VI фестивал “Via Pontica”

Sep 4th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини

via-pontica-rrr-rrrsrrr_da8a24bbb1

3 се­п­тем­в­ри 2013 г. ,

20 ч.

Кри­с­та и Мар­тен пре­д­с­та­вят The Funkyfied Project

От­к­ри­та сце­на пред Об­щи­на Бал­чик

4 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 18ч.

На­ци­о­нал­на ху­до­же­с­т­ве­на ака­де­мия и фа­кул­тет за при­ло­ж­ни из­ку­с­т­ва – Бел­г­рад, Сър­бия

От­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба жи­во­пис – пър­ва част

Ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия Из­ло­ж­ба­та мо­же да бъ­де раз­г­ле­да­на до 11-ти се­п­тем­в­ри 2013 г.

4 се­п­тем­в­ри 2013 г.,

19 ч.

На­ци­о­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия “Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров” Ве­ч­на­та му­зи­ка – ин­с­т­ру­мен­та­лен кон­церт – пър­ва част храм “Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” уча­с­т­ват: Але­к­сан­дър Ива­нов  ци­гул­ка, Фа­радж Ак­ба­ров  кла­ри­нет, Те­о­до­ра Ата­на­со­ва  ви­о­лон­че­ло, сту­ден­ти от НМА „Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров”

4 се­п­тем­в­ри 2013 г. ,

20 ч.

На­ци­о­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия “Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров” Зву­ко­ви кар­ти­ни – ин­с­т­ру­мен­та­лен кон­церт – пър­ва част КК Ал­бе­на, хо­тел „До­б­ру­джа”, те­ра­са 17-ти етаж уча­с­т­ват: Лю­бо­ми­ра Ми­хай­ло­ва  кла­ри­нет, Ели Стой­не­ва  ви­о­ла, Емил Ву­чев – пи­а­но

5 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 17ч.

Сдру­же­ние с не­с­то­пан­с­ка цел „COMMONSTEP” От­к­ри­ва­не на фо­то­г­ра­ф­с­ка из­ло­ж­ба На­де­ж­да за си­рий­с­ки­те де­ца Чи­та­ли­ще „П. Хи­лен­дар­с­ки” – фо­а­йе Из­ло­ж­ба­та мо­же да бъ­де раз­г­ле­да­на до 13-ти се­п­тем­в­ри 2013 г. Си­рия  по­ве­че от две го­ди­ни де­мо­ни­ч­на вой­на

5 се­п­тем­в­ри 2013 г. ,

20 ч.

Ро­с­то­в­с­ки ака­де­ми­чен дра­ма­ти­чен те­а­тър “Ма­к­сим Гор­ки”, Ро­с­тов на Дон – Ру­сия Ви­ш­не­ва гра­ди­на – те­а­т­ра­лен спе­к­та­къл от Ан­тон Па­в­ло­вич Че­хов по­с­та­но­в­ка Ни­ко­лай Со­ро­кин Чи­та­ли­ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” *спе­ци­ал­но по­ка­нен спе­к­та­къл вход  4 лв.

6 се­п­тем­в­ри 2013 г. ,

18 ч.

На­ци­о­нал­на ху­до­же­с­т­ве­на ака­де­мия От­к­ри­ва­не на из­ло­ж­би 50 го­ди­ни бъл­гар­с­ки ин­ду­с­т­ри­а­лен ди­зайн Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия, 2-ри етаж Из­ло­ж­би­те мо­гат да бъ­дат раз­г­ле­да­ни до 13-ти се­п­тем­в­ри 2013 г.

6 се­п­тем­в­ри 2013 г. ,

20 ч.

На­ци­о­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия “Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров”         Зву­ко­ви кар­ти­ни – ин­с­т­ру­мен­та­лен кон­церт – вто­ра част АК „Дво­ре­ца”, але­я­та пред Ка­мен­на­та за­ла

6 се­п­тем­в­ри 2013 г. ,

20 ч.

На­ци­о­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия “Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров” Ве­ч­на­та му­зи­ка – ин­с­т­ру­мен­та­лен кон­церт – вто­ра част КК Ал­бе­на хо­тел „До­б­ру­джа”, те­ра­са 17-ти етаж

7 се­п­тем­в­ри 2013 г., 11 ч.

Сдру­же­ние с не­с­то­пан­с­ка цел „COMMONSTEP” Бъл­га­рия – от­во­ре­на вра­та към све­та Из­ло­ж­ба на де­ца, на­с­та­не­ни в цен­т­ро­ве за бе­жан­ци в Бъл­га­рия       АК „Дво­ре­ца”, але­я­та пред Ка­мен­на­та за­ла

7 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 18:30 ч. Сдру­же­ние с не­с­то­пан­с­ка цел „COMMONSTEP” Ис­кам слън­це – до­ку­мен­та­лен филм, 30 ми­ну­ти

АК „Двореца”, алеята пред Каменната зала
8 се­п­тем­в­ри 2013 г., 18 ч. На­ци­о­нал­на ака­де­мия за те­а­т­рал­но и фил­мо­во из­ку­с­т­во “Кръ­с­тьо Са­ра­фов” От­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба 20 го­ди­ни сце­но­г­ра­фия за ку­к­лен те­а­тър АК „Дво­ре­ца”, пред Ка­мен­на за­ла Све­то­в­на асо­ци­а­ция на ки­но и те­ле­ви­зи­он­ни­те учи­ли­ща CILECT

8 се­п­тем­в­ри 2013 г., 18:30 ч. Про­же­к­ция на сту­ден­т­с­ко къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но Фил­ми фи­на­ли­с­ти от се­д­мо­то съ­с­те­за­ния за на­г­ра­да­та на CILECT – CILECT PRIZE 2012  вто­ра част                   АК „Дво­ре­ца”, Ка­мен­на за­ла                                      9 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 18 ч. На­ци­о­нал­на ака­де­мия за те­а­т­рал­но и фил­мо­во из­ку­с­т­во “Кръ­с­тьо Са­ра­фов” Те­а­т­рал­на из­ло­ж­ба – те­а­т­ра­лен спе­к­та­къл за мал­ки и го­ле­ми

Чи­та­ли­ще „П. Хи­лен­дар­с­ки”

10 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 18 ч. Про­ду­цен­т­с­ка къ­ща CREDI ARTE Жи­вак – те­а­т­ра­лен спе­к­та­къл Чи­та­ли­ще „П. Хи­лен­дар­с­ки” *спе­ци­ал­но по­ка­нен спе­к­та­къл вход  4 лв.

10 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 20 ч. На­ци­о­нал­на ака­де­мия за те­а­т­рал­но и фил­мо­во из­ку­с­т­во “Кръ­с­тьо Са­ра­фов” Па­ри­ж­ка­та Све­та Бо­го­ро­ди­ца КК Ал­бе­на, хо­тел „Фла­мин­го Гранд”, Grand Hall

11 се­п­тем­в­ри 2013 г., 18 ч. На­ци­о­нал­на ака­де­мия за те­а­т­рал­но и фил­мо­во из­ку­с­т­во “Кръ­с­тьо Са­ра­фов” Две­те при­н­це­си – те­а­т­ра­лен спе­к­та­къл за мал­ки КК Ал­бе­на хо­тел „Фла­мин­го Гранд”, Grand Hall              11 се­п­тем­в­ри 2013 г., 18 ч. На­ци­о­нал­на ху­до­же­с­т­ве­на ака­де­мия и фа­кул­тет за при­ло­ж­ни из­ку­с­т­ва – Бел­г­рад От­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба жи­во­пис – вто­ра част

Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия

11 се­п­тем­в­ри 2013 г., 19 ч. На­ци­о­нал­на ака­де­мия за те­а­т­рал­но и фил­мо­во из­ку­с­т­во “Кръ­с­тьо Са­ра­фов” Па­ри­ж­ка­та Све­та Бо­го­ро­ди­ца            храм “Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на”

12 се­п­тем­в­ри 2013 г., 15 ч. На­ци­о­нал­на ху­до­же­с­т­ве­на ака­де­мия От­к­ри­ва­не на про­ект Ви­зу­ал­на ко­му­ни­ка­ция за об­щин­с­ка бол­ни­ца – Бал­чик МБАЛ – Бал­чик Про­е­к­тът мо­же да бъ­де раз­г­ле­дан все­ки ра­бо­тен ден на бол­ни­ца­та след 12 се­п­тем­в­ри 2013 г.

12 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 18 ч. На­ци­о­нал­на ака­де­мия за те­а­т­рал­но и фил­мо­во из­ку­с­т­во “Кръ­с­тьо Са­ра­фов” Сън в ля­т­на нощ – пре­ми­е­ра – те­а­т­ра­лен спе­к­та­къл от У. Ше­к­с­пир (ком­по­зи­ция от II и III дей­с­т­вие) по­с­та­но­в­ка – Ни­на Ди­ми­т­ро­ва

Чи­та­ли­ще „П. Хи­лен­дар­с­ки”

12 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 20 ч. Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет, Ин­с­ти­тут Сер­ван­тес – Со­фия и Виа По­н­ти­ка Йер­ма – пре­ми­е­ра – те­а­т­ра­лен спе­к­та­къл от Фе­де­ри­ко Гар­сия Лор­ка АК „Дво­ре­ца”, Ка­мен­на за­ла

12 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 20 ч. Фол­к­ло­рен ан­сам­бъл Тра­кия – Пло­в­див Май­ка Бъл­га­рия – фол­к­ло­рен кон­церт-спе­к­та­къл

КК Ал­бе­на, От­к­ри­та сце­на пред КИЦ

13 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 17 ч. На­ци­о­нал­на ху­до­же­с­т­ве­на ака­де­мия           Бал­чик: до­с­тъ­пен (про­е­к­ти  пре­д­ло­же­ния за по­до­б­ря­ва­не на до­тъ­п­но­с­та на гра­д­с­ка­та сре­да в Бал­чик)

Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия На­ци­о­нал­на ака­де­мия за те­а­т­рал­но и фил­мо­во из­ку­с­т­во “Кръ­с­тьо Са­ра­фов”

13 се­п­тем­в­ри 2013 г., 18 ч. Рейс – пре­ми­е­ра – те­а­т­ра­лен спе­к­та­къл от Ста­ни­с­лав Стра­ти­ев (съ­к­ра­те­на вер­сия) Чи­та­ли­ще „Па­и­сии Хи­лен­дар­с­ки”

13 се­п­тем­в­ри 2013 г. , 20 ч.

Май­ка Бъл­га­рия – фол­к­ло­рен кон­церт-спе­к­та­къл                               От­к­ри­та сце­на пред Об­щи­на Бал­чик

 

 

 

 

Коментарите са затворени.