Криста и Мартен представиха в Балчик музикалния проект The Funkyfied Project и откриха VI фестивал “Via Pontica”

Sep 4th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

Untitled-utgg2

Впе­ча­т­ля­ва­щи­ят во­кал на Кри­с­та се ком­би­ни­ра със за­в­ла­дя­ва­щи ми­к­со­ве от DJ Мар­тен за ед­но ис­тин­с­ко клу­б­но из­ку­ше­ние. The Funkyfied Project е но­во­то пре­д­ло­же­ние на два­ма­та му­зи­кан­ти, ко­е­то със си­гур­ност ще спе­че­ли фе­но­ве­те на ка­че­с­т­ве­на­та му­зи­ка. Иде­я­та за The Funkyfied Project се ра­ж­да в на­ча­ло­то на ля­то­то, ко­га­то Мар­тен пре­д­ла­га да на­п­ра­ви ре­ми­к­си на ня­кои от син­г­ли­те на Кри­с­та, лю­бим от ко­и­то му е “Имам”. Пе­ви­ца­та и DJ-ят ре­ша­ват да обе­ди­нят то­ва, в ко­е­то са най-до­б­ри, и да пре­д­с­та­вят уни­кал­на ком­би­на­ция от син­г­ли на Кри­с­та и лю­би­ми све­то­в­ни поп/фънк/R’n’B хи­то­ве, ре­ми­к­си­ра­ни от Мар­тен. Кри­с­та е топ ар­ти­с­тът на про­ду­цен­т­с­кия лей­бъл Сте­рео стая. Впе­ча­т­ля­ва­що та­лан­т­ли­ва­та пе­ви­ца има 5 син­гъ­ла зад гър­ба си – „То­ва, ко­е­то ис­каш”, „Имам”, „За теб”, „Част от мен” и „Сил­на лю­бов” feat. Spens и не­ве­д­нъж е из­ра­зя­ва­ла пре­д­по­чи­та­ни­я­та си към ка­че­с­т­ве­на­та фънк, со­ул и RnB му­зи­ка.

Кри­с­та и гру­па­та й пре­д­с­та­ви­ха Бъл­га­рия на фе­с­ти­ва­ла Eurosonic в Хо­лан­дия в на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на, и пра­вят мно­го­б­рой­ни кон­цер­ти по ро­д­ни­те клу­бо­ве. Стра­ст­та за му­зи­ка на Мар­тен се по­я­вя­ва още в де­т­с­ка въз­раст ка­то хо­би, до­ка­то в мо­мен­та той е счи­тан за един от най-бър­зо про­г­ре­си­ра­щи­те DJ-и в стра­на­та. Де­лил е сце­на с ар­ти­с­ти ка­то Kraak & Smaak, Smoove, DJ Muggs (Cypress Hill ), Mix Master Mike (Beastie Boys), SnoopDogg, Soopasoul, Cassius, Plump DJ’s, Laura Vane + The Vipertones, Gizelle Smith, Krafty Kuts, Deekline, Herbalizer, DJ Premier, Morcheeba, Stereo MC’s, Parov Stelar, Macy Gray, Crazy P, Jazzanova, Incognito, Hot Toddy, Estelle, DJ Spinna и мно­го дру­ги. Та­зи есен му­зи­ка­та съ­би­ра Кри­с­та и Мар­тен в The Funkyfied Project, кой­то пре­д­с­та­вя не­що но­во, раз­ли­ч­но и мно­го фън­ки. Пре­ми­е­ра­та на The Funkyfied Project на 03.09. стана начало на Фе­с­ти­ва­ла на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то – Via Pontica в Бал­чик и бе по­с­ре­щ­на­та с го­лям ен­ту­си­а­зъм от бал­чи­к­лии.                            /Б.Т/

 

Коментарите са затворени.