72-метрова красавица, една от най-луксозните в класа си – в гавана на Балчик…

Aug 28th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ricardo-Salinas-Pliego

 Рикардо Салинас  – 37-ят милиардер в света с яхтата си в Балчик

37-ият по бо­га­т­с­т­во в све­та – ме­к­си­ка­не­цът Ри­кар­до Са­ли­нас, бе на бъл­гар­с­ко­то мо­ре. Той бе ако­с­ти­рал 72-ме­т­ро­ва­та си я

х­та край нос Ка­ли­а­к­ра, а на 2 ав­густ  в Бал­чик. При­ка­з­но бо­га­ти­ят мъж до­п­ла­ва със се­мей­с­т­во­то си ми­на­лия ме­сец. Той го­с­ту­ва на Кра­си­мир Гер­гов, иг­ра голф в “Трей­шън клифс” и об­щу­ва с мно­го бъл­гар­с­ки би­з­не­с­ме­ни и би­в­ши по­ли­ти­ци, оти­ш­ли до мо­ре­то спе­ци­ал­но да го ви­дят.

Голф ку­рор­тът е раз­по­ло­жен до ком­п­ле­к­са “Ка­ли­а­к­рия” на Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие. Са­ли­нас пла­ва с ях­та­та си “Ац­те­ка”, из­к­лю­чи­тел­но по­пу­ляр­на ка­то мо­дел сред ях­т­с­ме­ни­те по све­та.

През де­ня е сли­зал до голф иг­ри­ще­то и е об­щу­вал пре­дим­но с 2-3 при­я­те­ли. Мно­го от сре­щи­те му са би­ли и на са­ма­та ях­та, до ко­я­то го­с­ти­те му са сти­га­ли с ло­д­ки.

57-го­ди­ш­ни­ят Са­ли­нас е на 4-о мя­с­то по бо­га­т­с­т­во сред ми­ли­ар­де­ри­те в Ме­к­си­ко и на 37-о в све­та сред 111 ми­ли­ар­де­ри за

2012 г. Дан­ни­те са на аме­ри­кан­с­ко­то спи­са­ние “Форбс”. В мо­мен­та съ­с­то­я­ни­е­то му се из­чи­с­ля­ва на 9,9 ми­ли­ар­да до­ла­ра, след ка­то през ми­на­ла­та го­ди­на ак­ци­и­те на ком­па­ни­я­та му “Гру­по Еле­к­т­ра” са па­д­на­ли с 48%.

До­то­га­ва бо­га­т­с­т­во­то му е въз­ли­за­ло на 17,4 ми­ли­ар­да до­ла­ра. Са­ли­нас вли­за в кла­са­ци­я­та на “Форбс” през 2000 г. и до­се­га е не­от­лъ­ч­но в нея. Той е пре­зи­дент и из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор на “Гру­по Са­ли­нас” и “Гру­по Еле­к­т­ра” – два хол­дин­га с би­з­нес в те­ле­ко­му­ни­ка­ци­и­те, ме­ди­и­те и ма­га­зи­ни за про­да­ж­ба на дре­б­но. Сред тях са тв “Ац­те­ка” и бан­ка “Ац­те­ка”.

Са­ли­нас е ро­ден в Ме­к­си­ко. За­вър­ш­ва със сте­пен “ба­ка­ла­вър” Те­х­ни­че­с­кия уни­вер­си­тет в Мон­те­рей, Ме­к­си­ко, и при­до­би­ва ма­ги­с­тър­с­ка сте­пен по би­з­нес ад­ми­ни­с­т­ра­ция в уни­вер­си­те­та “Тю­лейн” в Лу­и­зи­а­на.

Той на­с­ле­дя­ва “Гру­по Еле­к­т­ра” от пра­дя­до си Бен­джа­мин Са­ли­нас, кой­то е съ­з­дал ком­па­ни­я­та през 1905 г. На­в­ре­ме­то тя за­по­ч­ва ка­то фир­ма за про­из­во­д­с­т­во на ме­бе­ли.

По-къ­с­но се раз­ра­с­т­ва до вся­ка­к­ви сто­ки за би­та – ме­бе­ли, еле­к­т­ро­ни­ка и еле­к­т­ри­че­с­ки уре­ди.

Ри­кар­до Са­ли­нас е гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор на тв “Ац­те­ка”.

Тя е ед­на от два­та най-го­ле­ми про­ду­цен­та в све­та на тв про­г­ра­ми на ис­пан­с­ки. Тя е и ед­на от две­те на­ци­о­нал­ни те­ле­ви­зии в Ме­к­си­ко.

Под не­го­во­то ръ­ко­во­д­с­т­во тв “Ац­те­ка” пре­къ­с­ва про­дъл­жи­тел­ния ме­к­си­кан­с­ки мо­но­пол в те­ле­ви­зи­я­та, ка­то ус­пе­ш­но при­ва­ти­зи­ра тв мре­жа­та “Ац­те­ка”.

Те­ле­ви­зи­я­та на Са­ли­нас има още един ка­нал – “Ац­те­ка Аме­ри­ка”. Той е на ис­пан­с­ки и е из­к­лю­чи­тел­но по­пу­ля­рен в САЩ. До­с­ти­га до 89% от ис­па­но­го­во­ре­що­то на­се­ле­ние в Ща­ти­те.

Ме­к­си­ка­не­цът ръ­ко­во­ди съ­що те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­на­та ком­па­ния Unefon, ка­к­то и Grupo Iusacell – фир­ма за без­жи­ч­ни ко­му­ни­

ка­ции. Вси­ч­ки­те раз­но­о­б­ра­з­ни кор­по­ра­ции на Са­ли­нас, с из­к­лю­че­ние на “Гру­по Еле­к­т­ра”, са част от хол­дин­га му “Гру­по Са­ли­нас”. Ка­к­то все­ки ми­ли­ар­дер, Са­ли­нас има фон­да­ция – съ­що “Ац­те­ка”, ко­я­то про­мо­ти­ра мла­де­ж­ки ор­ке­с­т­ри.

Би­з­не­с­ме­нът е ба­ща на 6 де­ца – три от пър­вия му брак и три от вто­рия. Сред тях са и бли­з­на­ци­те, ро­де­ни през 2009 г.

Ях­та­та “Ац­те­ка” ако­с­ти­ра край Ка­вар­на

Ях­та­та – дъл­га 72 м, е стро­е­на в Ита­лия

Ме­к­си­кан­с­ки­ят ми­ли­ар­дер Ри­кар­до Са­ли­нас ку­пу­ва ях­та­та “Ац­те­ка” през 2010 г. от ис­па­не­ца Фран­си­с­ко Ер­нан­до. Той пък ста­ва не­ин со­б­с­т­ве­ник през се­п­тем­в­ри 2009 г., ко­га­то тя е най-скъ­пи­ят пла­ва­те­лен съд от то­зи клас.

Ях­та­та е дъл­га 72 ме­т­ра и е най-ши­ро­ка­та, стро­е­на до­се­га от ком­па­ни­я­та CRN. Всъ­щ­ност тя е ед­на от най-го­ле­ми­те, про­из­ве­ж­да­ни ня­ко­га в Ита­лия. При­го­де­на е за ую­тен се­ме­ен жи­вот по мо­ре. За­то­ва на нея има ши­ро­ки про­с­т­ран­с­т­ва за по­чи­в­ка.

По­с­т­ро­е­на е от сто­ма­на и алу­ми­ний. Но­вост в ди­зай­на е вра­та на до­л­на­та па­лу­ба, ко­я­то се сгъ­ва, за да се от­во­ри, и та­ка раз­к­ри­ва про­с­т­ран­с­т­во, оп­ре­де­ля­но ка­то “пла­жен клуб”. Той е го­лям 100 кв. м, на не­го има ше­з­лон­ги, ме­ка ме­бел и об­ши­рен бар. На по-гор­на па­лу­ба е офи­ци­ал­ни­ят са­лон, об­за­ве­ден с ди­ва­ни и фо­тьой­ли. На ос­но­в­на­та па­лу­ба са два апар­та­мен­та за го­с­ти. Ка­па­ци­те­тът е да мо­гат да бъ­дат по­с­ре­щ­на­ти по­не 20 ВИП пер­со­ни, на чи­и­то ус­лу­ги е 26-чле­нен еки­паж и ка­пи­та­нът.

Съ­що и жи­ли­ще­то на со­б­с­т­ве­ни­ка, чи­я­то стая се свър­з­ва ди­ре­к­т­но с мо­ре­то чрез вра­та, ко­я­то мо­же да бъ­де сгъ­на­та на 90 гра­ду­са към ка­би­на­та. То­га­ва ста­я­та на пра­к­ти­ка се пре­в­ръ­ща в ча­с­т­на те­ра­са, ко­я­то из­ли­за над мо­ре­то. Ли­ч­ни­ят ка­би­нет на Са­ли­нас е про­е­к­ти­ран от ди­зай­не­ра, кой­то е на­п­ра­вил по­до­бен за ях­та­та на Сти­вън Спил­бърг. Жи­ли­ще­то раз­по­ла­га с две ба­ни – ед­на за со­б­с­т­ве­ни­ка и ед­на за съ­п­ру­га­та му. Те са об­ли­цо­ва­ни с мра­мор. В мъ­ж­ка­та ба­ня има вгра­де­ни ка­мъ­ни ти­г­ро­во око, а в дам­с­ка­та – пер­ли. До­ма­ш­но ки­но с 65-ин­чов ек­ран, стая, пре­вър­на­та в гар­де­роб и ка­ю­та за ма­саж до­пъл­ват апар­та­мен­та.

Пре­ди вре­ме Са­ли­нас има­ше про­б­ле­ми за­ра­ди ях­та­та си с пра­ви­тел­с­т­во­то на Бе­лиз – мал­ка дър­жа­ва в Цен­т­рал­на Аме­ри­ка, гра­ни­че­ща с юж­на­та част на Ме­к­си­ко. “Ац­те­ка” по­в­ре­ж­да ко­ра­лов риф в те­ри­то­ри­ал­ни­те во­ди на на Бе­лиз и от­там ис­кат ком­пен­са­ция. В край­на сме­т­ка Са­ли­нас пла­ща ня­ка­к­ва гло­ба, но ос­вен то­ва се за­дъл­жа­ва да ре­к­ла­ми­ра ту­ри­з­ма в Бе­лиз в те­ле­ви­зи­я­та си и по­с­ре­д­с­т­вом те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­на­та си ком­па­ния.

1078937_494379057306122_1096452370_o

На Балчишкия хоризонт се вижда яхтата на Р. Селинас – “Ацтека”, 2.08.2013 г.                   Фото: Валентин Попов

e4d08eac7eb21b539491418e568c5748

Яхтата на Селинас – “Ацтека”

По ма­те­ри­а­ли от Ва­лен­тин По­пов и  Гу­гъл

 

Коментарите са затворени.