“БезГраници” – IV Международен арт форум 8-15 септември – кк “Албена” и Мангалия

Sep 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

18

От 9 до 15 се­п­тем­в­ри в Ку­рор­тен ком­п­лекс “Ал­бе­на” – Бъл­га­рия и в гр. Ман­га­лия – Ру­мъ­ния ще се про­ве­де IV из­да­ние на ме­ж­ду­на­ро­д­ния арт фо­рум и ет­но­арт фе­с­ти­вал “Без­Г­ра­ни­ци”. Арт съ­би­ти­е­то е про­ду­к­ция на Сто­пан­с­ка Ка­ма­ра-Вар­на с пар­т­ньор­с­т­во­то на Ку­рор­тен ком­п­лекс “Ал­бе­на”, арт мре­жа Скен­дер­ман и Га­ле­рия „Лу­и­за Ка­ла“  Ру­мъ­ния. Та­зи го­ди­на фе­с­ти­ва­лът се про­ве­ж­да на но­во мя­с­то с цел раз­ра­с­т­ва­не и по-до­бър до­с­тъп на чу­ж­де­с­т­ран­на, ру­мън­с­ка и бъл­гар­с­ка пу­б­ли­ка. По вре­ме на „Без­Г­ра­ни­ци“ – 2013 се оча­к­ват 120 уча­с­т­ни­ци от ре­кор­ден брой дър­жа­ви спря­мо ста­ри­те из­да­ния на фо­ру­ма: Об­що 30, от Ев­ро­па и све­та. Му­зи­кал­ни­ят ет­но/фолк фе­с­ти­вал в рам­ки­те на фо­ру­ма ще се про­ве­де на 13, 14 и 15 се­п­тем­в­ри в Ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на“ в ре­с­то­рант По­ко Ло­ко, на­ми­ращ се на гла­в­на­та алея в ку­рор­та в бли­зост до хо­тел “Фла­мин­го Гранд” и не да­леч от хо­тел “До­б­ру­джа” Кон­цер­ти­те за­по­ч­ват все­ки ден от 19:30 ча­са. Вход сво­бо­ден.  (Сле­д­ва кон­цер­т­на­та про­г­ра­ма по дни, след вся­ка гру­па има две пре­п­ра­т­ки, пър­ва­та към стра­ни­ца­та на гру­па­та, вто­ра­та към youtube )  13.09.2013 г.  1. Тра­ния (Мал­та) – ет­но­джаз  2. Гру­па­та на Ва­ле­ри Дим­чев (Бъл­га­рия) тра­ди­ци­он­на му­зи­ка и ар­т­фолк  3. Мен­та­лис Ма­я­лис (Ун­га­рия) мо­дер­но ет­но  4. Ам­би­ент Фол­к­лор (Бъл­га­рия) -ет­но ем­би­ент  5. Трол­фолк (Фин­лан­дия) – ет­но­рок, фол­к­пънк  14.09.2013 г.  1. Ла­тиф Бо­лат (САЩ/Тър­ция) – ет­но/су­фи  2. Ире (Фран­ция/Бъл­га­рия) – фол­к­б­лус от “Зе­ми­те на Ор­фей”  3. Кай­но Йе­с­но Слон­це (Бъл­га­рия) – ет­но ем­би­ент  4. План­тек (Фран­ция/Бре­тон) – кел­т­с­ка му­зи­ка, ет­но, еле­к­т­ро­ни­ка  15.09.2013 г.  1. Гла­сът на стру­ни­те (Шве­ция/Сло­ве­ния) тра­ди­ци­о­нен/съ­в­ре­ме­нен фол­к­лор 2. Квар­тет Ели­ка, Со­ло и Ра­фа­ел (Шве­ция/Се­не­гал/Ме­к­си­ко) – ет­но/уърл­д­мю­зик  3.Фа­бу­ла Ра­са (Ун­га­рия) – ет­но, кле­ц­мер, джи­п­си, уърл­д­мю­зик  4. Мар­га Му­зи­ка (Ли­т­ва) ет­но/фолк  В рам­ки­те на фо­ру­ма “Без­Г­ра­ни­ци” ще се про­ве­де за тре­та го­ди­на и арт пле­нер (8-15 се­п­тем­в­ри), вклю­ч­вай­ки две из­ло­ж­би: ед­на­та в гр. Ман­га­лия в Ру­мъ­ния на 12ти се­п­тем­в­ри в хо­тел Пре­зи­дент от 17:00 ча­са, а дру­га­та в Ку­рор­тен ком­п­лекс “Ал­бе­на” на 15ти се­п­тем­в­ри от 18:30 в ре­с­то­рант По­ко Ло­ко (мя­с­то­то на про­ве­ж­да­не на кон­цер­ти­те). Оча­к­ват се сле­д­ни­те уча­с­т­ни­ци в арт пле­не­ра: Ни­ко­лай Ру­сев и Ми­лен Ма­ри­нов (Бъл­га­рия), Ма­ри­на Ва­рен­цо­ва-Ру­се­ва (Ру­сия), Лу­и­за Ка­ла (Ру­мъ­ния), Ал­ба Ес­ка­йо (Ис­па­ния), Ке­и­ко Хо­ши­но (Япо­ния), Кон­с­тан­тин Ко­с­тов (Хър­ва­тия), Янез Му­х­вич (Сло­ве­ния), Ми­ле Са­у­ла и Ни­ко­ла Срдич (Сър­бия) и Зла­т­ко Кръ­с­те­в­с­ки (Ма­ке­до­ния). Гост ху­до­ж­ни­ци на из­ло­ж­би­те: Бо­рил Цо­нев, Ва­лен­тин Шал­тев и Ге­ор­ги Ата­на­сов (Бъл­га­рия). Офи­ци­ал­ни фо­то­г­ра­фи на Без­Г­ра­ни­ци 2013 са Ма­рия Кой­че­ва и Сте­фан Па­ри­сов (Бъл­га­рия). Арт ме­ди­е­вист и сре­д­но­ве­ко­в­но об­ле­к­ло: Ка­ли­на Ата­на­со­ва  Бъ­дъм­ба (Бъл­га­рия) Ос­но­в­но­то съ­би­тие в рам­ки­те на „Без­Г­ра­ни­ци“ тра­ди­ци­он­но е кон­фе­рен­ци­я­та за кул­тур­на по­ли­ти­ка и арт ме­ни­дж­мънт, вклю­ч­ва­ща уча­с­тие на фе­с­ти­вал­ни ор­га­ни­за­то­ри, спе­ци­а­ли­с­ти, ме­на­же­ри и ар­ти­с­ти. Тя ще се про­ве­де от 13 до 15 се­п­тем­в­ри. Ме­ж­ду ос­но­в­ни­те те­ми ще бъ­дат: ме­ж­ду­кул­тур­ния ди­а­лог, ра­бо­та мре­жа, те­х­но­ло­ги­ч­ни про­б­ле­ми в ет­но/фолк сфе­ра­та, но­ви­те ев­ро­пей­с­ки кул­тур­ни про­г­ра­ми за фи­нан­си­ра­не и др.

Ясен КАЗАНДЖИЕВ

Коментарите са затворени.