Да славим Богородица!

Sep 4th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ


1268480_725467000802783_639437565_o

В де­ня на Го­ля­ма Бо­го­ро­ди­ца – 15 ав­густ /28 ав­густ/, хра­мът „Св.Ни­ко­ла” се из­пъл­ни с мно­го хри­с­ти­я­ни – въз­ра­с­т­ни, мла­ди и мно­го де­ца. Ико­на­та на чу­до­т­вор­на­та май­ка бе оки­че­на с мно­го цве­тя и да­ро­ве, на­с­т­ро­е­ни­е­то – пра­з­ни­ч­но, въ­о­ду­ше­ве­но.

След пра­з­ни­ч­на­та ли­тур­гия и во­до­с­ве­та на дво­ра по­с­ле­д­ва пра­з­ни­чен бо­го­с­ло­в­с­ки кон­церт. Еди­на­де­сет пе­е­щи пен­си­о­не­ри про­с­ла­ви­ха и въз­пя­ха Бо­жи­я­та май­ка, ка­то я при­зо­ва­ха да бла­го­с­ло­ви зе­мя­та и хо­ра­та, мир­на­та лю­бов и хле­б­на­та пше­ни­ца. „Ко­га­то тъм­на­та зли­на на­вее на­ша­та стре­ха, пра­ти ни си­ла и лю­бов, бъ­ди ни уте­ха!”

Пе­с­ни­те, ко­и­то из­пя­х­ме, из­пъл­ни­ха сър­ца­та на вси­ч­ки хо­ра, от­во­ри­ха ду­ши­те им за обич, сми­ре­ние и вза­им­ност. Пре­чи­с­та­та Де­ва по­к­ри­ва вси­ч­ки нас със своя свят по­к­ров, тя е на­ша за­к­рил­ни­ца и за­с­тъ­п­ни­ца пред Бо­жия ол­тар. С въл­ну­ва­щи сло­ва в на­ши­те пе­с­ни умо­ля­ва­х­ме свя­та­та Май­ка да осе­ни де­ца­та ни и вси­ч­ки бли­з­ки със све­т­ла струя, мир и обич да на­с­тъ­пят в то­зи гре­шен свят. За то­ва не­ка вси­ч­ки да и бла­го­да­рим, днес и ут­ре, и во ве­ки ве­ков да я сла­вим с пе­с­ни и лю­бов.

Пра­з­ни­кът за­вър­ши с „Мно­гая ле­та”, ко­я­то за­пя­ха вси­ч­ки с ра­дост и оп­ти­ми­зъм.

Дора ХАРИЗАНОВА

 

Коментарите са затворени.