Паметна плоча на кап.Симеон Михайлов в Балчик

Sep 11th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

28

На 10 се­п­тем­в­ри 2013 г. от 11.00 ч. на вхо­да на Въз­ро­ж­ден­с­кия ком­п­лекс в кв.Ге­ме­джи бе от­к­ри­та па­ме­т­на пло­ча на кап.Си­ме­он Ми­хай­лов  ле­тец-из­т­ре­би­тел, ро­ден в Бал­чик на 28.01.1921 г. Пи­лот-по­до­фи­цер Си­ме­он Ки­ри­лов Ми­хай­лов (Мон­ка­та) е бъл­гар­с­ки ле­тец-из­т­ре­би­тел, за­ги­нал при из­пъл­не­ни­е­то на бо­ен по­лет в за­щи­та на Со­фия от ан­г­ло-аме­ри­кан­с­ки­те бом­бар­ди­ро­в­ки.

Ро­ден е в оку­пи­ра­ния от ру­мън­ци­те Бал­чик на 28 яну­а­ри 1921 г., из­ра­с­т­ва във Вар­на. Слу­жи в 6-ти из­т­ре­би­те­лен полк, ба­зи­ран на во­ен­но ле­ти­ще „Мар­но по­ле” в Кар­ло­во.

На 10 яну­а­ри 1944 г. Со­фия е на­па­д­на­та от 280 ан­г­ло-аме­ри­кан­с­ки са­мо­ле­та – 180 бом­бар­ди­ро­ва­ча от т. нар. „Ле­тя­щи кре­по­с­ти“ (143 B-17 Flying Fortress и 37 B-24 Liberator) и 100 из­т­ре­би­те­ля P-38 Lightning. Сре­щу тях от Бо­жу­ри­ще, Вра­ж­де­б­на и Кар­ло­во из­ли­тат 39 бъл­гар­с­ки из­те­би­те­ля – 2/6 из­т­ре­би­те­лен ор­ляк с 23 Dewoitine D.520 и 3/6 из­т­ре­би­те­лен ор­ляк с 16 Me-109G. Из­ли­та и гер­ман­с­ка­та I./JG 5 „Eismeer“ с 30 из­т­ре­би­те­ля Me-109G, во­де­ни от своя ко­ман­дир кап. Гер­хард Вен­гел.

От ле­ти­ще Кар­ло­во из­ли­та и че­т­вор­ка из­т­ре­би­те­ли от 4/6 из­т­ре­би­те­лен ор­ляк, во­де­на от кан­ди­дат-по­до­фи­цер То­дор Ро­зев, в чий­то съ­с­тав е и Си­ме­он Ми­хай­лов. Че­т­вор­ка­та при­с­ти­га над Со­фия след уда­ра и се на­со­ч­ва към ра­йо­на на Пер­ник  Кю­с­тен­дил, за да тър­си про­ти­в­ни­ко­ви­те са­мо­ле­ти. По пъ­тя са­мо­ле­тът на кан­ди­дат-по­до­фи­цер Ми­хай­лов вне­за­п­но па­да и се раз­би­ва в зе­мя­та край с. Ма­ло Бу­чи­но, а пи­ло­тът за­ги­ва. Спо­ред То­дор Ро­зев при­чи­на­та е за­гу­ба на съ­з­на­ние на пи­ло­та, стра­дащ от те­жък си­ну­зит, всле­д­с­т­вие на го­ля­ма­та ви­со­чи­на.

По­г­ре­бан е в град До­б­рич до па­ра­к­ли­са във Во­ен­но­то гро­би­ще-му­зей. Па­мет­та му е по­че­те­на с па­ме­т­ни­ка на за­ги­на­ли­те ле­т­ци за­щи­т­ни­ци на Со­фия, из­ди­г­нат в сто­ли­ч­ния кв. „Иван Ва­зов“ до бул. „Ви­то­ша“ в гра­ди­на­та на ул. „Д-р Сте­фан Са­ра­фов“. Той е 9-ти от 23-ма­та, на ко­и­то е по­с­ве­тен мо­ну­мен­тът.

На от­к­ри­ва­не­то на па­ме­т­на­та пло­ча в Бал­чик при­съ­с­т­ва зам.-кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ми­т­ко Пе­т­ров, ини­ци­а­ти­в­ни­ят ко­ми­тет „Ку­б­рат”, пре­д­с­та­ви­те­ли на ВМРО, но­во­с­фор­ми­ра­ния До­б­ру­джан­с­ки на­у­чен ин­с­ти­тут, За­па­с­но­то войн­с­т­во от Бал­чик и ро­д­ни­ни на за­ги­на­лия пи­лот.

Арх.  Миломир Богданов

 

Коментарите са затворени.