Протокол №30 от заседание на ОбС, проведено на 22.08. 2013 г.

Aug 28th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик за удъл­жа­ва­не сро­ка на До­го­вор по­д­пи­сан ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и „Фонд за ор­га­ни­те на ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние в Бъл­га­рия – ФЛАГ” ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 409: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 2 във връ­з­ка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от За­ко­на за об­щин­с­кия дълг Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, във връ­з­ка с Ре­ше­ние 56 по Про­то­кол 6 от 26.01.2012 г., Об­щин­с­ки­ят съ­вет на Об­щи­на Бал­чик,

РЕШИ:

1. Да­ва съ­г­ла­сие Об­щи­на Бал­чик да склю­чи анекс с „Фонд за ор­га­ни­те на ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние в Бъл­га­рия – ФЛАГ” ЕАД за удъл­жа­ва­не на сро­ка до 25.02.2014 г. на склю­че­ни­ят ме­ж­ду стра­ни­те до­го­вор за кре­дит, по си­ла­та на кой­то е по­ет дъл­го­с­ро­чен об­щин­с­ки дълг – с цел при­к­лю­ч­ва­не на ре­а­ли­зи­ра­ния про­ект за из­пъл­не­ние на одо­б­ре­ния по ПРСР про­ект и склю­чен До­го­вор за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ №08/321/00719 от 23.10.2009 с ДФ „Зе­ме­де­лие” за про­ект „Из­г­ра­ж­да­не на ка­на­ли­за­ция и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­п­ро­вод и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. „Чер­но мо­ре”, с. Кра­не­во и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­с­на­б­ди­тел­на, ка­на­ли­за­ци­он­на мре­жа и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул.”Ду­нав”, с. Кра­не­во”.

2. Въз­ла­га на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик да склю­чи ане­к­са пре­д­мет на т. 1 от на­с­то­я­що­то ре­ше­ние, ка­к­то и да из­вър­ши вси­ч­ки ос­та­на­ли не­об­хо­ди­ми пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия за из­пъл­не­ние на на­с­то­я­що­то ре­ше­ние.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По вто­ра то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик за про­ект на Об­щи­на Бал­чик по ОПЕ­РА­ТИ­В­НА ПРО­Г­РА­МА ЗА РАЗ­ВИ­ТИЕ НА СЕ­К­ТОР “РИ­БАР­С­Т­ВО” /2007-2013/.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕ­ШЕ­НИЕ 410: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връ­з­ка с кан­ди­да­т­с­т­ва­не­то на Об­щи­на Бал­чик с про­е­к­т­но пре­д­ло­же­ние МЯР­КА  BG MIRG SH-K-B/2-2.1 „Пре­с­т­ру­к­ту­ри­ра­не и пре­на­со­ч­ва­не на ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти, по-спе­ци­ал­но чрез на­сър­ча­ва­не на еко­ту­ри­з­ма, при ус­ло­вие че те­зи дей­но­с­ти во­дят към по­ви­ша­ва­не на ри­бо­ло­в­но­то уси­лие” по ОПЕ­РА­ТИ­В­НА ПРО­Г­РА­МА ЗА РАЗ­ВИ­ТИЕ НА СЕ­К­ТОР “РИ­БАР­С­Т­ВО” /2007-2013/, При­о­ри­те­т­на ос 4 „Ус­той­чи­во раз­ви­тие на ри­бар­с­ки­те об­ла­с­ти”, Мяр­ка 4.1. „Раз­ви­тие на ри­бар­с­ки­те об­ла­с­ти”, ПРИ­О­РИ­ТЕТ 2 „Опол­зо­т­во­ря­ва­не на ме­с­т­ни­те при­ро­д­ни и кул­тур­ни ре­сур­си” об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик:

РЕШИ:

Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик да­ва съ­г­ла­сие Об­щи­на Бал­чик да кан­ди­да­т­с­т­ва с про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние„Бал­чик-мо­ре-тра­ди­ции”, МЯР­КА  BG MIRG SH-K-B/2-2.1 „Пре­с­т­ру­к­ту­ри­ра­не и пре­на­со­ч­ва­не на ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти, по-спе­ци­ал­но чрез на­сър­ча­ва­не на еко­ту­ри­з­ма, при ус­ло­вие че те­зи дей­но­с­ти во­дят към по­ви­ша­ва­не на ри­бо­ло­в­но­то уси­лие” по ОПЕ­РА­ТИ­В­НА ПРО­Г­РА­МА ЗА РАЗ­ВИ­ТИЕ НА СЕ­К­ТОР “РИ­БАР­С­Т­ВО” /2007-2013/, При­о­ри­те­т­на ос 4 „Ус­той­чи­во раз­ви­тие на ри­бар­с­ки­те об­ла­с­ти”, Мяр­ка 4.1. „Раз­ви­тие на ри­бар­с­ки­те об­ла­с­ти”, ПРИ­О­РИ­ТЕТ 2 „Опол­зо­т­во­ря­ва­не на ме­с­т­ни­те при­ро­д­ни и кул­тур­ни ре­сур­си”.

1. Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на Бал­чик да пре­д­п­ри­е­ме вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия във връ­з­ка с по­д­го­то­в­ка­та и ре­а­ли­зи­ра­не­то на  про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние. ГЛАСУВАНЕ:

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

 

 

Коментарите са затворени.