Борис Червенков се състезава сред 150 ветерани – тенисисти в Бургас

Aug 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

1

От 22 до 25 ав­густ бур­га­з­лии за­к­ри­ха ле­т­ния се­зон за спор­ти­с­ти­те по те­нис на ма­са (ве­те­ра­ни). Та­з­го­ди­ш­ния тур­нир бе ме­ж­ду­на­ро­ден и за­по­ч­на да при­до­би­ва ка­че­с­т­ва на тра­ди­ци­о­нен. В не­го уча­с­т­ва спе­ци­ал­но по­ка­не­ни­ят бал­чи­к­лия Бо­рис Чер­вен­ков, кой­то ес­те­с­т­ве­но се кла­си­ра на пър­во мя­с­то в сво­я­та въз­ра­с­то­ва гру­па  „60+”.

На двой­ки, за­е­д­но с Ро­сен Ива­нов от Тър­го­ви­ще, се кла­си­ра на тре­то мя­с­то.

Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция на Бур­гас раз­да­де мно­го ме­да­ли, гра­мо­ти и су­ве­ни­ри. Ус­ло­ви­я­та в спор­т­на­та за­ла бя­ха от­ли­ч­ни, но по­ра­ди не­из­по­л­з­ва­не­то на кли­ма­ти­ци  се сва­ри­х­ме ка­то яй­ца  спо­де­ли с бол­ка Б. Чер­вен­ков. Те­ни­си­с­ти­те са из­по­л­з­ва­ли хо­тел­с­ка­та ба­за на хим.ком­би­нат  Бур­гас за сим­во­ли­ч­ни­те 8 лв. на ве­чер.

Най-ху­ба­во­то из­жи­вя­ва­не за вси­ч­ки спор­ти­с­ти е би­ло то­ва, че са се сре­щ­на­ли, за да иг­ра­ят на ви­со­ко, про­фе­си­о­нал­но ни­во, т.е. Опън за про­фе­си­о­на­ли­с­ти.

Кол­ко­то му е въз­мо­ж­но, Бо­рис Чер­вен­ков ще уча­с­т­ва и в бъ­де­щи съ­с­те­за­ния, през се­п­тем­в­ри в Шу­мен.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.