“До Чикаго и напред” породи въпроси към автора Веселин Давидков

Sep 4th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

DSCN4169

Ве­се­лин Да­ви­д­ков е ав­тор на две кни­ги: „Не­до­с­ти­жи­ма­та Скан­ди­на­вия” и „До Чи­ка­го и на­пред”. По по­вод но­во­и­з­ля­з­ла­та му вто­ра кни­га и ле­т­ния пре­с­той в ро­д­на­та му къ­ща на ул.”Ал.Стам­бо­лий­с­ки” в Бал­чик се ос­ме­лих да му за­дам ня­кои въ­п­ро­си, за от­го­во­ри­те на ко­и­то му бла­го­да­ря сър­де­ч­но.

 

От­къ­де до­й­де иде­я­та за за­г­ла­ви­е­то „До Чи­ка­го…” и за­що на­пред?

 

Иде­я­та ко­с­ве­но бе по­чер­пе­на и от пъ­те­пи­са на Але­ко “До Чи­ка­го и на­зад”.  Алю­зи­я­та при­з­на­вам е оче­ви­д­на. И все пак аз про­дъл­жих НА­ПРЕД. Раз­г­ле­дах ця­ла­та стра­на и имам ба­за­та за то­ва, ко­е­то сле­д­ва от за­г­ла­ви­е­то!! Иде­я­та е, че та­зи е тре­та­та и пре­д­по­ла­гам по­с­ле­д­на част по те­ма­та за сле­д­ва­щи­те по­не 50 го­ди­ни! И най-ва­ж­но­то е, че Чи­ка­го бе стар­то­ва­та БА­ЗА, от къ­де­то ви­дях ця­ла­та дър­жа­ва и не­й­на­та кон­с­т­ру­к­ция, ка­к­то и мно­го не­г­ла­с­ни и не­пи­са­ни тай­ни и пра­ви­ла на съ­ще­с­т­ву­ва­не­то и раз­ви­ти­е­то на САЩ във вре­ме­то.

 

По-раз­ли­ч­ни ли са зве­з­ди­те над USA и има ли вре­ме за тях?

 

По-раз­ли­ч­ни са! Там е дру­го по­лу­къл­бо на пла­не­та­та. Въз­ду­хът е друг на цвят, осо­бе­но през но­щ­та и осо­бе­но в Южен Те­к­сас и Ню Ме­к­си­ко! Аз им се на­с­ла­ж­да­вам при вся­ко пре­ми­на­ва­не от там но­щем!! А в Лас Кру­зес-Ню Ме­к­си­ко, на гра­ни­ца­та с Те­к­сас, не­бе­то е на­п­ра­во ма­ги­ч­но. За те­зи не­ща и на­с­ла­ди мо­же и да има вре­ме, ако чо­век си ор­га­ни­зи­ра и на­со­чи жи­во­та към по­до­б­ни из­жи­вя­ва­ния.

 

Ка­к­во е от­но­ше­ни­е­то на аме­ри­кан­ци­те към при­ро­да­та?

 

В САЩ при­ро­да­та е след “про­г­ре­са” и не­о­г­ра­ни­че­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти. Или с дру­ги ду­ми, тя е въ­п­рос на па­ри, спо­ред “на­ци­о­нал­но­то” пра­ви­ло и на съ­о­т­ве­т­на­та “ма­те­ма­ти­ка” за при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те от нея та­ка­ва, ка­к­ва­то е, или та­ка­ва, ка­к­ва­то би­з­не­сът би я пла­ни­рал…

 

На­с­тол­на кни­га за бъл­га­ри­на ли е “До Чи­ка­го и на­пред”?

 

Спо­ред скром­но­то ми мне­ние е то­ч­но та­ка­ва и осо­бе­но за те­зи, ко­и­то ре­шат да еми­г­ри­рат или да се про­б­ват в Ща­ти­те. Ка­к­то съм по­в­та­рял и в дру­ги ин­тер­вю­та, ако сте ре­ши­ли да си опи­та­те къ­с­ме­та в САЩ, про­че­те­те та­зи кни­га, до­ри ако тря­б­ва да я взе­ме­те от би­б­ли­о­те­ка­та! Спо­ред мен, тя би би­ла до­бър на­ръ­ч­ник и за са­мия аме­ри­ка­нец или про­с­то не­го­во ог­ле­да­ло..

 

Кой има до­с­тъп до аме­ри­кан­с­ка­та кул­ту­ра? Ели­т­на ли е тя?

 

В Аме­ри­ка по при­н­цип вси­ч­ки имат до­с­тъп до кул­ту­ра­та, но мал­ци­на би­ха пла­ти­ли би­ле­ти­те за ис­тин­с­ка кул­ту­ра, ма­кар и спо­ред ме­с­т­ни­те стан­дар­ти, те да не са съ­в­сем не­по­сил­ни. Ло­ги­ч­но и тук ка­то в по­ве­че­то стра­ни по све­та ма­со­ва­та кул­ту­ра е ев­ти­на, а ис­тин­с­ко­то из­ку­с­т­во стру­ва па­ри! То и за­то­ва, ко­га­то та­ко­ва е би­ло съ­з­да­ва­но в ис­то­ри­я­та, то е би­ло съ­з­да­ва­но от хо­ра, за­мо­г­на­ли се ве­че до сте­пен да мо­гат да пла­тят за та­ко­ва! И да! Ис­тин­с­ка­та кул­ту­ра и из­ку­с­т­во в САЩ са ели­т­ни! То­ест от тях се по­л­з­ват сра­в­ни­тел­но ог­ра­ни­че­на гру­па от хо­ра и те са по пра­ви­ло уп­ра­в­ля­ва­щи или въ­о­б­ще не­ра­бо­те­щи!

 

За­що аме­ри­кан­ци­те не се ин­те­ре­су­ват от ос­та­на­лия свят и все пак най-мно­го ту­ри­с­ти са аме­ри­кан­ци?

 

В САЩ ос­та­на­ли­ят свят се при­е­ма са­мо по­с­т­фа­к­тум или ина­че ка­за­но “за све­де­ние”. Ве­д­нъж, ня­къ­де в щат Ка­ли­фор­ния, чух от ус­та­та на един ме­с­тен ед­но от най-аб­сур­д­ни­те, но тук ши­ро­ко раз­про­с­т­ра­не­но ми­с­ле­не. Та той на моя ре­п­ли­ка от­го­во­ри, че чо­век мо­же да има и по­лу­чи вси­ч­ко от ос­та­на­лия свят, без да на­пу­с­ка САЩ!? Кон­к­ре­ти­ка­та му по съ­ще­с­т­во се от­на­ся­ше ча­с­ти­ч­но към ви­до­ве­те ку­х­ня на раз­ни­те на­ции. Аз ес­те­с­т­ве­но не му от­го­во­рих ни­що, про­с­то не сче­тох за ну­ж­но и про­дъл­жих по пъ­тя.. Аме­ри­кан­ци­те по при­н­цип са въз­пи­та­ва­ни, че жи­ве­ят в “най-бла­го­с­ло­ве­на­та” дър­жа­ва в све­та и то­зи не­пре­къ­с­нат ре­ф­рен от вси­ч­ки ме­дии оп­ре­де­ля до го­ля­ма сте­пен ви­со­ко­ме­ри­е­то им в от­но­ше­ни­е­то към ос­та­на­лия свят! Не, че в кон­к­ре­т­ни ас­пе­к­ти ня­мат пра­во. И все пак го­ля­ма­та част от ту­ри­с­то­по­то­ка по све­та е на­и­с­ти­на аме­ри­кан­с­ки. И то­ва е съ­в­сем ло­ги­ч­но, ка­то се имат пре­д­вид фи­нан­со­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти на аме­ри­кан­ци­те, а и най-ве­че ни­с­ки­те ли­х­ви по кре­ди­ти­те, ес­те­с­т­ве­но за те­зи с до­б­ри кре­ди­т­ни ис­то­рии. И все пак въз­ра­ст­та на ме­ж­ду­на­ро­д­но пъ­ту­ва­щи­те из­вън САЩ съ­що е най-ви­со­ка­та в све­та, ло­ги­ч­но. Тук те имат един “лаф” – Да сло­жиш чай­ни­ка на пе­ч­ка­та… То­ест ка­то за­в­ри и ки­п­не, то­га­ва “тръ­г­ва” на­вън… И на­при­мер, ако по­па­д­не­те в аме­ри­кан­с­ка гру­па ту­ри­с­ти и сте под пен­си­он­на­та въз­раст, пър­ви­ят въ­п­рос, кой­то ще ви за­да­ват по­ве­че­то от тях на­по­со­ки ще бъ­де.. Пен­си­о­нер ли сте?!:))

 

Вма­ни­а­че­ност в иде­я­та за се­мей­с­т­во­то?

 

Аме­ри­кан­ци­те на­и­с­ти­на са мал­ко ма­ни­а­ци на та­зи те­ма. Се­мей­с­т­во­то е не­що ос­но­в­но за аме­ри­кан­с­ко­то об­ще­с­т­во и са­мо по се­бе си се явя­ва един от стъл­бо­ве­те му. Ед­но от ус­ло­ви­я­та за кан­ди­да­ти­ра­не за Пре­зи­дент на САЩ е то­ч­но то­ва, кан­ди­да­тът да е се­ме­ен!

 

Ут­вър­ж­да­ват ли се ре­ли­ги­о­з­ни­те цен­но­с­ти или вси­ч­ко е ли­це­ме­рие?

 

По при­н­цип в Съ­е­ди­не­ни­те ща­ти ре­ли­ги­я­та е ед­на от ос­но­в­ни­те кон­с­ти­ту­ци­он­ни сво­бо­ди! И по­ра­ди та­зи и об­ще­с­т­ве­на по­д­ре­д­ба тя се из­ра­в­ни­ла с ос­та­на­ли­те та­ки­ва без да има при­о­ри­тет по при­н­цип в об­ще­с­т­во­то. Са­ми­те ре­ли­ги­о­з­ни цен­но­с­ти се ут­вър­ж­да­ват не­пре­къ­с­на­то в об­ще­с­т­во­то, а от дру­га стра­на се ут­вър­ж­да­ва пра­во­то на ли­чен из­бор, ко­е­то са­мо по се­бе си е и в про­ти­во­ре­чие с ос­но­в­ни по­с­ту­ла­ти на Би­б­ли­я­та или Ко­ра­на. И не мо­га да схва­на как съ­дии от вър­хо­в­ни­те съ­ди­ли­ща на ня­кои ща­ти, и до­ри са­ми­ят пре­зи­дент Оба­ма по­д­пи­с­ват кон­с­ти­ту­ци­он­но пра­во на брак на хо­мо­се­к­су­ал­ни двой­ки!? А на са­ма­та до­ла­ро­ва бан­к­но­та е по­с­та­ве­но око­то на Бог, а под не­го се мъ­д­ри на­д­пи­сът:” Вяр­ва­ме в Го­с­под” !?

Вяр­но ли е, че бъл­га­ри­нът е по-об­ра­зо­ван и на­ше­то об­ра­зо­ва­ние все пак е по-до­б­ро?

 

То­ва е въ­п­рос, спо­ред мен, без ед­но­з­на­чен от­го­вор. Аме­ри­кан­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние в рам­ки­те на сре­д­на­та об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­на си­с­те­ма не е по-до­б­ро от бъл­гар­с­ко­то. И то­ва е ло­ги­ч­но, ка­то се има пре­д­вид, че то е на­со­че­но да об­ра­зо­ва аме­ри­кан­ци­те в най-об­щи ас­пе­к­ти и да им да­де въз­мо­ж­ност за ра­бо­та на най-ни­с­ки­те ра­в­ни­ща на па­за­ра на тру­да. Но в уни­вер­си­те­ти­те не­ща­та сто­ят по-друг на­чин. Там ка­че­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то е съ­в­сем без­ком­п­ро­ми­с­но и все пак си ос­та­ва на­со­че­но стро­го про­фе­си­о­нал­но та­ка или ина­че, за раз­ли­ка от бъл­гар­с­ко­то, ко­е­то да­ва мно­го по-все­о­б­х­ва­т­на пре­д­с­та­ва, до­ри са­мо за изу­ча­ва­ни­те пре­д­ме­ти по при­н­цип. Съ­в­сем по друг на­чин сто­ят не­ща­та оба­че в “Ай Ви ли­га­та” или че­ти­ри­те уни­вер­си­те­та, пре­д­на­з­на­че­ни да по­д­го­т­вят ка­д­ри за ви­с­ши­те еше­ло­ни на вла­ст­та и би­з­не­са, Йе­ил, При­н­с­тън и Хар­вард. Там се изу­ча­ва вси­ч­ко от це­лия свят в са­ми­те де­тай­ли!!!

 

За­що да­ват тру­д­но па­ри за вси­ч­ко? Не­до­ве­рие!

 

Аме­ри­кан­ци­те на­и­с­ти­на не да­ват ле­с­но па­ри за ка­к­во­то и да е, ос­вен в хра­ни­тел­ни­те ма­га­зи­ни и за бен­зин. А за да се по­лу­чат па­ри за раз­ни про­е­к­ти или спон­со­ри­ра­не на­при­мер е ця­ло ге­рой­с­т­во за то­зи, кой­то ус­пее! В САЩ ,пре­ди да бъ­дат да­де­ни па­ри­те, се пра­вят вси­ч­ки въз­мо­ж­ни про­у­ч­ва­ния и сме­т­ки, ка­то ос­но­в­на­та цел на те­зи дей­с­т­вия е да се га­ран­ти­ра пе­чал­ба 100% със 120 % си­гур­ност!! Да­ли про­я­вя­ват не­до­ве­рие аме­ри­кан­ци­те, ко­га­то да­ват па­ри? По при­н­цип си­с­те­ма­та е на­г­ла­се­на да ра­бо­ти на пър­во до­ве­рие, но при ма­к­си­мал­но кал­ку­ли­ра­ни раз­хо­ди и при­хо­ди. В САЩ мо­же­те да се ком­п­ро­ме­ти­ра­те фи­нан­со­во са­мо ве­д­нъж и все­ки, кой­то е в час, пра­ви вси­ч­ко въз­мо­ж­но то­ва да не се слу­чи!Не, че кой знае ка­к­во ще ста­не, но ли­х­ви­те ви ще от­ле­тят на ни­ва 20-30%, до­ка­то от­но­во спе­че­ли­те кре­ди­т­но до­ве­рие . А за кон­к­ре­т­ни про­е­к­ти, би­з­нес и про­чие, ня­ма да има вто­ри път!!

Ра­со­ви про­б­ле­ми пак ли?

В САЩ ня­ма ра­со­ви про­б­ле­ми днес.

 

Къ­де са ин­ди­ан­ци­те?

 

Ин­ди­ан­ци­те в САЩ днес са из ця­ло­то об­ще­с­т­во. И все пак по-ком­па­к­т­ни­те по­се­ле­ния от тях са в ща­ти­те Ню Ме­к­си­ко, Ари­зо­на, Мон­та­на и Да­ко­ти­те.  Ес­те­с­т­ве­но ре­зер­ва­ти­те, в ко­и­то те са би­ли раз­се­ле­ни, от­да­в­на не съ­ще­с­т­ву­ват и те са ин­те­г­рал­на част от аме­ри­кан­с­ко­то об­ще­с­т­во, до­ри са на­ри­ча­ни ве­че “ко­рен­ни­те аме­ри­кан­ци” по ме­ди­и­те и про­чие. Ви­г­ва­ми­те, пе­ру­ки­те и дру­ги­те им ат­ри­бу­ти днес мо­гат да бъ­дат ви­дя­ни са­мо в на­ро­ч­но съ­з­да­де­ни за та­зи цел ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции или в му­зе­и­те! Ос­вен то­ва имат и ня­кои по-спе­ци­ал­ни пра­ва, ка­то на­при­мер ща­та Ню Ме­к­си­ко, кой­то не на­ла­га за­дъл­жи­тел­но­то на­в­ся­къ­де ДДС.

 

Во­ен­на­та до­к­т­ри­на

 

По при­н­цип та­зи до­к­т­ри­на изи­с­к­ва САЩ да тре­ни­рат вой­с­ка­та си в ре­ал­на вой­на или по­не в ре­ал­ни бой­ни ус­ло­вия на все­ки ми­ни­мум 10 го­ди­ни!

Иде­ал – аме­ри­кан­с­ка­та ме­ч­та в дей­с­т­вие

 

Иде­ал в Съ­е­ди­не­ни­те Ща­ти не е по­пу­ляр­но оп­ре­де­ле­ние. И ло­ги­ч­но, по­не­же та­къв там не съ­ще­с­т­ву­ва! Но, аме­ри­кан­с­ка ме­ч­та съ­ще­с­т­ву­ва, по­ч­ти ка­то тер­мин за иде­ал. Раз­ли­ка­та е, че та­зи ме­ч­та е чи­с­то ма­те­ри­ал­на за раз­ли­ка от иде­а­ла! Всъ­щ­ност тя при­ли­ча ко­с­ве­но на иде­ал по то­ва, че е из­ку­с­т­ве­но съ­з­да­де­на фра­за за ПО­С­ТО­ЯН­НО на­би­ра­не на ра­бо­т­ни­ци!! И из­пъл­ня­ва сво­я­та си кон­це­п­ция до мо­мен­та са­мо въз­хо­дя­що!

 

Зна­че­ние на “че­т­вър­та­та” власт?

 

Ме­ди­и­те или “че­т­вър­та­та” власт в Ща­ти­те не са на­и­с­ти­на власт, но чрез тях мо­же да се кон­т­ро­ли­ра вла­ст­та ча­с­ти­ч­но! То­ва, ко­е­то не­пре­къ­с­на­то по­в­та­рям, че е не­об­хо­ди­мо тук, там е стан­дар­т­на пра­к­ти­ка! То­ест жур­на­ли­с­ти­те по кон­с­ти­ту­ция имат до­пуск на­в­ся­къ­де с из­к­лю­че­ние на кла­си­фи­ци­ра­ни­те обе­к­ти! Ес­те­с­т­ве­но, ако в ме­ди­и­те се по­я­ви не­вяр­на или кле­ве­т­ни­че­с­ка ин­фор­ма­ция, гло­би­те за тях са ог­ром­ни на вси­ч­ки ра­в­ни­ща, а един съ­де­бен про­цес би мо­гъл и да уни­що­жи до­ри и са­ма­та ме­дия!

 

Ка­к­во би се ха­ре­са­ло на аме­ри­кан­с­ки­те ту­ри­с­ти в Бал­чик?

 

Спо­ред мен аме­ри­кан­ци, по­се­ти­ли Бал­чик, би­ха би­ли оча­ро­ва­ни от вси­ч­ко в гра­да, по­не­же вси­ч­ко ко­е­то го има тук, го ня­ма там най-мал­ко,  до­ри и ули­ч­ни­те ку­че­та или ко­т­ки, За вси­ч­ко ос­та­на­ло е яс­но! Вси­ч­ко би им ха­ре­са­ло, друг е въ­п­ро­сът да­ли след пре­с­тоя си би­ха по­в­то­ри­ли и ка­къв би бил ко­мен­та­рът им от сто­ки­те, ус­лу­ги­те и ка­че­с­т­во­то в Бъл­га­рия.

 

Има ли ин­те­рес към бъл­гар­с­ко­то из­ку­с­т­во?

 

По при­н­цип в САЩ се це­ни и на­б­лю­да­ва по­ве­че све­то­в­но раз­по­з­на­ва­е­мо­то из­ку­с­т­во във вси­ч­ки сфе­ри. И то­ва е ло­ги­ч­но след ка­то там от из­ку­с­т­во­то се пра­вят па­ри, а го­ле­ми па­ри в САЩ от из­ку­с­т­во се вър­тят са­мо в ели­т­но­то та­ко­ва и то спо­ред те­х­ни­те нор­ми. По мое мне­ние бъл­гар­с­ки­те из­ку­с­т­ва с ели­т­ни­те си про­из­ве­де­ния и най-раз­ли­ч­ни твор­ци би­ха би­ли из­к­лю­чи­тел­но до­б­ре при­е­ти на аме­ри­кан­с­ка по­ч­ва и съм си­гу­рен, че аме­ри­кан­ци­те би­ха ап­ло­ди­ра­ли мно­го от тях! Ко­е­то са­мо по се­бе си оз­на­ча­ва, че би­ха пла­ти­ли за бъл­гар­с­ко из­ку­с­т­во, ко­е­то е до­б­ре по­д­б­ра­но и про­фе­си­о­нал­но пре­д­ло­же­но там!

 

Аме­ри­кан­с­ка­та ус­ми­в­ка е про­с­ло­ву­та…

 

Не­дей­те да бър­за­те с из­во­ди­те тук!:) Аме­ри­кан­ци­те мо­гат да ви се ус­ми­х­ват по­с­то­ян­но и го пра­вят в мно­го слу­чаи, но в то­ва ня­ма ни­що ли­ч­но! Про­с­то тук об­ще­с­т­во­то се въз­пи­та­ва та­ка още от учи­ли­ще. Мо­же да го на­ре­че­те и ли­це­ме­рие, спо­ред бъл­гар­с­ки­те “нор­ми”.

 

Е, ус­ми­х­нах се и аз.

 

Интервю: Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.