П Р О Т О К О Л № 31 от заседание на ОбС, проведено на 26.09.2013 г.

Oct 2nd, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Разглеждане предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 411: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет  Балчик  актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните  имоти:

– Поземлен имот № 44882.501.22 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 1385 м2;

-Поземлен имот № 44882.22.97 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 861 м2;

-Поземлен имот № 44882.22.98 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 1 306 м2;

-Незастроен урегулиран поземлен имот VІ, кв. 42 по ПУП на вилна зона “Изгрев”, ПИ № 02508.1.293 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 423 м2.

Раздел ІІІ  Г  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на                    настанените в тях наематели” със следният  имот:

–   Апартамент № 2, ет.1, вх.А, бл.№24 в жк “Балик” гр. Балчик, представляващ  самостоятелен обект в сграда № 02508.76.18.2.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Разглеждане предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Агрокемикъл” ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 412: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94П-715-1/29.07.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Агрокемикъл” ЕООД с ЕИК 825025923, гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” №73К, по отношение на ПИ № 02508.85.292 по кадастралната карта на гр. Балчик, целия с площ от 628 м2, като “Агрокемикъл” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 68 м2 /шестдесет и осем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4310/05.08.2013 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 9 520.00 лв. /девет хиляди петстотин  и двадесет лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.22.98 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 413: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбСБалчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4322/13.08.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.22.98 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 1306 м2  /хиляда триста и шест квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 448.00 лв. /десет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.22.97 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 414: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4323/13.08.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.22.97 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 861 м2  /осемстотин шестдесет и един квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 716.00 лв. /шест хиляди седемстотин и шестнадесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, апартамент № 2, вх. А, бл. 24, ж.к. „Балик”, на наемателят на общинското жилище, настанен по административен ред.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 РЕШЕНИЕ 415: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. 3  и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 1; чл. 42, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 258/29.11.2012 г. на Общински Съвет   Балчик и във връзка с молба вх. № 94М-332-1/05.09.2012 г. от Мариана Инджева, настанена по административен ред, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.2.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 2, вх. А, бл. 24 в ж.к “Балик” гр.Балчик, с площ от 56.65 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение; общи части с площ   6.15 м2 и изба с площ от 5.76 м2, актуван с АОС № 65/20.02.1998 г., за сумата от 19 449.84 лв. /деветнадесет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и 84 ст./ на наемателят на общинското жилище Мариана Асенова Инджева.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл.42 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/013, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 416: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1  от Закона за общинския дълг  Общински съвет Балчик, във връзка с Решение № 568 от 17.05.2010 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик ”,изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/013 със средства на общинския бюджет в размер на 185 159,23 лв. (сто осемдесет и пет хиляди сто петдесет и девет  лева и 23 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи както следва:

–              По бюджетно перо 2.2.„Разходи за строителни и монтажни работи ”  109 825,13  лв. с ДДС , в т.ч. 16 473,77 лв., с ДДС /ЗСП/.

–    По бюджетно перо 2.5. „Разходи за авторски надзор”  8 520,00 лв. с ДДС , в т.ч 1 278,00 лв.,с ДДС /ЗСП/.

–  По бюджетно перо 2.8. „Разходи за изготвяне на обследване за енергийна ефективност „  17 880,00 лв. с ДДС , в т.ч 2 682,00 лв.,с ДДС /ЗСП/.

–   По бюджетно перо     3.2. „Разходи за одит „  10 007,79 лв. с ДДС , в т.ч 1 501,17 лв.,с ДДС /ЗСП/.

– По бюджетно перо 3.1. „Разходи за публичност „  2 123,89 лв. с ДДС , в т.ч 318,58 лв.,с ДДС /ЗСП/, над допустимите 0,5 % от Общите допустими преки разходи  по проекта, с натрупване.

–   Предварително извършени бюджетни плащания във връзка с обследвания, оценка на съответствие и др. непризнати от Управляващия орган  – 36 802,42 лева.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.6.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж”, на собственика на законно построена сграда.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 417: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 45, ал.1 и ал.5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94С-402-1/26.07.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 14 050.00 лв. (четиринадесет хиляди и петдесет лева), за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.6.2 по кадастралната карта на гр.Балчик, вилна зона “Овчаровски плаж” с площ от 562 м2 (петстотин шестдесет и два  квадратни метра), актуван с АОС № 4308/29.07.2013 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Разглеждане предложение за корекция на Решение 169 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година на общински съвет  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 418: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.1, ал.2, т.1 и чл.5, ал.1 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол и във вр. с чл. 99, т. 2 АПК, Общински съвет Балчик

Р Е Ш И:

1.            Изменя свое Решение № 169, Протокол № 14 от 28.06.2012 г., както следва:

1.1. Точка 1. остава непроменена.

1.2.  Отменя текста на т. 2 и вместо него приема следния: Приватизацията да се извърши по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 Закон за приватизация и следприватизационен контрол  публично предлагане.

1.3. Отменя текста на т. 3 и вместо него приема следния:  Упълномощава кмета на Община Балчик да възложи подготовката и сключването на приватизационна сделка на инвестиционен посредник след провеждане на конкурс.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2013 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 419: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл.25 ал.2 от НСОИОБ

1. Общински съвет Балчик одобрява разпределянето на част от гласувания резерв в местни дейности в размер на 136 300 лева да бъде усвоен и с тази сума да бъде завишен бюджета в разходната си част по училища, както следва:

– СОУ “Христо Ботев” гр.Балчик                            37 500 лева

– ОУ “Антим I” гр.Балчик                                        13 200 лева

– ОУ “Кирил и Методий”  гр.Балчик                       19 500 лева

– ПГ за КОС “Алеко Константинов” гр.Балчик      24 700 лева

– СОУ “Христо Смирненски” с.Оброчище             22 800 лева

– ОУ “Г.С.Раковски” с.Сенокос                               18 600 лева

2. Общински съвет задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия и със своя заповед отрази одобрените корекции по бюджет 2013 г. в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.501.22 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 420: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3199/28.01.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.501.22 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 1385 м2 /хиляда триста осемдесет и пет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 803.00 лв. /десет хиляди осемстотин и три лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.1.293 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 421: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4309/29.07.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.293 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв. 42 по ПУП на в.з. “Изгрев” гр. Балчик/ с площ от 423 м2 /четиристотин двадесет и три квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 20 304.00 лв. /двадесет хиляди триста и четири лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров – член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 422: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет   Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Иванка Ангелова Дойчева от с. Кранево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Вейсел Рифад Вейсел от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Румяна Борисова Тодорова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

4. Иванка Василева Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Красимира Недялкова Трифонова от с. Преспа, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Касим Ниязиев Исмаилов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Иван Илиев Иванов от с. Змеево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

8. Димитрина Динева Димитрова от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 300.00 (триста) лева.

9. Роксена Пламенова Енева от гр. Балчик, за лечение на дъщеря й Пламена, в размер на 300.00 (триста) лева.

10. Добри Карамфилов Георгиев от град Балчик, ул. Волга № 33, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

11. Наджие Мухаремова Мустафова от с. Ляхово, за закупуване на лекарства и лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

12. Недялка Иванова Михова от с. Кранево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Отчет Разглеждане предложение за корекция на Решение 405, т. 2 по Протокол № 29 от 25.07.2013 г. на ОбС Балчик.

Вносител: Христо Николов Христов  общински съветник

РЕШЕНИЕ 423: На основание 21, ал. 1, т. 5 ЗМСМА, във връзка с Постановление № 67  /14.04.2010 г./ изм. ДВ бр.6 от 22.01.2013 г./, Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от същото постановление и във връзка Докладна записка с вх.№ 367/4.09. 2013 г. от началник отдел „БФС”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК

РЕШИ:

1. Прави корекция в т. 2 на Решение 405 по Протокол № 29 от 25.07.2013 г. на ОбС  Балчик, като изменя основна месечна работна  заплата на кметове на населени места в община Балчик, както следва:

– Кметство село Гурково           – Тодор Иванов Георгиев                          – 770 лева;

– Кметство село Ляхово             – Реджеб Ибрямов Реджебов                – 770 лева;

– Кметство село Стражица        -Шукри Али Шукри                                     – 770 лева

2. В останалата част  на т.2, решение 405 на ОбС Балчик остава без промяна.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за актуализация на бюджета за 2013 година   общинска отговорност на НЧ „Свобода1897” с. Гурково.

Вносител: Росица Пенева  председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 424: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ, общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласието си бюджета на НЧ „Свобода1897” с. Гурково да бъде актуализиран с 10000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изразяване на мнение за опрощаване на дълг от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково.

Вносител: Росица Пенева  председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 425: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на Република България, с вх. № 287 от 17.06.2013 година, общински съвет Балчик изразява положително мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково, община Балчик.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на предложения за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич

Вносител: Росица Пенева  председател на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич.

РЕШЕНИЕ 426: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Наредба № 1 от 03.02.2011 година за съдебни заседатели, общински съвет Балчик избира кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич в състав:

1. Денка Христова Иванова от гр. Балчик

2. Любомир Николов Лефтеров от гр. Балчик

3. Джелал Неджиб Фаик от с. Оброчище

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По седемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път до ПИ  48982.4.1 и ПИ 48982.3.28 по кадастралната карта на с. Царичино, община Балчик преминаващи през ПИ 48982.333.15.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 427: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  “Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път до ПИ  48982.4.1 и ПИ 48982.3.28 по кадастралната карта на с. Царичино община Балчик преминаващи през ПИ 48982.333.15.

                II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По осемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 48982.333.15- “Обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28” по кадастралната карта на с.Царичино, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 428: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 48982.333.15 – “Обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28” по кадастралната карта на с.Царичино община Балчик.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По деветнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 48982.4.1 и ПИ № 48981.3.28 по кадастралната карта на с.Царичино, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 429: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл.129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 48982.4.1 с отреждане за “Паркинг и търговия” и ПИ № 48982.3.28 с отреждане за “Винарна” по кадастралната карта на с.Царичино община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По двадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за даване съгласие Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел разплащане по време на реализацията на  проект: „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура “,  финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007  2013

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 430: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение №846/27.07.2011г., допълнено с Решение № 51/26.01.2012г. на Общински съвет  Балчик, Общински съвет на Община Балчик

РЕШИ:

·              Общински съвет – Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел разплащане по време  на реализацията на  проект: „ Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура “,  финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007  2013

·              Максимален размер на дълга  1 813 000 лв. (един милион осемстотин и тринадесет хиляди лева )., от които:

А):    1 813 000 лв. мостови кредит

–       Валута на дълга  лева

–       Вид на дълга краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

–       Условия за погасяване:

Ш           Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Ш           Източници за погасяване на главницата от 1 813 000 лв. мостови кредит – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-11/2011/013 oт 31.01.2012, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ и Община Балчик;

–              Максимален лихвен процент  шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·              Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски  съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·              Начин на обезпечение на кредитите: 1 813 000лв. мостови кредит

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-11/2011/013 oт 31.01.2012, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ и  Община Балчик

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка  „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов,Председател на ОбС  Балчик

 

 

 

Коментарите са затворени.