­ре­в­с­ки, ст.преп.Ни­ко­лай Де­нев и хон.преп.Ран­гел Чи­пев сту­ден­ти­те имат пре­к­ра­сен при­мер за по­д­ра­жа­ние. То­ва са ми­с­ле­щи и дей­с­т­ва­щи ар­хи­те­к­ти, ко­и­то са до­с­той­ни про­дъл­жи­те­ли на ди­зай­нер­с­ко­то де­ло, чи­е­то на­ча­ло се по­с­та­вя през 1896 г., ко­га­то в Дър­жа­в­но­то ри­су­вал­но учи­ли­ще, чий­то пра­во­п­ри­ем­ник е НХА, се от­к­ри­ва по на­с­то­я­ва­не на Кон­с­тан­тин Ве­ли­ч­ков и указ на княз Фер­ди­нанд от­дел за ри­су­ва­чи на ху­до­же­с­т­ве­ни ин­ду­с­т­рии. То­ч­но ар­хи­вът на то­ва ста­ро и за­с­лу­же­но из­ку­с­т­во спа­ся­ва доц.М.Ми­ря­нов, на­ми­рай­ки го бу­к­вал­но из­х­вър­лен на бо­к­лу­ка. Про­фе­со­рът гор­до из­тъ­к­на име­на­та на За­ха­ри Ган­чев, спе­че­лил на­г­ра­да от мо­д­на­та аген­ция „Три­умф”, Де­ян Ден­ков – за ди­зай­нер­с­ки ре­ше­ния в еле­к­т­ро­ни­ка­та на Мер­це­дес, че на­ши­те ав­то­бу­си „Ча­в­дар” ди­зай­нер­с­ки пре­въз­хо­ж­дат Се­т­ра и Мер­це­дес на вре­ме­то, че сме би­ли по-до­б­ри и от Apple, че пре­д­хо­д­ни­те са би­ли до­с­той­ни и ние тря­б­ва да се учим от тях.

То­ч­но на връ­з­ка­та ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та тря­б­ва да се дър­жи и да не се по­гу­б­ва ед­на стра­хо­т­на те­х­ни­че­с­ка ми­съл – спо­де­ли доц.Ве­се­лин Ран­ков, кой­то ни за­по­з­на и с ос­та­на­ли­те, взе­ли уча­с­тие в 10-дне­в­на­та ра­бо­та на ди­зай­не­ри­те по вре­ме на фе­с­ти­ва­ла „Виа По­н­ти­ка”: Емил Сте­фа­нов, Мар­та Ма­ке­дон­с­ка, Ли­лия Ни­ко­ло­ва, Ани Йор­да­но­ва, Со­нер Кьо­рю­мер, Вла­ди­мир Тун­чев, Кри­с­ти­ян Ка­ли­нов, Рая Ба­ка­ло­ва, Те­ре­за Или­е­ва, Ка­ло­ян Ки­ри­лов, Сте­фан За­ха­ри­ев, Цве­тан Цве­та­нов, Лю­бен Ру­си­нов, Еле­на То­до­ро­ва, Ма­ри­на Де­не­ва, Ели­за­бет Ан­ге­ло­ва, Ге­ор­ги Хри­с­тов, Ан­то­а­не­та Ко­с­то­ва, Яна Пи­те­ко­ва, Жа­к­лин Ата­на­со­ва, Бо­жа­на Ди­ми­т­ро­ва.

Доц.Д.До­б­ре­в­с­ки ка­за не­що, ко­е­то не е от­к­ри­тие на то­п­ла­та во­да – че ня­ма до­с­тъп до Дво­ре­ца. Вяр­но е. От пло­ща­да на гра­да на­при­мер тру­д­но мо­жеш да на­ме­риш Дво­ре­ца. Е, с пи­та­не и до Ца­ри­г­рад мо­жеш да оти­деш, но до Дво­ре­ца – не. При­съ­с­т­ва­ща­та на от­к­ри­ва­не­то на ди­зай­нер­с­ка­та из­ло­ж­ба Ина Ман­че­ва, ди­ре­к­тор на УБГ Бал­чик ве­д­на­га взе си­ту­а­ци­я­та в свои ръ­це и по­ка­ни на сре­ща ди­зай­не­ри­те и ар­хи­те­к­та на ОбА в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, за да се ре­шат имен­но та­ки­ва въ­п­ро­си за до­с­тъ­п­но­ст­та на сре­да­та. Спо­ред нея не вси­ч­ко мо­гат да на­п­ра­вят са­ми, ка­к­то до­се­га, а да се раз­чи­та на про­фе­си­о­на­ли­с­ти е про­с­то на­ло­жи­тел­но.

Ка­то се на­т­ру­п­ва ви­зия за бъ­де­ща ра­бо­та, мла­ди­те ди­зай­не­ри оча­к­ват съ­дей­с­т­вие от Об­щи­на Бал­чик, за да пре­д­с­та­вят още и още про­е­к­ти за пре­в­ръ­ща­не­то на Бал­чик в же­ла­на ту­ри­с­ти­че­с­ка де­с­ти­на­ция и мя­с­то за жи­ве­е­не.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.