А СЕГА?

Sep 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

17

Г. Йорданов – ГОГО

Ли­п­са­та   на  ли­ч­ни мъ­же е  от­б­лъ­с­к­ва­ща и вме­с­то  то­ва  се на­г­ле­да­х­ме  го­ди­ни  на­ред  на мъ­ж­кар­с­ка  са­мо­в­лю­бе­ност,  су­е­т­ност,  на­д­мен­но  еже­не  и  те­с­но­г­ръ­да  дре­б­на­вост!  За  те­зи  ду­хо­в­ни  пи­г­меи  дър­жа­ва­та  е  иг­ра­ч­ка,  ко­я­то  мо­же  да  бъ­де  без­на­ка­за­но   упо­т­ре­бе­на  и  по­т­ро­ше­на. Об­ще­с­т­ве­ни­ят  жи­вот  е  иг­ра  на апа­ши  и   стра­жа­ри, ко­и­то  та­ри­ка­т­с­ки  си де­лят  пля­ч­ка­та  за сме­т­ка­та  на мно­зин­с­т­во­то  без­г­ла­с­ни  аб­да­ли. Вси­ч­ки са из­ну­д­ва­ни,след ка­то   до­си­е­та­та   бя­ха  раз­м­но­же­ни, и  Ше­фът(г-н До­й­чев) се  “са­мо­у­би”. Ка­к­во по­с­ле­д­ва? Би­з­не­с­ме­ни, цър­ко­в­ни ли­ца, вла­с­ти­ма­щи   оф­шор­ки,  знай­ни  и  не­з­най­ни бо­га­та­ши,  де­ца­та  им , вну­ци­те  им,  са под  кон­т­ро­ла  на те­зи, ко­и­то  сто­ри­ха  то­ва.

Го­ля­мо­то ла­па­не  бе най- здра­во при Ж. Ви­де­нов. Кра­де­ше се  ква­ли­фи­ци­ра­но,  дръ­з­ко и вси­ч­ко  е  по­к­ри­то  с лю­би­мия на БКП ев­фе­ми­зъм  – стро­го се­к­ре­т­но. Но гор­кия чо­ве­чец  не  е  кра­дец  и  по­ръ­ч­ва  да се раз­к­ри­ят те­зи га­ди­ни, ко­и­то са съ­з­да­ли ус­ло­вия за то­зи  ра­фи­ни­ран  бан­ди­ти­зъм. Аз  ня­ма да вли­зам в по­д­ро­б­но­с­ти/име­на/, за­що­то дра­ги  бал­чи­к­лии, вси­ч­ки ги зна­е­те.Ще ка­жа не­що, ко­е­то мал­ци­на зна­ят. Из­ра­бо­т­ват  се два  до­к­ла­да/ кра­т­ки/, и един раз­ши­рен за це­лия ма­с­ка­ра­лък. Ко­га­то  Н. До­б­рев за­на­ся до­ку­мен­та, за­п­ла­к­ва. В не­го са опи­са­ни  по­д­ро­б­но кра­ж­би­те на  се­га­ш­ни­те бо­га­та­ши  /чле­но­ве на  БКП  и   чен­ге­та/ на  стой­ност 347 млд.  и 700млн. на­ро­д­но има­не!

Добре, а  сега?

Един­с­т­ве­но­то, ко­е­то има по­ч­ва у нас, е  зло­бо­д­не­в­но, тъ­по  дър­до­ре­не.  За­що  ни­кой не по­в­ди­га те­ма­та за­то­ва – как  и с  ка­к­ви  сре­д­с­т­ва ще из­ле­зем ка­то  об­ще­с­т­во от бла­то­то,  на­ре­че­но бъл­гар­с­ка дей­с­т­ви­тел­ност?  Оче­ви­д­но  не сме  до­с­ти­г­на­ли до та­зи сте­пен на съ­п­ри­ча­с­т­ност  и от­да­де­ност, на­д­х­вър­ля­ща ли­ч­ния ни его­и­зъм и ес­на­ф­с­т­во, за да по­г­ле­д­нем  на об­ще­с­т­во­то ка­то ед­но ця­ло, част от ко­е­то сме и са­ми­те ние. Про­да­ва­ме ми­с­ли­те си, съ­ве­ст­та си,  те­ла­та  си.  Из­пи­т­ва­ме  глу­хо  раз­д­ра­з­не­ние, бе­за­д­ре­с­на пре­тен­ция и не сме си­гур­ни в чу­в­с­т­во­то си  за  ис­ти­на.

Дра­ги при­я­те­ли,вси­ч­ко ми­на­ва пред очи­те ни. Жур­на­ли­с­ти­те пи­шат то­ва, ко­е­то им на­ре­дят со­б­с­т­ве­ни­ци­те на  ве­с­т­ни­ци­те.  Пи­са­те­ли­те пре­д­по­чи­тат да опи­с­ват сре­д­ни­те ве­ко­ве. Пра­ви­тел­с­т­во­то ис­ка­ше да по­с­та­ви на ко­ле­не „еле­к­то­ра­та” с на­з­на­че­ни­е­то на до­ка­зан гад , но  не ус­пя. Са­ми­ят факт, че се опи­та, го­во­ри мно­го! Съ­де­б­на­та си­с­те­ма…ех , съ­де­б­на­та си­с­те­ма че­с­то про­я­вя­ва из­би­ра­тел­на ам­не­зия. По­ли­ци­я­та е в глу­ха не­ре­ши­тел­ност. Ден пре­ди аре­с­та Га­ле­ви ду­х­ват. Зли­те ези­ци ка­з­ват, че во­де­що чен­ге е при­б­ра­ло 300 хил.ев­ро, а ро­д­на­та по­ли­ция  е два пъ­ти по-го­ля­ма от ро­д­на­та ар­мия???

Накрая ще Ви кажа, че най- добре сме били, когато партиите са били  забранени- добре е да се замислим!

Георги Йорданов – ГОГО

 

Коментарите са затворени.