Международната регата “Cor Caroli” мина през Балчик

Aug 28th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

1002345_631001590254217_687656672_n

От 14 до 18 ав­густ ме­ж­ду гра­до­ве­те Вар­на, Не­се­бър и Бал­чик се про­ве­де XIII-та­та Ме­ж­ду­на­ро­д­на ре­га­та “Cor Caroli – Bavaria Yachts, powered by LEXUS”. По тра­ди­ция тя се ор­га­ни­зи­ра от фон­да­ция „Кор Ка­ро­ли” и Яхт-клуб „Ба­ва­рия яхтс”, ка­то за вто­ра по­ре­д­на го­ди­на се по­д­к­ре­пя от ге­не­рал­ния спон­сор LEXUS. Оп­ра­в­да­ха се оча­к­ва­ни­я­та та­з­го­ди­ш­но­то 13-то из­да­ние да съ­бе­ре за по­ре­ден път вси­ч­ки лю­би­те­ли на ве­т­ро­хо­д­с­т­во­то и да пре­д­ло­жи на пу­б­ли­ка­та ек­с­т­рем­ни емо­ции, ко­и­то са за­па­зе­на­та мар­ка на ре­га­та­та, съ­з­да­де­на в па­мет на Ка­пи­тан Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев – пър­ви­ят бъл­га­рин, из­вър­шил сам око­ло­с­ве­т­с­ко пла­ва­не с ве­т­ро­хо­д­на ях­та.

В по­с­ле­д­ни­те из­да­ния на ре­га­та­та уча­с­т­ва­ха еки­па­жи от Ру­сия, Ук­рай­на, Тур­ция, Швей­ца­рия, Да­ния, Ав­с­т­рия, Фран­ция, Ру­мъ­ния, Па­на­ма, Бра­зи­лия и САЩ. Та­зи  го­ди­на ор­га­ни­за­то­ри­те оча­к­ва­ха в съ­с­те­за­ни­е­то да се вклю­чат над 50 ве­т­ро­хо­д­ни ло­д­ки с над 400 ели­т­ни ве­т­ро­хо­д­ци.

Спе­ци­ал­но за лю­би­те­ли­те на то­зи спорт се про­ве­до­ха две съ­с­те­за­ния „Pro-Am”, в ко­и­то ед­но­в­ре­мен­но уча­с­т­ва­ха про­фе­си­о­на­ли­с­ти и ама­тьо­ри. В тях ос­вен еки­па­жи­те се вклю­чи­ха и жур­на­ли­с­ти, го­с­ти, спон­со­ри и об­ще­с­т­ве­ни ли­ч­но­с­ти. Пър­ва­та “Pro-Am” гон­ка бе на 14-ти ав­густ, па­ра­лел­но със за­пи­с­ва­не­то на съ­с­те­за­те­ли­те в ре­га­та­та. Ми­на­ла­та го­ди­на та­зи ини­ци­а­ти­ва на ор­га­ни­за­то­ри­те сре­щ­на го­лям ин­те­рес, тъй ка­то в по­с­ле­д­но вре­ме въ­п­ре­ки кри­за­та, ве­т­ро­хо­д­с­т­во­то ос­та­ва пре­д­по­чи­та­но хо­би за ус­пе­ш­ни­те бъл­га­ри, за­ра­ди за­ря­да на ек­с­т­ре­мен спорт, съ­че­тан ка­к­то с фи­зи­че­с­ко, та­ка и ум­с­т­ве­но на­то­вар­ва­не при оп­ре­де­ля­не на най-ус­пе­ш­на­та та­к­ти­ка за ула­вя­не на вя­тъ­ра. То­ва е и при­чи­на­та за по­ре­ден път го­ле­ми ком­па­нии ка­то LEXUS и три­те ета­п­ни спон­со­ра – TEXACO HAVOLINE, KONICA MINOLTA И SOGELEASE, да за­с­та­нат зад най-пре­с­ти­ж­но­то ве­т­ро­хо­д­но съ­би­тие в Бъл­га­рия за 2013-та го­ди­на. Факт, кой­то сви­де­тел­с­т­ва за тен­ден­ция, ко­я­то мо­же да до­ве­де до по­до­б­ря­ва­не на из­г­ле­ди­те за бъ­де­що­то раз­ви­тие на ве­т­ро­хо­д­ния спорт ка­то ця­ло.

За вто­ра по­ре­д­на го­ди­на, по вре­ме на ре­га­та­та, LEXUS ор­га­ни­зи­ра и ек­с­к­лу­зи­в­на пре­ми­е­ра за Бъл­га­рия, пре­д­с­та­вяй­ки но­вия LEXUS IS 300h – пъ­лен хи­б­рид. VIP го­с­ти­те на ре­га­та­та и пре­д­с­та­ви­те­ли на ме­ди­и­те бя­ха пър­ви­те, ко­и­то има­ха въз­мо­ж­ност да шо­фи­рат то­зи ре­во­лю­ци­о­нен пъ­лен хи­б­рид и да про­ве­рят са­ми не­ве­ро­я­т­но­то съ­о­т­но­ше­ние – 223 к.с. при раз­ход на го­ри­во 4.3 л/100 км и ед­ва 99г/км СО2 еми­сии.

Ми­на­ло­го­ди­ш­но­то из­да­ние на ре­га­та­та се пре­вър­на в аре­на за сблъ­сък на ви­со­ко май­с­тор­с­т­во и без­г­ре­шен нюх към мор­с­ки­те на­с­т­ро­е­ния. Ед­на от най-за­по­м­ня­щи­те се гон­ки стар­ти­ра от Вар­на по­со­ка Со­зо­пол. То­га­ва по­ри­вист вя­тър към По­мо­рие ста­на при­чи­на ед­на от ях­ти­те да счу­пи ма­ч­та, по-къ­с­но дру­га за­се­д­на в не­о­бе­зо­па­сен и не­о­с­ве­тен ми­дар­ник, а тре­та бе­д­с­т­ва край ска­ли­те на Со­зо­пол, за­ра­ди не­с­ве­тещ фар на при­с­та­ни­ще­то. Опи­тът и про­фе­си­о­на­ли­з­мът на вси­ч­ки еки­па­жи оба­че пре­вър­на­ха та­зи гон­ка в ис­тин­с­ки спе­к­та­къл, из­пъл­нен с дра­ма и на­пре­же­ние до по­с­ле­д­на­та се­кун­да.

Ме­ж­ду­на­ро­д­на ре­га­та “Cor Caroli – Bavaria Yachts, powered by LEXUS” ве­че е спе­че­ли­ла не са­мо сим­па­ти­и­те и при­з­на­ни­е­то на лю­би­те­ли­те на мор­с­ки­те спор­то­ве. До­ка­за­тел­с­т­во за то­ва са връ­че­ни­те три на­г­ра­ди на ре­га­та­та в пре­с­ти­ж­ния кон­курс Съ­би­тие на го­ди­на­та в Бъл­га­рия, в кой­то уча­с­тие та­зи го­ди­на взе­ха бли­зо 90 съ­би­тия, в об­що 12 ка­те­го­рии. 29-член­но­то жу­ри при­съ­ди на Два­на­де­се­та­та Ме­ж­ду­на­ро­д­на ре­га­та “Cor Caroli – Bavaria yachts powered by Lexus” 2012, 2-ро мя­с­то за спор­т­но съ­би­тие на го­ди­на­та и 2-ро мя­с­то в най-пре­с­ти­ж­на­та ка­те­го­рия за при­за Съ­би­тие на го­ди­на­та. С 8,26 то­ч­ки, ре­га­та­та спе­че­ли и 3-то мя­с­то за съ­би­тие на пу­б­ли­ка­та. След тол­ко­ва ви­со­ка оцен­ка на по­ло­же­ни­те уси­лия, ор­га­ни­за­то­ри­те има за ка­к­во да се гор­де­ят и са си по­с­та­ви­ли за цел да по­с­ти­г­нат още по-го­ле­ми ус­пе­хи с че­ти­ри­на­де­се­то­то из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­на ре­га­та “Cor Caroli – Bavaria yachts powered by Lexus”.

PRinBulgaria.com

 

Коментарите са затворени.