Колко е сладка държавната баница

Oct 2nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

То­ва спо­ред мен де­мон­с­т­ри­ра про­ект BG051PO001-5.3-02-0001-C0001 “Спри и се пре­г­ле­дай”,кой­то се ре­а­з­ли­зи­ра с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си 2007-2013”, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Пре­по­ръ­ка­та е до­ш­ла още на 2 де­кем­в­ри 2003 г. (2003/878/ЕО). Ка­то на­ча­ло вси­ч­ко е про­е­к­ти­ра­но да за­по­ч­не /след мно­го уму­ва­не/ на 21.5.2009 и кра­ен срок 21.10.2010г. „Да ама не” – в то­зи пе­ри­од сро­кът за из­пъл­не­ние се уве­ли­ча­ва с 55 ме­се­ца – 21.05.2009 г. – 21.12.2013 г. с общ бю­джет 19 558 281,73 лв. То­ва на­у­чи­х­ме бли­зо 120 гра­ж­да­ни на Бал­чик, съ­б­ра­ни пред су­пер­мар­кет „Ак­ви­лон” и бла­го­да­рим, че на 17.9.2013 г. Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то е за­бе­ля­за­ло на­шия град на ге­о­г­ра­ф­с­ка­та кар­та, три ме­се­ца пре­ди края на кам­па­ни­я­та за ран­на ди­а­г­но­с­ти­ка на он­ко­ло­ги­ч­ни­те за­бо­ля­ва­ния. А об­ща­та цел на про­е­к­та е ед­но мно­го кра­си­во по­же­ла­ние, осо­бе­но за не­про­с­ве­те­ни­те за скрий­нин­го­ви­те пре­г­ле­ди. Той е с ан­г­лий­с­ко на­ча­ло, а „screening” oзна­ча­ва пре­ся­ва­не, пре­чи­с­т­ва­не. А на бъл­гар­с­ки ме­ди­цин­с­ки език: „от­к­ри­ва­не на не­про­я­ве­на бо­лест, ак­ти­в­но из­дир­ва­не на бо­ле­с­ти­те или пре­д­бо­ле­с­т­ни съ­с­то­я­ния сред здра­ви хо­ра” – та­ка зву­ча­ха оп­ти­ми­с­ти­ч­но ду­ми­те, ка­за­ни и от ле­к­то­ра Ли­дия Ди­ми­т­ро­ва, до­пъл­вай­ки, че има над 60 ви­да рак на све­та, но Све­то­в­на­та здра­в­на ор­га­ни­за­ция е въ­ве­ла 3 не­го­ви ло­ка­ли­за­ции, ко­и­то мо­гат да се хва­нат в за­ро­диш, ка­то за­бо­ля­е­мо­ст­та ше спа­д­не с 60-80%. На ди­а­по­зи­ти­вен ек­ран, тя ни по­ка­за вси­ч­ко на­г­ле­д­но с ком­пе­тен­т­ни обя­с­не­ния, ка­то ни на­по­м­ни за съ­ще­с­т­ву­ва­ща­та не­ви­ди­ма за­п­ла­ха: бе­зо­т­го­вор­ност от на­ша стра­на, не­ин­фор­ми­ра­ност (но не ни обя­с­ни от­къ­де да взе­мем ин­фор­ма­ци­я­та), страх. А сра­в­не­ни­я­та с Ан­г­лия, Фран­ция, Ита­лия, Гер­ма­ния, Скан­ди­на­в­с­ки­те стра­ни бя­ха на­пъл­но из­ли­ш­ни и не­ну­ж­ни, за­що­то ако има­х­ме те­х­ни­те пен­сии то­зи про­ект ще­ше да по­тъ­не в за­б­ра­ва, по­не­же МЗ ве­че де­сет го­ди­ни тъ­п­че на ед­но мя­с­то, за да ни раз­де­ли в 3 гру­пи, съ­г­ла­с­но изи­с­к­ва­ни­я­та на СЗО: а) Скрий­нинг на ра­ка на ма­то­ч­на ший­ка – же­ни на въз­раст от 25 до 60 го­ди­ни – пла­ни­ра­не 250 000 пре­г­ле­да, до 31.5.2013 г. са из­п­ра­те­ни 100 000 по­ка­ни. б) Скрий­нинг на ра­ка на мле­ч­на­та жле­за – же­ни на въз­раст от 50 до 69 го­ди­ни – пла­ни­ра­ни 50 000 пре­г­ле­ди до 31.5.2013 г. са из­п­ра­те­ни 15 000 по­ка­ни. в)Скрий­нинг на ра­ка на де­бе­ло­то и пра­во­то чер­во – же­ни и мъ­же над 50 го­ди­ни – пла­ни­ра­ни 100 000 пре­г­ле­да – из­п­ра­те­ни по­ка­ни до 31.5.2013 г. – из­п­ра­те­ни 35 000 по­ка­ни. Скри­нин­го­ви­те пре­г­ле­ди ще се за­п­ла­щат от бю­дже­та на про­е­к­та по це­ни по НРД /то­ва е за­пи­са­но са­мо, ка­то ин­фор­ма­ция/. Та­ка за 4 го­ди­ни (21.5.2009 г. – 31.5.2013 г.) са из­п­ра­те­ни са­мо 150 000 по­ка­ни. Се­га от­но­во сме за кни­га­та на Ги­нес – за ос­та­ва­щи­те 3 ме­се­ца (кра­ен срок 21.12.2013 г.) тря­б­ва да се из­п­ра­тят още 250 000 броя. Ако взе­ме­те ин­фор­ма­ци­я­та в ръ­це, ще се убе­ди­те в сло­ж­на­та ек­ви­ли­б­ри­с­ти­ка на ду­ми­те, ко­и­то се из­по­л­з­ват в обя­с­не­ни­я­та, ся­каш бъл­гар­с­ки­ят па­ци­ент тря­б­ва да е по­ли­г­лот и ге­ний, за да раз­ши­ф­ри­рат  ме­ди­цин­с­ки­те сло­во­и­з­ле­я­ния. За да раз­ве­д­ря мал­ко об­с­та­но­в­ка­та ще ви ка­жа, че  вси­ч­ко то­ва ми на­по­м­ни за „хра­б­рия вой­ник Швейк”, кой­то съ­г­ла­с­но па­ра­г­ра­фи­те е на­ру­шил за­ко­ни­те – об­ви­ни­ли го в опит за убий­с­т­во на ав­с­т­ро­ун­гар­с­кия ер­ц­хер­цог. Та­ка и аз се омо­тах в то­зи „на­г­ле­д­на” си­ту­а­ция. И на­к­рая па­ци­ен­тът е ви­но­вен.

Вси­ч­ки же­ла­е­щи по­пъл­ни­х­ме ан­ке­т­ни кар­ти, три­те си име­на и но­ме­ра на те­ле­фо­на, ще се те­г­ли не­що ка­то том­бо­ла и ако по­лу­чим по­ка­на в срок от 4 се­д­ми­ци, тря­б­ва да се явим в из­б­ра­но­то от нас ле­че­б­но за­ве­де­ние. Та­зи по­ка­на ще ни бъ­де по­д­не­се­на от те­хен спе­ци­а­лен ку­ри­ер, на­вяр­но за­що­то си­не­кур­ни­ят ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен съ­с­тав по про­е­к­та е ма­лък на брой и тря­б­ва да се оп­ра­в­да­ят те­зи бли­зо 20 млн. ле­ва. Ви­ж­те са­мо кол­ко мно­го ку­ра­то­ри: На­ци­о­на­лен скри­нин­гов цен­тър, Гла­в­на ди­ре­к­ция „ЕС­ГА­ОН”, „НЗОК”, Аген­ция по со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, На­ци­о­на­лен ра­ков ре­ги­с­тър, аген­ция „Еле­к­т­рон­ни съ­о­б­щи­тел­ни мре­жи и ин­фор­ма­ци­он­ни си­с­те­ми”, Ре­ги­о­нал­на здра­в­на ин­с­пе­к­ция (та­ка­ва има в гр. До­б­рич с ко­ор­ди­на­тор Пе­па Ата­на­со­ва). За ра­дост на бал­чи­к­лии в на­ша­та МБАЛ в на­ча­ло­то на м. се­п­тем­в­ри е по­лу­че­но пре­д­ло­же­ние за до­го­вор, кой­то мо­же би ве­че е склю­чен, за­що­то през м. юни бал­чи­ш­ки ме­ди­цин­с­ки спе­ци­а­ли­с­ти са пре­ми­на­ли курс в х-л „Вар­на” гр. Вар­на.

Ле­к­то­рът ни обя­с­ни, че мо­жем да оти­дем на про­фи­ла­к­ти­чен пре­г­лед по со­б­с­т­ве­но же­ла­ние, са­мо тря­б­ва да взе­мем на­п­ра­в­ле­ние от ли­ч­ния ле­кар, а те /на­п­ра­в­ле­ни­я­та/ би­ли в пре­до­с­та­тъ­ч­но ко­ли­че­с­т­во и от нас за­ви­се­ло как да про­ме­ним си­с­те­ма­та на здра­ве­о­па­з­ва­не­то.

Ми­ли съ­г­ра­ж­да­ни, пак по­в­та­рям, че тря­б­ва да бла­го­да­рим на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, че все пак на 17.09.2013 г. са се се­ти­ли за град Бал­чик и ни по­че­то­ха. А кол­ко­то до нас – бъ­де­щи­те па­ци­ен­ти, бли­зо 120 на­и­в­ни „мо­ря­ци” пред „Ак­ви­лон”, да не за­б­ра­вя­ме, че ко­ра­бът по­тъ­ва нор­мал­но, дъ­но­то е да­ле­ко, а во­да и ку­раж има за вси­ч­ки.

Георги Йовчев

 

Коментарите са затворени.