Българо-сръбско военно учение Шабла 2013”

Sep 4th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

1235127_505143569568558_937446413_n

Пре­зи­ден­тът и вър­хо­вен гла­в­но­ко­ман­д­ващ на Въ­о­ръ­же­ни­те си­ли Ро­сен Пле­в­не­ли­ев при­съ­с­т­ва на де­ня за ви­со­ко­по­с­та­ве­ни го­с­ти на съ­в­ме­с­т­но­то уче­ние с вой­с­ки за ре­ал­ни дей­с­т­вия и стрел­би от фор­ми­ро­ва­ния за ПВО на Въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и Ре­пу­б­ли­ка Сър­бия „Ша­б­ла 2013″. Уче­ни­е­то се съ­с­тоя от 10.30 ч. на 29 ав­густ 2013 г. Дър­жа­в­ни­ят гла­ва на­б­лю­да­ва стрел­би­те на бъл­гар­с­ки­те и сръ­б­с­ки раз­че­ти на зе­ни­т­но-ра­ке­т­ни ком­п­ле­к­си, еки­па­жи­те на из­т­ре­би­те­ли МиГ-29 и на фре­га­та­та „Вер­ни”. По вре­ме на уче­ни­е­то се про­ве­рят ге­не­ри­ра­ни­те спо­со­б­но­с­ти и се усъ­вър­шен­с­т­ва вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то ме­ж­ду фор­ми­ро­ва­ни­я­та за ПВО при уча­с­ти­е­то им в опе­ра­ция за оси­гу­ря­ва­не на въз­ду­ш­ния и мор­с­кия су­ве­ре­ни­тет, ка­к­то и ко­ор­ди­на­ци­я­та ме­ж­ду дър­жа­в­ни­те ин­с­ти­ту­ции в от­го­вор на кри­за. В стрел­би­те уча­с­т­ва­ха зе­ни­т­но-ра­ке­т­ни ком­п­ле­к­си „Не­ва”, „Куб”, „Оса”, „Вол­хов”, „Стре­ла-2М”, „Sea Sparrow” и из­т­ре­би­те­ли МиГ-29. Раз­че­т­но­то бом­бо­пу­с­ка­не на па­ра­шу­т­ни­те ми­ше­ни се из­вър­ши от са­мо­ле­ти Су-25.

След края на пър­ви­те стрел­би, ко­и­то се про­ве­до­ха от сръ­б­с­ки­те въ­о­ръ­же­ни си­ли, не­по­с­ре­д­с­т­ве­но до ед­на от зе­ни­т­ни­те ус­та­но­в­ки се за­па­ли­ха су­хи тре­ви и лум­на огън. Пла­мъ­ци­те бя­ха за­га­се­ни за ня­кол­ко ми­ну­ти от ед­на по­жар­на ко­ла. След то­ва стрел­би­те про­дъл­жи­ха по пре­д­ва­ри­тел­но на­чер­та­ния план. Уче­ни­е­то на зе­ни­т­ния по­ли­гон на Во­ен­но­въ­з­ду­ш­ни­те си­ли в Ша­б­ла е с вой­с­ки за ре­ал­ни дей­с­т­вия и стрел­би от фор­ми­ро­ва­ния за про­ти­во­въ­з­ду­ш­на от­б­ра­на от въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Бъл­га­рия и Сър­бия. Уча­с­т­ва­ха над 1400 во­ен­но­с­лу­же­щи и око­ло 600 еди­ни­ци бой­на и спе­ци­ал­на те­х­ни­ка. Пър­ви­те ми­ше­ни бя­ха ус­пе­ш­но по­ра­зе­ни от сръ­б­с­ки­те зе­ни­т­чи­ци. По вре­ме на уче­ни­е­то го­с­ти­те на­б­лю­да­ва­ха стрел­би­те на бъл­гар­с­ки­те и сръ­б­с­ки раз­че­ти на зе­ни­т­но-ра­ке­т­ни ком­п­ле­к­си, еки­па­жи­те на из­т­ре­би­те­ли МиГ-29 и на фре­га­та­та “Вер­ни”. Уче­ни­е­то се про­ве­де под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ко­ман­ди­ра на Во­ен­но­въ­з­ду­ш­ни­те ни си­ли ге­не­рал-ма­йор Константин Попов

/Б .Т./

1173753_505143586235223_73387095_n

Коментарите са затворени.