Национално учение на БЧК с екипи за действие при бедствия

Sep 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

24

След три­д­не­в­но обу­че­ние на еки­пи в учи­ли­ще­то на с.Бъл­га­ре­во на 9 се­п­тем­в­ри 2013 г. в ме­с­т­но­ст­та „Икан­та­лъ­ка” край Бал­чик се съ­с­тоя на­ци­о­нал­но уче­ние на Чер­ве­ния кръст по ока­з­ва­не на по­мощ и спа­ся­ва­не на по­с­т­ра­да­ли при бе­д­с­т­вия и ава­рии. Уча­с­т­ва­ха пре­д­с­та­ви­тел­ни еки­пи от Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния, на­б­ро­я­ва­щи по­ве­че от 150 ду­ши. При­съ­с­т­ва­ха 40 го­с­ти, сред които д-р Руденко Йорданов (председател на ОС на БЧК-Русе), Васка Каменова (зам.-изп. директор на НС на БЧК), европейският координатор на екипите  от БЧК за реакция при бедствия.

На уче­ни­е­то бе ра­зи­г­ра­на си­ту­а­ция на спа­ся­ва­не при по­жар и уда­вя­не и ока­з­ва­не на пър­ва до­ле­кар­с­ка по­мощ от еки­пи­те на БЧК. В уче­ни­е­то се вклю­чи­ха съ­що слу­жи­те­ли на Ра­йон­на слу­ж­ба ава­рий­на и по­жар­на бе­зо­па­с­ност, Бър­за по­мощ и по­ли­ци­я­та. С осо­бе­но вни­ма­ние се сле­де­ше ко­ор­ди­на­ци­я­та ме­ж­ду дей­с­т­ви­я­та на от­дел­ни­те ин­с­ти­ту­ции и Чер­ве­ния кръст ка­то част от Един­на­та спа­си­тел­на си­с­те­ма на стра­на­та.

В рам­ки­те на един час от 11.00 ч.се де­мон­с­т­ри­ра­ха със спе­ци­а­ли­с­ти и ста­ти­с­ти при­мер­но дей­с­т­вие при по­жар, спа­ся­ва­не от пла­мъ­ци­те и из­ва­ж­да­не от го­ря­ща сгра­да, спа­ся­ва­не на да­ве­щи се хо­ра, тре­ти­ра­не на тра­в­ми и ра­ни.

Да­де­на бе ви­со­ка  оцен­ка на уче­ни­е­то от Ясен Сли­вен­с­ки, ди­ре­к­тор на „Ме­ни­дж­мънт на бе­д­с­т­ви­я­та“ към БЧК и ръ­ко­во­ди­тел на уче­ни­е­то, а съ­що та­ка от го­с­ти­те.

Венцислав ГЕОРГИЕВ

 

Коментарите са затворени.