Изложба на румънски художници

Sep 4th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

P1550956

Та­зи из­ло­ж­ба, от­к­ри­та на 2 се­п­тем­в­ри 2013 г. от 18 ч. в Дво­ре­ца, е част от един про­ект за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на съ­в­ре­мен­но ру­мън­с­ко пла­с­ти­ч­но из­ку­с­т­во и в ча­с­т­ност на един ве­че ре­а­ли­зи­ран про­ект – „Пле­нер по ке­ра­ми­ка 2012 г.” в гр.Бал­чик.

Ед­на идея на Илия Ян­ков, ку­ра­тор и Ге­ор­ге Фар­ка­шиу, осъ­ще­с­т­ве­на от ед­на гру­па ру­мън­с­ки и бъл­гар­с­ки ав­то­ри, с по­мо­щ­та и спе­ци­ал­но­то съ­дей­с­т­вие на арх.Ог­нян Ка­ме­нов, кой­то пре­до­с­та­ви про­с­т­ран­с­т­во за твор­че­с­ка ра­бо­та на гру­па­та. Част от твор­би­те на ав­то­ри ка­то Ге­ор­ге Фар­ка­шиу, Пе­т­ре Ма­ня, Еу­зе­биу Спъ­ну, Ал­ф­ред Ип­сер, Фло­рин Сър­бу, Илия Ян­ков са ре­зул­тат от то­зи пле­нер и са но­си­те­ли на ед­на съ­в­ре­мен­на ви­зия на ке­ра­ми­ка­та, ка­то пла­с­ти­чен и ху­до­же­с­т­вен ма­те­ри­ал.

Ав­то­ри­те са част от гру­па­та на ру­мън­с­ки­те ху­до­ж­ни­ци, ра­бо­те­щи в град Кон­с­тан­ца – един град, съ­х­ра­нил и раз­вил тра­ди­ци­и­те в пла­с­ти­ч­ни­те из­ку­с­т­ва. Тук еже­го­д­но се про­ве­ж­дат Ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс по ке­ра­ми­ка, на име­то на проф.Ко­с­тел Ба­дя, ру­мън­с­ки ав­тор, съ­з­да­тел на нов пла­с­ти­чен об­раз в съ­в­ре­мен­но­то ке­ра­ми­ч­но из­ку­с­т­во, кой­то съ­з­да­ва ед­на ця­ла шко­ла. Го­ля­ма част от ав­то­ри­те в та­зи из­ло­ж­ба са не­го­ви сту­ден­ти и по­с­ле­до­ва­те­ли, има­щи зна­чи­мо при­съ­с­т­вие в твор­че­с­кия жи­вот на Ру­мъ­ния, та­ка съ­що и ме­ж­ду­на­ро­д­ни про­я­ви.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.