Изложба “Зона за съвременно изкуство. Код: Диджитал” представиха в Дворецa

Oct 2nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

izlojba-640x424

ЗО­НА ЗА СЪ­В­РЕ­МЕН­НО ИЗ­КУ­С­Т­ВО 3. Код: Ди­джи­тал пре­д­с­та­в­ля­ва ин­тер­ди­с­ци­п­ли­на­рен фе­с­ти­вал на из­ку­с­т­ва­та, пре­д­с­та­вящ твор­че­с­т­во­то на бли­зо 100 мла­ди ав­то­ри от Бъл­га­рия, Йор­да­ния, Гру­зия, Ла­т­вия, По­л­ша, Ру­сия, Хър­ва­тия, Че­хия и Ун­га­рия, с изя­вен ин­те­рес към ди­ги­тал­ни­те фор­ми и тен­ден­ции в съ­в­ре­мен­но­то из­ку­с­т­во

Те­ма­ти­ка­та на съ­би­ти­е­то е мо­щ­но­то и на­ра­с­т­ва­що въз­дей­с­т­вие на ди­ги­тал­ни­те сре­д­с­т­ва за ко­му­ни­ка­ция и твор­че­с­ко из­ра­зя­ва­не вър­ху мла­ди­те ав­то­ри. Осо­бен ак­цент е по­с­та­вен вър­ху ро­ля­та на ци­ф­ро­ви­те те­х­но­ло­гии в съ­в­ре­мен­ни­те при­ло­ж­ни и изо­б­ра­зи­тел­ни из­ку­с­т­ва.

Цел­та на та­зи съ­в­ре­мен­на арт ин­тер­вен­ция е да уле­с­ни въз­при­е­ма­не­то на ве­че ут­вър­де­ни­те кла­си­че­с­ки фор­ми на из­ку­с­т­во­то та­ка, че то да бъ­де по-ле­с­но въз­при­е­ма­но и по-ле­с­но до­с­тъ­п­но.

Ини­ци­а­ти­ва­та це­ли да до­при­не­се за ме­ж­ду­кул­тур­ния об­мен в Ев­ро­па чрез уле­с­ня­ва­не на пре­ки­те кон­та­к­ти ме­ж­ду мла­ди ав­то­ри от раз­ли­ч­ни сфе­ри на из­ку­с­т­во­то, с раз­ли­чен на­ци­о­на­лен про­из­ход, но схо­д­ни ин­те­ре­си и це­ли, да­вай­ки им въз­мо­ж­ност за ди­с­ку­сия вър­ху въ­п­ро­си, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи ин­те­рес за ця­ла­та ев­ро­пей­с­ка мла­деж.

Съ­би­ти­е­то съ­че­та­ва обу­чи­тел­ни се­сии с пра­к­ти­че­с­ки опит, при­до­бит чрез про­фе­си­о­нал­но ор­га­ни­зи­ра­ни уър­к­шоп се­к­ции, пле­нер­ни ди­с­ку­сии и по­ле­ви твор­че­с­ки ла­бо­ра­то­рии в об­ла­ст­та на съ­в­ре­мен­ни­те при­ло­ж­ни и изо­б­ра­зи­тел­ни из­ку­с­т­ва (ау­ди­о­ви­зу­ал­ни пър­фор­ман­си, обем­ни ин­с­та­ла­ции, фо­то­г­ра­фия, гра­фи­чен ди­зайн, ки­но и те­ле­ви­зия, др.)

“Зо­на за съ­в­ре­мен­но из­ку­с­т­во. Код: Ди­джи­тал” се про­ве­ж­да за тре­ти път в ДКИ КЦ “Дво­ре­ца”.

Balchik.com

 

Коментарите са затворени.