Осъществен е проектът “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”

Aug 29th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

1s

По крайбрежната алея вече светят светодиодни лампи, резултат от осъществения проект за икономично и екологично осветление.  Фото: Б.Т. 

Пар­т­ньо­ри­те Об­щи­на Бал­чик и Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ки­те чер­но­мор­с­ки об­щи­ни, в про­дъл­же­ние на 13 ме­се­ца (ап­рил 2012  май 2013) осъ­ще­с­т­ви­ха про­е­к­та на об­ща стой­ност 138 030 лв. чрез фи­нан­си­ра­ща­та ор­га­ни­за­ция: Про­г­ра­ма за мал­ки про­е­к­ти на Гло­бал­ния Еко­ло­ги­чен фонд.

Пре­д­ла­га се ино­ва­ти­вен по­д­ход за на­ма­ля­ва­не кон­су­ма­ци­я­та на енер­гия за ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние. Про­е­к­тът в сво­я­та съ­щ­ност е де­мон­с­т­ра­ци­о­нен, ве­че е из­г­ра­де­но ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­но ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние на край­б­ре­ж­на­та алея “Дам­ба” в гр. Бал­чик  за­я­ви Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров  дир. Ди­ре­к­ция „ТЕМ­СЕ”.  Але­я­та е лю­би­мо мя­с­то за раз­хо­д­ка на жи­те­ли­те, ту­ри­с­ти­те и го­с­ти­те на гра­да, ко­е­то е пре­д­по­с­та­в­ка за ши­ро­ко раз­про­с­т­ра­не­ние на ре­зул­та­ти­те от про­е­к­та.

Про­е­к­ти­ра­на­та си­с­те­ма оси­гу­ря­ва ос­ве­т­ле­ние, на­пъл­но не­за­ви­си­мо от кон­вен­ци­о­нал­на­та енер­гия, съ­ще­в­ре­мен­но ще бъ­де си­гур­на и ще ос­ве­тя­ва съ­г­ла­с­но стан­дар­ти­те за­ло­же­ни в БДС. Въ­п­ре­ки, че изи­с­к­ват по­го­ля­ма пър­во­на­чал­на ин­ве­с­ти­ция, из­по­л­з­ва­не­то на ос­ве­ти­тел­ни уре­д­би с вне­д­ре­ни ал­тер­на­ти­в­ни из­то­ч­ни­ци на енер­гия е це­ле­съ­о­б­ра­з­но по мно­го при­чи­ни: енер­ги­я­та, ко­я­то ге­не­ри­рат е еко­ло­ги­ч­на; при ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та им не се от­де­лят вре­д­ни еми­сии; изи­с­к­ват ог­ра­ни­че­на по­д­д­ръ­ж­ка. Сро­кът на ек­с­п­ло­а­та­ция на фо­то­вол­та­и­ч­ни­те мо­ду­ли е 20 го­ди­ни, т.е. за це­лия жи­вот на из­г­ра­де­но­то ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние ще бъ­дат спе­с­те­ни 600 то­на вре­д­ни еми­сии.

Ос­но­в­на­та цел на но­во­то ос­ве­т­ле­ние е на­ма­ля­ва­не на вре­д­ни­те еми­сии, еми­ти­ра­ни от ули­ч­но­то ос­ве­т­ле­ние чрез из­по­л­з­ва­не енер­ги­я­та от Слън­це­то.

Пре­дим­с­т­ва­та на мон­ти­ра­ни­те 68 све­то­ди­о­д­ни­ ос­ве­ти­тел­ни те­ла са:

Ниска консумация  

Из­к­лю­чи­тел­но ни­с­ка кон­су­ми­ра­на енер­гия. За­х­ран­ват се с на­пре­же­ния 5  24V при ток 20  100mA (кон­су­ма­ция от 0.1 до 1W/LED).

Дълъг живот –  

Су­перLED-из­то­ч­ни­ци­те при­те­жа­ват те­х­ни­че­с­ки жи­вот 100 000 ча­са (11.5 го­ди­ни не­пре­къ­с­на­то све­те­не; за ули­ч­на LED-лам­па ре­ал­ни­ят жи­вот е 25 го­ди­ни). След то­зи срок све­то­ди­о­дът про­дъл­жа­ва да све­ти, но с по-ни­сък ин­тен­зи­тет.

Ви­со­ка на­де­ж­д­ност –

Из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ка­та на­де­ж­д­ност про­из­ти­ча от дъл­гия те­х­ни­че­с­ки жи­вот. Све­то­ди­о­ди­те са най-на­де­ж­д­ни­ят из­ве­с­тен из­то­ч­ник на све­т­ли­на.

Екологична чистота  Све­то­ди­о­ди­те не съ­дър­жат в се­бе си опа­с­ни за чо­ве­ка еле­мен­ти (за раз­ли­ка на­при­мер от жи­ва­ч­ни­те, на­т­ри­е­ви­те и кон­вен­ци­о­нал­ни­те лу­ми­не­с­цен­т­ни лам­пи). Те са на­пъл­но ре­ци­к­ли­ру­е­ми. Не из­лъ­ч­ват ни­ка­к­ви вре­д­ни еми­сии (ли­п­са на ул­т­ра­ви­о­ле­то­ва и ин­ф­ра­чер­ве­на ра­ди­а­ции, ко­и­то са вре­д­ни за зре­ни­е­то и за окол­ни­те пре­д­ме­ти).

Дъл­жи­на­та на жи­вот на лам­пи­те за­ви­си и от до­б­ро­съ­ве­с­т­но­ст­та на гра­ж­да­ни­те. Скъ­пи ту­ри­с­ти и съ­г­ра­ж­да­ни, да за­па­зим лам­пи­те и да им се ра­д­ва­ме.

   /Б.Т./

 

Коментарите са затворени.