Продажба на поземлени имоти

Aug 28th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На ос­но­ва­ние чл.68 от НОР­ПУ­РОИ на Об­щин­с­ки съ­вет-Бал­чик и За­по­вед № 921/ 27.08.2013г. на Кме­та на об­щи­на Бал­чик.

Об­щи­на Бал­чик обя­вя­ва пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на по­зем­ле­ни имо­ти, ка­к­то сле­д­ва:

1. Имот с иден­ти­фи­ка­тор 53120.44.37 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та и ка­да­с­т­рал­ни­те ре­ги­с­т­ри на с.Об­ро­чи­ще, одо­б­ре­ни със За­по­вед №300-5-82/03.10.2003год. на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на АГКК, пре­д­с­та­в­ля­ващ зе­ме­дел­с­ка зе­мя с на­чин на трай­но по­л­з­ва­не: ни­ва, с площ от 60610 кв.м., ак­ту­ван с Акт за ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност № 3948/06.01.2011год., на це­на не по-ни­с­ка от 58 397,36 ле­ва /пе­т­де­сет и осем хи­ля­ди три­с­та де­ве­т­де­сет и се­дем и 0,36  ле­ва/, ка­то на­чал­на це­на, за це­лия имот.

2. Имот с иден­ти­фи­ка­тор 53120.45.42 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та и ка­да­с­т­рал­ни­те ре­ги­с­т­ри на с.Об­ро­чи­ще, одо­б­ре­ни със За­по­вед №300-5-82/03.10.2003год. на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на АГКК, пре­д­с­та­в­ля­ващ зе­ме­дел­с­ка зе­мя с на­чин на трай­но по­л­з­ва­не: друг вид по­зем­лен имот без оп­ре­де­ле­но сто­пан­с­ко пре­д­на­з­на­че­ние, с площ от 6984 кв.м., ак­ту­ван с Акт за ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност № 4303/12.06.2013 год., на це­на не по-ни­с­ка от 6 729,04 ле­ва /шест хи­ля­ди се­дем­с­то­тин два­де­сет и де­вет и 0,04  ле­ва/, ка­то на­чал­на це­на, за це­лия имот.

3. Имот с иден­ти­фи­ка­тор 53120.48.4 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та и ка­да­с­т­рал­ни­те ре­ги­с­т­ри на с.Об­ро­чи­ще, одо­б­ре­ни със За­по­вед №300-5-82/03.10.2003год. на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на АГКК, пре­д­с­та­в­ля­ващ зе­ме­дел­с­ка зе­мя с на­чин на трай­но по­л­з­ва­не: ни­ва, с площ от 21013 кв.м., ак­ту­ван с Акт за ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност № 3575/24.03.2009 год., на це­на не по-ни­с­ка от 37 870,51 ле­ва /три­де­сет и се­дем хи­ля­ди осем­с­то­тин и се­дем­де­сет и 0,51  ле­ва/, ка­то на­чал­на це­на, за це­лия имот.

Тър­гът ще се про­ве­де на 18.09.2013год. /сря­да/ от 10 ча­са в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик на ад­рес: пло­щад “21-ви Се­п­тем­в­ри” №6.

За­ку­пу­ва­не на тръ­ж­ни кни­жа: все­ки ра­бо­тен ден от 02.09.2013г. до 14 ча­са на 16.09.2013г. на ка­са­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция  Бал­чик, ет.І.

Де­по­зи­тът за уча­с­тие в тър­га се вна­ся на ка­са­та на об­щи­на­та или по бан­ков път в срок до 15.00 ча­са на 16.09.2013г.

За­я­в­ле­ния за уча­с­тие, ком­п­ле­к­то­ва­ни с изи­с­ку­е­ми­те до­ку­мен­ти, се по­да­ват в срок до 15.00 ча­са на 16.09.2013г. в ин­фор­ма­ци­он­ня цен­тър на об­щи­на Бал­чик.

Ог­лед на обе­к­та мо­же да бъ­де из­вър­шен все­ки ра­бо­тен ден от 10 до 12 ча­са, в пе­ри­о­да от 09.09.2013год. до 13.09.2013год.

Те­ле­фон за спра­в­ки: 0579/ 7 10 63  М.Ми­цев  гла­вен ек­с­перт ОПФ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ, Кмет на община Балчик

Коментарите са затворени.