BALCHIK OPEN JET SKI COMPETITION взриви централен плаж – Балчик

Sep 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

26

Състезанието започна с час и половина закъснение. Кметът Н. Ангелов обяви началото на една инициатива, която популяризира морските градове и спортове с думите “Най-после”, което може да се тълкува метафорично и добронамерено.

Фото: Д-р Иво Войчев

На 7 се­п­тем­в­ри на цен­т­ра­лен плаж в Бал­чик се про­ве­де пър­во­то съ­с­те­за­ние с дже­то­ве – BALCHIK OPEN JET SKI COMPETITION, ор­га­ни­зи­ра­но от об­щи­на Бал­чик и Мор­с­ки клуб „Бал­чик”. В съ­с­те­за­ни­е­то уча­с­тие взе­ха над 60 съ­с­те­за­те­ли, ко­и­то се съ­с­те­за­ва­ха в об­що 3 ка­те­го­рии, раз­де­ле­ни в 5 кла­са. За пър­ви път съ­с­те­за­те­ли­те за­с­та­ва­ха на стар­та по два­ма в два раз­ли­ч­ни ко­ри­до­ра. На­ча­ло­то на на­д­п­ре­ва­ра­та стар­ти­ра с уча­с­т­ни­ци­те в ка­те­го­рия Jet Ski – прав джет. Най-до­бър с об­що вре­ме 02:21,03 от два­та про­ве­де­ни ман­ша по тра­се­то се ока­за Ва­лен­тин То­до­ров, сле­д­ван от Иво Ко­лев с 02:21,67 и Де­нис Йор­да­нов с 02:31,96. В сле­д­ва­ща­та ка­те­го­рия Runabout – се­д­нал джет в клас до 200 кон­с­ки си­ли пър­во­то мя­с­то зае Ма­рио Ми­ха­лев, на вто­ро се на­ре­ди Кри­с­ти­ян Ки­ров, а тре­ти ос­та­на Иван Ма­но­лов. При най-го­ле­ми­те ма­ши­ни ос­вен бъл­гар­с­ки уча­с­т­ни­ци в съ­с­те­за­ни­е­то край Бал­чик се вклю­чи и ан­г­ли­ча­ни­на Мар­тин Ве­ри­ти. Той ос­та­на на 6 мя­с­то. Име­то на по­бе­ди­те­ля с клас над 200 кон­с­ки си­ли в ка­те­го­рия се­д­нал джет от­но­во е Ма­рио Ми­ха­лев. Най-го­ля­ма­та ат­ра­к­ция на пла­жа без­с­пор­но бе­ше ка­те­го­ри­я­та Fly Board. По­с­ле­д­на­та ста­на хит през из­ми­на­ла­та го­ди­на и ма­со­во на­в­ле­зе у нас, ка­то тук с по­мо­щ­та на во­д­на струя от дже­та лю­би­те­ли­те на ек­с­т­рем­ни­те усе­ща­ния мо­гат да ле­тят над во­да­та до 8 ме­т­ра, да се гмур­кат ка­то дел­фин, да пра­вят во­д­ни сал­та и дру­ги раз­ли­ч­ни из­пъл­не­ния. Тук на пър­во мя­с­то се на­ре­ди Ата­нас Ми­хай­лов, сле­д­ван от Кон­с­тан­тин Ан­ге­лов и Пе­тър Ге­ор­ги­ев. Най-мал­ки­те уча­с­т­ни­ци в ка­те­го­рия прав джет се ка­з­ват Але­к­сан­дър Пе­т­ров на 9 го­ди­ни и Йо­ан­на Ай­ря­но­ва на 10 го­ди­ни. В съ­с­те­за­ни­е­то не ли­п­с­ва­ха и ве­те­ра­ни, най-въз­ра­с­т­ния уча­с­т­ник се ка­з­ва Иван Ве­се­ли­нов на 58 го­ди­ни.

Sportal.bg

 

Коментарите са затворени.