Сбор на националния отбор на България по скоростна телеграфия в Балчик

Sep 4th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, СПОРТ

Тодор_Тодоров

От 19-ти до 25-ти ав­густ,Ра­ди­о­к­лу­бът в Бал­чик има­ше че­с­та да бъ­де до­ма­кин на ла­гер сбо­ра на на­ци­о­нал­ния от­бор на Бъл­га­рия по ско­ро­с­т­на те­ле­г­ра­фия.Това е ед­на от ос­но­в­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни в ра­диоспор­та.

Во­дещ на сбо­ра бе­ше Те­о­до­ра Ге­цо­ва (20г.) от По­ли­к­раище, аб­со­лю­т­на све­то­в­на шам­пи­он­ка за же­ни и но­си­тел на мно­го све­то­в­ни ре­кор­ди.Ла­ге­рът е по­д­го­то­в­ка за све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во, на ко­е­то Бъл­га­рия ще е до­ма­кин през се­п­тем­в­ри та­зи го­ди­на. В тре­ни­ро­в­ки­те уча­с­т­ва­ха на­ци­о­нал­ни съ­с­те­за­те­ли от 8 до 55 го­ди­ни.Ре­зул­та­ти­те са от­ли­ч­ни и оча­к­ва­ме съ­с­те­за­те­ли­те да ги по­в­то­рят на све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во.

За на­ша ог­ром­на ра­дост та­зи го­ди­на Бал­чик има своя пре­д­с­та­ви­тел в на­ци­о­нал­ния ни от­бор, то­ва е То­дор Съ­бев То­до­ров на 11 го­ди­ни ,уче­ник в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Балчик .Той ще пре­д­с­та­в­ля­ва Бъл­га­рия във въз­ра­с­то­ва­та гру­па до 16 го­ди­ни.С не­го са свър­за­ни оча­к­ва­ни­я­та ни за про­дъл­жа­ва­не на шам­пи­он­с­ка­та тра­ди­ция на Бъл­га­рия в то­зи спорт.

Ко­ле­к­ти­вът на ра­ди­о­к­лу­ба се въз­по­л­з­ва от слу­чая да по­ка­ни вси­ч­ки же­ла­е­щи де­ца на въз­раст от 9 ,10, 11 го­ди­ни да се за­пи­шат в кръ­жо­ка по ра­дио-спорт за но­ва­та уче­б­на го­ди­на.

Д-р Христо Игнатов

Председател на радиоклуб “Балчик”

         LZ2KSB

 

Коментарите са затворени.