КК “Албена” – 44 години хегемон на Северното Черноморие

Sep 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Малка справка с историята

2

В началото на 60-те години на миналия век равния бряг, богатата пя-съчна ивица, благоприят-ният климат и екзотичната растителност на местност-та са определени като пред-поставка за развитие на международния и нацио-нален туризъм в България.

Затова на 10 ноември  1965 г. Министерския съ-вет приема разпореждане N 260, с което се създва държавното търговско предприятие “Балканту-рист”. Неговата задача е да съдейства за развитието на международния и нацио-нален туризъм на Бълга-рия. Решено е първият етап от курортното строи-телство да започне с из-граждането на туристи-чески комплекс в местност-та “Фиш – Фиш”, който по-късно се нарича “Албена”.

Идеята била да бъде изграден най-модерният в страната курортен ком-плекс, който да бъде про-дължение на балчишката курортна част на юг от Двореца. Първоначално е замислено той да носи името “Балчик – юг”, а проектирането му се въз-лага на арх. Николай Не-нов. Според плановете е взето решение курортът да се строи на етапи по метода на индустриалното строителство. На 3 февруари 1967 година с приемането на новия градоустройствен план е решено комплексът да носи името “АЛБЕНА” по еднименния разказ на Йордан Йовков. Предполага се, че името Албена произлиза от латинската дума “ал-бус”, която означава бял.

Началото на строежа започва с тържествено за времето си събитие. На 18 януари 1968 първият секретар на ЦК на БКП и председател на Министер-ския съвет Тодор Живков и председателят на народ-ното събрание Георги Трайков символично пра-вят първата копка на те-рена, с което поставят на-чалото на изграждането на курортен комплекс” Албе-на”. Строежът е обявен за национален обект и е включен в списъка на националните обекти.

Стро­и­тел­с­т­во­то се осъ-ще­с­т­вя­ва на 7 ета­па. През пър­вия се ра­бо­ти по из-гра­ж­да­не­то на 9 хо­те­ла, 4 ре­с­то­ран­та и 2 за­ве­де­ния. Ед­но­в­ре­мен­но с то­ва се строи и ця­ло­с­т­на­та ин-фра­с­т­ру­к­ту­ра на бъ­де­щия ком­п­лекс – во­до­е­ми, пре-чи­с­т­ва­тел­на стан­ция, во­до-пре­но­с­на мре­жа и др. Са-мо го­ди­на по-къ­с­но на 24 ав­густ 1969 (не­де­ля) ста­ва  тър­же­с­т­ве­но­то от­к­ри­ва­не на кк “Ал­бе­на” пред х-л “До­ро­с­тор”.

Първият турист, влязъл във водите на Черно море в района на Албена, е Кумох Станислав, елек-тротехник от Чехословакия.

През периода 1973 – 1974 се завършват 6 хотела на плажната ивица на ком-плекса. Това са “Гергана”, “Славуна”, “Мура”, “Ели-ца”, “Нона” и “Боряна”. През 1978 г. в “Албена” вече има 40 хотела, с 12 750 легла, къмпинг и 23 рес-торанта. Същата година “Албена” посреща 282 552 туристи, с 2 096 653 нощувки.

Непосредствено след приключване на строи-телните дейности и офор-мянето на цялостния об-лик на туристическия ком-плекс започват да се про-веждат множество кул-турни и атрактивни меро-приятия. Те поставят нача-лото на различни конкур-си и форуми, които днес са се превърнали в тради-ционни. На 2 август 1970 г. на централния плаж на Ал-бена за първи път се ор-ганизира конкурс за хар-монично мъжко и женско тяло. Тогава участват пред-ставители от СССР, Пол-ша, ГДР, Чехословакия, ГФР, както и летовници от курортите Балчик, Кране-во, Русалка. Титлата “Мис Албена – 70” получава българката Лидия Арахан-гелова.

От­но­во в на­ча­ло­то на 70-те го­ди­ни “Ал­бе­на” е при-те­га­те­лен цен­тър и за лю-би­те­ли­те на спор­та. За-по­ч­ват да се про­ве­ж­дат ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те ра­ли със-те­за­ния, па­ра­шу­ти­зъм, тур­нир по бокс, ша­х­мат, спор­тен бридж и кон­на ез­да. Бо­га­та­та ба­за пре­до-ста­вя пре­к­ра­с­ни въз­мож-но­с­ти за во­д­ни спор­то­ве ка­то сър­фо­ве, па­ра­шу­ти, ях­ти, ка­та­ма­ра­ни, во­д­ни ски, мо­тор­ни дел­та­п­ла-не­ри, во­д­ни пър­зал­ки, ба­сей­ни, те­ни­с­кор­то­ве, иг-ри­ща за во­лей­бол и бас-ке­т­бол, ми­ни­голф, стрел­ба с лък и др.

Днес, запазила дългого-дишните традиции в ту-ризма, “Албена” разполага с над 14 900 легла, рапределени в 43 хотелски комплекса, 4 вилни селища и 1 къмпинг с категории от 2 до 4 звезди, 100 супер-заведения, конна база, 8 футболни игрища, спорт-на многофункционална зала. Хотелите разполагат с всички необходими удоб-ства: кабелна телевизия, телефонни линии, ресто-ранти, барове, интернет зали, медицинско обслуж-ване, конгресни зали, ба-сейни, спортни съоръ-жения и др. За хората от различните възрастови групи са предвидени раз-нообразни забавления.

Планове и проекти в близко бъдеще

3

Красимир Станев

На пресконференция пред медиите, изпълнител-ният директор Красимир Станев и екипът му обя-виха амбициозната прог-рама, която са си поста-вили. В нея се планира за лято 2014 да отвори врати аквапарк с над 600 м пър-залки, както и още две но-ви плажни библиотеки и 10 библиотечни къта с читал-ни в хотели в курорта. За първи път през следваща-та година врати ще отвори и първият у нас литерату-рен ресторант “Ханът на Сарандовица”, обявиха още от курорта.

“Той ще представя в малка експозиция, напра-вена съвместно с къщата – музей на Йовков в Добрич вещи от бита на Певеца на Добруджа, както и произ-веденията му, преведени на 9 езика. Менюто, което ще се предлага, ще е изця-ло българска и добру-джанска кухня” – обяви консултантът на туристи-ческата компания Викто-рия Бисерова.

Кр.Ста­нев обя­ви още, че се пла­ни­ра ре­но­ви­ра­не­то на ня­кол­ко хо­те­ла, ка­то пъл­на ре­кон­с­т­ру­к­ция се пла­ни­ра на хо­тел “Хан Кар­дам”, кой­то ще е вто­ри­ят те­ма-ти­чен в ку­рор­та, след от-во­ри­лия вра­ти то­ва ля­то “Аме­лия”. “По-ско­ро ще го на­п­ра­вим за 2015 г., тъй ка­то се ба­ви про­е­к­ти­ра-не­то. Иде­я­та е там да по-ка­жем ве­ли­чи­е­то на Бъл­га-рия – то­ва, че тук на те­зи зе­ми е об­ра­бо­т­ва­но пър­во-то зла­то в све­та, тра­кий-ски­те съ­к­ро­ви­ща, ко­и­то не мо­гат да се ви­дят в ни­то един от го­ле­ми­те му­зеи по све­та.

Наред с това ще пока-жем и българската армия, която е спряла не едно и две племена, както и из-точната и западната импе-рии и е помогнала за уста-новяването на България тук в тези плодородни зе-ми.”

Зам.-директорът по ек-сплоатация Христо Пенев разкри, че от догодина на туристите ще се предлагат тематични кулинарни седмици – на черешата, на крушата, на гроздето и други, в които именити кулинари от страната и чужбина ще майсторят вкусотии.

Повече от 7 милиона туристи са посетили Албена за 44 години

 4

Маргита Тодорова

За всичките 44 години Албена е посрещнала 7 333 941 гости, каза търгов-ският директор Маргита Тодорова, като допълни, че за 45-ия рожден ден компанията ще се опита да издири първия турист, който се е изкъпал в Черно море през 1969 г. “Знаем, че е бил от Чехословакия и се надяваме да е добре. Ще го поканим да ни гос-тува. Днес за съжаление от Чехия имаме само 78 ту-ристи, а от Словакия – 5. Общо в момента туристите в курорта са 16 315. Като основната група са рус-ките туристи. Имаме ръст от над 15 на сто на туристи от Скандинавските страни, с 9 % повече са това лято и французите, които избраха да почиват при нас” – каза още М. Тодорова.

Тя добави, че през този сезон курортът бележи ръст и на румънския пазар – 12 на сто. Нивото на бъл-гарските гости се запазва от миналата година, добави търговският директор.

Кр.Станев определи като добър сезона и комен-тира, че единствено във финансово отношение се очаква по-нисък резултат от миналата година, заради заложените и реализирани инвестиции. Още много из-ненади готви Албена за до-година, като една от тях е предлагането на някои стоки и услуги на цени от 1969 г., разкриха още от ръководния екип.

 Емблематичният хотел “Добруджа”

5

На 21 януари 1983 г започва изгражданто на най-големия хотел в комплекса -”Добруджа” Той е и първата стъпка към целогодишната експлоатация на курорта, като допринася за развитието на конгресния и балнеоложки туризъм. На 25 юли 1983 “Добруджа” посреща първите си чуждестранни туристи.

Празникът по улиците на курорта

7

8

6

Георги Христов

Купонът протече по ули-ците на курорта, като в него се включиха младежки ду-хов оркестър и мажоретен състав от Ботевград, истин-ски мексикански мариачи, танцово шоу на “Animation entertainment and activity”.

Пяха вечните Петя Буюк-лиева и Георги Христов.

В 20 часа празникът  се концентрира на голямата поляна пред хотел “Доб-руджа”, където бяха подгот-вени още изненади – огром-на торта, приготвена от трима майстори кулинари

Снимки: dobrichutre.bg

Тортата-шедьовър

20130826

Няма рожден ден без торта. Сръчни кулинари работиха под вещото ръководство на главния сладкар на Албена Вяра Торозова и създадоха тортата-шедьовър “Алебна”. За  направата на сладкото изкушение са използвани 20 кг брашно, 30 кг захар, 500 яйца, 20 л прясно мляко, 40 л сметана, 35 кг портокали и 30 кг шоколад.

Турист за 33-ти път

9

Белгиецът Хервиг Прат  (56 г.) е летувал в Албена цели 33 години. Първото му посещение било през далечната 1980 година.

Той споделя, че харесва страната ни, заради „фан-тастична природа и топли-те сърца на българите”.

Страницата подготви, чрез материали на НДТ и Интернет, Ерсин Исмаилов

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.