Море, спомени и нови приятели

Sep 4th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Та­къв бе не­г­ла­су­ва­ни­ят дне­вен ред на ед­на не­за­б­ра­ви­ма сре­ща, ко­я­то се про­ве­де в клуб „Мла­дост” Бал­чик.

На 23 ав­густ т.г. ни го­с­ту­ва пен­си­о­нер­с­ки­ят клуб „Хан Кар­дам” от ед­но­и­мен­но­то се­ло в Г.То­ше­в­с­ка об­щи­на. До обяд го­с­ти­те ни раз­г­ле­да­ха град Бал­чик, лю­бу­ва­ха се на без­к­рай­но­то Чер­но мо­ре и ла­зур­ния му бряг. „От­к­ри­ха и за­к­ри­ха ле­т­ния се­зон край мо­ре­то” – ка­к­то по-къ­с­но обо­б­щи То­дор Па­у­нов, пре­д­се­да­тел на кар­дам­с­кия клуб. По тра­ди­ция по­с­ре­щ­на­х­ме го­с­ти­те с хляб и сол в клу­ба, къ­де­то бя­х­ме по­д­го­т­ви­ли и скро­мен обяд с бе­зал­ко­хол­ни на­пи­т­ки, сла­д­ки и ка­фе. Ге­ор­ги Ан­до­нов, пре­д­се­да­тел на клуб „Мла­дост” Бал­чик по­з­д­ра­ви го­с­ти­те с „До­б­ре до­ш­ли”, за­по­з­на ги с дей­но­ст­та му и про­б­ле­ми­те, по­же­ла на вси­ч­ки ве­се­ла и по­л­зо­т­вор­на сре­ща. В сти­хо­т­вор­на фор­ма, апел за при­я­тел­с­т­во към го­с­ти­те от клуб „Хан Кар­дам” от­п­ра­ви и Го­с­по­дин­ка Въ­жа­ро­ва. На го­с­ти­те бя­ха по­д­не­се­ни цве­тя, а те ни из­не­на­да­ха с кар­ти­на, ад­ре­си­ра­на с мно­го емо­ци­о­нал­ни по­с­ла­ния за жи­во­та, от­ли­та­ща­та мла­дост и ста­ро­ст­та.

Гру­па­та ни за ав­тен­ти­чен фол­к­лор по­з­д­ра­ви го­с­ти­те с ня­кол­ко пе­с­ни от мно­го­о­б­ра­з­ния ни ре­пер­то­ар. А ин­ди­ви­ду­ал­но­то из­пъл­не­ние на Ру­с­ка Ан­ге­ло­ва об­ра ова­ци­и­те на вси­ч­ки.

Пре­о­до­ле­ли пър­во­на­чал­но­то си при­те­с­не­ние по по­с­ре­ща­не­то на го­с­ти­те, за­по­ч­на­х­ме раз­го­во­ри по­ме­ж­ду си, по­то­пи­х­ме се в спо­ме­ни от на­ши­те мла­де­ж­ки го­ди­ни. Фол­к­лор­на­та гру­па на се­ло Кар­дам по­з­д­ра­ви до­ма­ки­ни­те със свои лю­би­ми пе­с­ни. Пре­д­се­да­те­лят на пен­си­о­нер­с­кия клуб „Хан Кар­дам” Т.Па­у­нов бла­го­да­ри на до­ма­ки­ни­те за го­с­то­п­ри­ем­с­т­во­то и ре­а­ли­зи­ра­не­то на иде­я­та за съ­в­ме­с­т­на дей­ност и при­я­тел­с­т­во ме­ж­ду два­та клу­ба. Це­ли­ят сле­до­бед клуб „Мла­дост” се ог­ла­ся­ше от му­зи­ка, пе­с­ни и тан­ци. Вси­ч­ки ос­та­на­х­ме из­не­на­да­ни от ар­ти­с­ти­ч­но­то из­пъл­не­ние на Чу­до­ми­ро­во­то „Не съм от тях ка­ко Сий­ке”на Ян­ка Ми­но­в­с­ка, ане­к­до­ти­те на Ма­рия Бо­г­да­но­ва и Ди­ми­т­ри­ч­ка Бо­не­ва. Го­с­ти­те съ­що де­мон­с­т­ри­ра­ха за­ви­д­ни уме­ния през раз­в­ле­ка­тел­на­та част на сре­ща­та. Из­п­ра­ти­х­ме го­с­ти­те от се­ло Кар­дам с пе­сен и оча­к­ва­не на по­ка­на за го­с­ту­ва­не от име­то на те­х­ния клуб. То ве­ро­я­т­но ще се осъ­ще­с­т­ви в бли­з­ки­те ме­се­ци, а из­не­на­да­та ще бъ­де – по­се­ще­ние зад гра­ни­ца.

Анастасия ДИМОВА

 

Коментарите са затворени.