Рибната борса се разруши

Nov 9th, 2010 | От | Category: ВАЖНА

С тре­во­га ми­на­ла­та се­д­ми­ца на­б­лю­да­ва­х­ме как един от зна­ко­ви­те па­ме­т­ни­ци на гра­ж­дан­с­ка­та ар­хи­те­к­ту­ра в гра­да – за­бе­ле­жи­тел­но­то ка­мен­но зда­ние, из­ве­с­т­но ка­то „Ри­б­на­та бор­са”, ед­но от най-ма­ща­б­ни­те и от по­с­ле­д­ни­те ос­та­на­ли от то­зи тип сгра­ди в Бал­чик, оп­ре­де­ля­ли об­ли­ка му на ва­ж­но сре­ди­ще през Въз­ро­ж­ден­с­ка­та епо­ха, се раз­ру­ши от не­го­вия со­б­с­т­ве­ник.Те­зи фа­к­ти имат зна­че­ние на за­кон: Пу­б­ли­ч­на­та сгра­да на Ри­б­на­та бор­са е от 1868 г. и е ви­со­ко­з­на­чим „па­ме­т­ник на кул­ту­ра­та”. Ка­то та­къв па­ме­т­ник тя е про­да­де­на с тръ­ж­на про­це­ду­ра и то­ва е ед­но от ус­ло­ви­я­та по сдел­ка­та с но­вия со­б­с­т­ве­ник. Той, уви, се ока­за мно­го лош сто­па­нин, въ­п­ре­ки из­ри­ч­но вме­не­но­то му от за­ко­на за­дъл­же­ние да по­д­дър­жа до­б­ре па­ме­т­ни­ка, кой­то е не­го­ва со­б­с­т­ве­ност.
Ри­б­на­та бор­са от го­ди­ни е ос­та­ве­на от на­с­то­я­щия си со­б­с­т­ве­ник да се са­мо­ра­з­ру­ша­ва, об­ра­с­на­ла е с  та­ла­ши­то­ви па­ви­ли­о­ни и по­ди­ве­ли хра­с­ти, а на­по­с­ле­дък се ог­ра­ди и с уро­д­ли­ва те­не­ки­е­на стро­и­тел­на ог­ра­да, за­г­ро­зя­ва­ща цен­т­рал­на­та край­б­ре­ж­на зо­на на гра­да и от­не­ма­ща цен­ни за гра­ж­да­ни­те и го­с­ти­те на Бал­чик тро­то­ар­ни пе­ше­хо­д­ни пло­щи и пар­кинг пло­щи. Въз­ни­к­ват по­до­з­ре­ния, че со­б­с­т­ве­ни­кът це­ли па­ме­т­ни­кът да бъ­де ком­п­ро­ме­ти­ран, ли­шен от за­кон­ния си ста­тут и за­щи­та и ка­то не­за­кон­но се ос­та­ви да се са­мо­ра­з­ру­ши, те­ре­нът да се раз­чи­с­ти за по­ре­д­ния хо­тел на Дам­ба­та.


То­ва на­ру­ша­ва не са­мо за­ко­но­ви­те раз­по­ре­д­би за:
– опа­з­ва­не па­ме­т­ни­ци­те на кул­ту­ра­та,
– за бе­зо­па­с­но­ст­та на стро­е­жи­те и со­б­с­т­ве­но­ст­та,
– за  хи­ги­е­на­та и съ­с­то­я­ни­е­то на гра­д­с­ка­та сре­да, но съ­що та­ка се­ри­о­з­но на­ру­ша­ва и ус­ло­ви­я­та на тър­га, при ко­и­то е при­до­би­та сгра­да­та, па­ме­т­ник на кул­ту­ра­та и за­дъл­же­ни­я­та на стра­ни­те по сдел­ка­та.
През ми­на­ла­та се­д­ми­ца бе на­п­ра­ве­на про­ку­рор­с­ка про­вер­ка, ка­к­то и про­вер­ка от Дър­жа­вен стро­и­те­лен кон­т­рол До­б­рич. Сгра­да­та е за­с­не­та от съ­ве­с­т­ни ар­хи­те­к­ти, за да не се за­гу­би не­й­ни­ят ав­тен­ти­чен вид, в кой­то тя тря­б­ва да бъ­де по­с­т­ро­е­на от­но­во, ка­к­то то­ва ста­на с ре­с­то­рант „Ак­ро­за” и гра­д­с­ко­то ки­но.
За ре­зул­та­ти­те от про­вер­ки­те ще ви уве­до­мим в сле­д­ва­щия брой.

Маруся КОСТОВАКоментарите са затворени.