Отборът на МБАЛ Балчик бе най-атрактивен на турнира.

Oct 2nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, СПОРТ

1000355_556659664389488_55487390_n

Ти­мът на “Юно­ши-23 на­д­де­ля над “Ке­с­тен” с 5:4 след из­пъл­не­ние на ду­з­пи в про­ве­ла­та се та­зи ве­чер фи­нал­на сре­ща от ама­тьор­с­кия фу­т­бо­лен тур­нир по по­вод пра­з­ни­ка на гра­да  21 се­п­тем­в­ри. Съ­дия на сре­ща­та бе ли­ч­но кме­тът на Бал­чик  Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Той обя­ви, че есен­ния фу­т­бо­лен тур­нир за сле­д­ва­ща­та го­ди­на ще но­си име­то “За­р­ко Джи­ля­нов”, в па­мет на вне­за­п­но по­чи­на­лия по вре­ме на про­ве­ж­да­не на тур­ни­ра Све­то­зар Сте­фа­нов Джи­ля­нов  ди­ре­к­тор на де­т­с­ко юно­ше­с­ка­та шко­ла на “Чер­но­мо­рец”  Бал­чик и ор­га­ни­за­тор на спор­т­на­та про­я­ва. Съ­що в па­мет на За­р­ко ще бъ­де име­ну­ван спор­т­ния ком­п­лекс, къ­де­то се про­ве­ж­дат сре­щи­те. Ан­ге­лов до­пъл­ни, че фу­т­бол­но­то иг­ри­ще е са­мо част от спор­т­ния ком­п­лекс  пре­д­ви­ден за из­г­ра­ж­да­не в ЖК “Ба­лик”, и че пре­д­с­тои ре­а­ли­за­ци­я­та на още ед­но иг­ри­ще и съ­б­ле­кал­ни.

Иг­ра­чи­те на “Юно­ши-23 ос­вен за­ве­т­на­та ку­па по­лу­чи­ха и спор­т­ни еки­пи. На вто­ро мя­с­то се кла­си­ра фу­т­бол­ни­ят от­бор “Ке­с­тен”, а на тре­то мя­с­то ти­мът на “Енер­го”. Вси­ч­ки­те уча­с­т­ва­ли 14 от­бо­ра в тур­ни­ра по­лу­ча­ват фу­т­бол­ни то­п­ки.

Спе­ци­ал­на на­г­ра­да  ку­па за фе­ър­п­лей бе връ­че­на на от­бо­ра на “Енер­го” от мла­ди­те та­лан­ти от де­т­с­ко юно­ше­с­ка­та шко­ла на “Чер­но­мо­рец”. Ка­пи­та­нът Хри­с­то Хри­с­тов я по­с­ве­ти в па­мет на За­р­ко Джи­ля­нов.

Сле­д­ва­щи­ят фу­т­бо­лен тур­нир за ама­тьо­ри е пре­д­ви­ден да се про­ве­де до­го­ди­на по по­вод 24 – май.

Balchik.com

 

Коментарите са затворени.