Прегледът да бъде през октомври за два дни!

Sep 4th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

P1550825

На 3 ав­густ 2013 г. в Бал­чик се про­ве­де 16 на­ци­о­на­лен пре­г­лед на лю­би­тел­с­ки­те съ­с­та­ви на хо­ра­та от Тре­та­та въз­раст. Уча­с­т­ва­ха 87 пе­в­че­с­ки и тан­цо­ви съ­с­та­ви от 11 об­ла­с­ти от Се­вер­на и Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия. Ор­га­ни­за­ци­я­та на съ­би­ти­е­то бе­ше по­ве­ре­на на Дим­ка Ма­ле­ва, Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва, Со­ф­ка Де­не­ва и Ра­д­ка Ге­ор­ги­е­ва, ко­и­то с опит и лю­бов до­при­не­со­ха за ут­вър­ж­да­ва­не ав­то­ри­те­та на фе­с­ти­ва­ла, кой­то бе от­к­рит с кра­т­ко сло­во от пре­д­се­да­те­ля на ОбС на пен­си­о­не­ри­те от Бал­чик Ан­гел Съ­бев. По­з­д­ра­в­ле­ния по­д­не­со­ха Цве­тан Мин­ков, пре­д­се­да­тел на ЦС на СП 2004 Со­фия. Аз, ка­то пре­д­се­да­тел Обл.съ­вет и член на изп.бю­ро на Съ­ю­за, бла­го­да­рих на г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кмет на Об­щи­на Бал­чик, за не­го­ва­та съ­п­ри­ча­с­т­ност при ре­ша­ва­не про­б­ле­ми­те на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра в Об­щи­на­та.

Пе­в­че­с­ки­те съ­с­та­ви се пре­д­с­та­ви­ха на ви­со­та, с ко­ло­ри­т­ни­те си из­пъл­не­ния, де­мон­с­т­ри­рай­ки на­ци­о­нал­на иден­ти­ч­ност.  От­к­ро­и­ха се съ­с­та­ви­те на Въл­чи дол и Ас­па­ру­хо­во, об­ласт Вар­на; Пен­си­о­нер­с­ки клуб № 1 Бал­чик; клуб „Здра­ве”; клуб „К.Въл­че­ва”, „Ди­мят” и „Бра­ци­го­во” от До­б­рич; Ца­ре­во- Бур­га­с­ка обл; Ка­ли­пе­т­ро­во – Си­ли­с­т­рен­с­ка обл; Кру­ша­ри; Ка­вар­на – „До­б­ру­джан­ка”; с.Че­ло­пе­че­не и Бел­гун; Г.То­ше­во, Кар­дам, Клуб на учи­те­ли­те и др.

Пред вид ор­га­ни­за­ци­я­та на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то, тру­д­но­с­ти­те и въз­мо­ж­но­с­ти­те, же­ла­тел­но е да се про­ве­ж­да през ок­том­в­ри – за­що не и на Де­ня на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра? За­що не и за два дни.

Ми­ли бе­ло­ко­си да­ми, бе­ло­б­ра­ди мом­ци, бла­го­да­рим Ви за ак­ти­в­но­то бал­чи­ш­ко уча­с­тие, за ен­ту­си­а­з­ма, с кой­то съ­х­ра­ня­ва­те бъл­гар­с­ки­те пе­сен­ни тра­ди­ции.

Марин ДРАГНЕВ

 

Коментарите са затворени.