Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост

Oct 2nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Заповед № 1048/24.09.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост :

1. Кафе – бар състоящ се от 1 етаж – търговска зала, стълбище, предверие и склад; подземен етаж – склад, коридор, стълбище и санитарен възел с по две клетки с обща площ 94.00 м2 – частна общинска собственост, актувана с АОС 3349/02.09.2008 г. и прилежаща открита тераса с площ от 137,06 м2, находящи се в гр. Балчик, пл. “21 септември”, при начална годишна наемна цена 2 480.92 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева и деветдесет и две стотинки/, без ДДС.

2. Срок на договора за кафе бар – 5 /пет/ години, като прилежаща открита тераса към него следва да се експлоатира за периода май – септември /включително/ за периода на договора

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга.

Търгът ще се проведе на 11.10.2013 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 26.09.2013 г. до15.00 ч. на 10.10.2013 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 10.10.2013 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова

 

Коментарите са затворени.