Звукови картини на вечната музика

Sep 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

21

Ели Стойнева – виола, Емил Вучев – пиано и Любомира Михайлова – кларинет изнесоха талантливо своето изкуство на 4 септември в храм “Св.Св. Константин и Елена” в Балчик.                                               

Фото: М. Костова

При­я­т­на из­не­на­да в му­зи­кал­ния жи­вот на фе­с­ти­ва­ла „Виа По­н­ти­ка” бя­ха кон­цер­т­ни­те изя­ви на мла­ди­те му­зи­кан­ти от НМА „Проф.П.Вла­ди­ге­ров”- на 4 се­п­тем­в­ри в храм „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” в Бал­чик и на 6 се­п­тем­в­ри в Ка­мен­на­та за­ла на Дво­ре­ца в Бал­чик. Съ­щи­те кон­цер­ти се по­в­то­ри­ха в к.к.”Ал­бе­на”, хо­тел „До­б­ру­джа”, на те­ра­са­та на 17 етаж, къ­де­то е лю­би­мо­то мя­с­то на ту­ри­с­ти­те да гле­дат па­но­ра­ма­та на”Ал­бе­на” и да се въз­хи­ща­ват на по­д­на­ся­но­то им из­ку­с­т­во.

Мно­го зря­ло и ав­то­ри­те­т­но про­з­ву­ча­ха из­пъл­не­ни­я­та на Лю­бо­ми­ра Ми­хай­ло­ва /кла­ри­нет/, Ели Стой­не­ва /ви­о­ла/ и Емил Ву­чев /пи­а­но/ в пра­во­с­ла­в­ния храм „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на”Бал­чик. Най-на­пред чу­х­ме со­на­та за пи­а­но и клар­нет , ор.120 № 2 от Й.Брамс. По­с­ле­д­ва со­на­ти­на за пи­а­но от М.Ра­вел, со­на­та D Dur за ви­о­ла и пи­а­но от Н.Па­га­ни­ни и на­к­рая ожи­ве­но­то и ен­ту­си­а­зи­ра­но трио /кла­ри­нет, ви­о­ла и пи­а­но/„Kegelstat” KW408 от В.А.Мо­царт.

Лю­бо­ми­ра Ми­хай­ло­ва е още вто­ри курс в НМА В Со­фия и е ед­на от пър­ви­те кла­ри­не­ти­с­т­ки в на­ша­та стра­на, ко­и­то имат го­ля­мо бъ­де­ще. Учи при Бо­ри­с­лав Йо­тов и има ве­че до­с­та изя­ви на ро­д­на сце­на. Ели Стой­не­ва учи в НМА при Вла­ди­с­лав Ан­до­нов. По­пи­тах я има ли ам­би­ци­я­та да ста­не из­ве­с­т­на из­пъл­ни­тел­ка ка­то Стой­ка Ми­ла­но­ва по на­ше вре­ме, ма­кар че тя е ци­гу­лар­ка. Ели ми­с­ли, че Ст.Ми­ла­но­ва все още пре­по­да­ва ци­гул­ка и че е не­до­с­ти­жи­ма в своя ин­с­т­ру­мент. Емил Ву­чев учи пи­а­но при из­ве­с­т­ния наш проф. Йо­в­чо Кру­шев, кой­то бе­ше в Бал­чик по вре­ме на фе­с­ти­ва­ла на кла­си­ка­та и из­пъл­ни не­ве­ро­я­тен кон­церт.

Три­ма­та из­пъл­ни­те­ли са со­фи­ян­ци и же­ла­ят да за­вър­шат, да се ре­а­ли­зи­рат и ра­д­ват на­ци­о­нал­ни­те и ме­ж­ду­на­ро­д­ни це­ни­те­ли на му­зи­кал­но­то из­ку­с­т­во.

За­по­м­нящ се кон­церт из­не­со­ха мла­ди­те му­зи­кан­ти от НМА Со­фия Але­к­сан­дър Ива­нов /ци­гул­ка/, Фа­радж Ак­ба­ров /клар­нет/, Те­о­до­ра Ата­на­со­ва /ви­о­лон­че­ло/ и Си­ме­он Зла­т­ков /пи­а­но/. Те из­пъл­ни­ха Й.Хайдн /трио за ци­гул­ка, ви­о­лон­че­ло и пи­а­но – G Dur – all ongarese/; И.Стра­вин­с­ки /трио за клар­нет, ци­гул­ка и пи­а­но – Marshe du Soldat, Le violon du Soldat, Petit concert, Tango-valse-rag, danse du Diable/; А.Пи­а­цо­ла – Го­ди­ш­ни­те вре­ме­на на Бу­е­нос Ай­рес за ци­гул­ка, ви­о­лон­че­ло и пи­а­но.

След те­зи кон­цер­ти се убе­ж­да­ва­ме кол­ко мно­го има­ме ну­ж­да от ис­тин­с­ко из­ку­с­т­во, по­д­на­ся­но по та­къв ми­ло­ви­ден на­чин от мла­ди­те във „Виа По­н­ти­ка”.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.