Балчиклии в “Cor Caroli”

Aug 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

Windwalker и Blue Medic бя­ха ях­ти­те, ко­и­то уча­с­т­ва­ха от Бал­чик, во­де­ни от Ми­ро­с­лав Ста­нев, Ва­сил Ми­тев, Сто­ян Ге­ор­ги­ев, Ко­льо Ива­нов и др. Ва­сил Ми­тев спо­де­ли, че на пър­ви­те 2 съ­с­те­за­тел­ни раз­с­то­я­ния Вар­на-Не­се­бър и Не­се­бър-Бал­чик са би­ли на пър­во мя­с­то, но за съ­жа­ле­ние по вре­ме на тре­та­та гон­ка Бал­чик – Вар­на къ­сат въ­же и не мо­гат да фи­ни­ши­рат сред пър­ви­те. Ре­га­та­та е най-ав­то­ри­те­т­на­та през ле­т­ния се­зон и в нея уча­с­т­ват са­мо изя­ве­ни ях­т­ме­ни, су­пер­п­ро­фе­си­о­на­ли­с­ти.

 

Коментарите са затворени.