ФЕНОМЕН, ЛЕЧИТЕЛ, ЯСНОВИДЕЦ

Aug 28th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

1149052_1408406879382016_381082344_n

Ка­к­во е вя­ра без на­де­ж­да,на­де­ж­да без лю­бов,лю­бов без мъ­д­рост и мъ­д­рост без мо­ли­т­ва!Те­зи пет ду­ми­ч­ки съ­б­ра­ли вси­ч­ко,ко­е­то ни из­г­ра­ж­да,съ­т­во­ря­ва,об­но­вя­ва.Ко­и­то ни по­ка­з­ват вер­ни­ят път и ни да­ват ис­ти­на­та за све­та и вси­ч­ко, ко­е­то се слу­ч­ва с нас.От­к­лю­ч­ват вра­ти към раз­ли­ч­ни све­то­ве към пъл­но­та,хар­мо­ния и ця­лост. Дар­ба­та на фе­но­ме­на Ма­ри­нов да­ва шанс на хо­ра­та да вър­нат оно­ва, ко­е­то са за­гу­бе­ли по пъ­тя на тру­д­но­с­ти и не­во­ли. Той ис­ка да съ­т­во­ря­ва до­б­ро в сър­ца­та им и те да пре­бъ­д­ват в бла­го­ден­с­т­вие и изо­би­лие ка­к­во­то ни е да­де­но по пра­во,но за съ­жа­ле­ние не­п­ра­вил­ни­ят из­бор ни вкар­ва в за­дъ­не­на ули­ца. Не­го­ви­те фе­но­ме­нал­ни въз­мо­ж­но­с­ти по­ма­гат  на все­ки ;

– да се почувства така както е забравил,че трябва да се чувства и да изгради енергийна защита;

– да по­до­б­ри пси­хи­че­с­ко,здра­во­с­ло­в­но и ду­ше­в­но съ­с­то­я­ние;

– не­у­т­ра­ли­зи­ра от­ри­ца­тел­на енер­гия ка­то кле­т­ви,про­к­ля­тия и др.;

– да на­ме­ри­те от­го­вор на въ­п­ро­си от ми­на­ло­то,по­в­та­ря­щи гре­ш­ки от на­с­то­я­ще­то и вя­ра в бъ­де­ще­то;

Ма­ри­нов при­те­жа­ва свръх­е­с­те­с­т­ве­ни, па­ра­нор­мал­ни спо­со­б­но­с­ти.Ви­ж­да през ма­те­ри­я­та,вре­ме­то, про­с­т­ран­с­т­во­то.Въз­мо­ж­но­с­ти­те на  яс­но­ви­де­ца са  не­о­бя­с­ни­ми.Той  е из­с­ле­д­ван,  при­з­нат и до­ку­мен­ти­ран от раз­ли­ч­ни ин­с­ти­ту­ции спо­со­бен да въз­дей­с­т­ва чрез сво­я­та енер­гия.При­те­жа­ва  по­ви­шен ин­тен­зи­тет на био­по­ле. Дар­ба­та му е на­у­ч­но до­ка­за­на и из­с­ле­д­ва­на от доц.Ве­ра Та­че­ва и ла­бо­ра­то­ри­я­та по био­не­р­ге­ти­ка в Пло­в­див,проф.Връ­б­ка  Об­ре­цо­ва – пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за  на ек­с­т­ра­сен­си­те в Бъл­га­рия, Ста­мен Ста­ме­нов и Асо­ци­а­ция ’’Фе­но­мен]•’’, ко­ми­сия   от спе­ци­а­ли­с­ти по пси­хо­т­ро­ни­ка на Ку­б­рат То­мов и др.

Ле­чи­те­ля по­з­на­ва про­я­ве­ни­те и за­по­ч­ва­щи за­бо­ля­ва­ния на хо­ра­та. Той въз­дей­с­т­ва ус­пе­ш­но на про­б­ле­ми;

Гла­во­бо­лие,ни­с­ко и ви­со­ко кръ­в­но на­ля­га­не, ко­ли­ти, га­с­т­ри­ти, яз­ви, на­пи­ка­ва­не, ра­ди­ку­ли­ти, бъ­б­ре­ч­ни за­бо­ля­ва­ния ка­то въз­па­ле­ния, пя­сък, ка­мъ­ни,за­бо­ля­ва­ния на дро­бо­ве­те, жлъ­ч­ка, стра­хо­ве не­в­ро­зи, де­п­ре­сии, раз­те­г­на­ти су­хо­жи­лия, ар­т­ри­ти, ди­с­ко­па­тии, ла­рен­ги­ти, сли­ви­ци, не­в­ро­ген­ни за­бо­ля­ва­ния,раз­ли­ч­ни въз­па­ли­тел­ни  про­це­си, ня­кои оти­ти, про­с­та­ти­ти.

Въз­дей­с­т­ви­е­то се  из­вър­ш­ва по ме­то­да на без­кон­та­к­т­на био­е­нер­го­те­ра­пия и чрез по­ла­га­не на ръ­це вър­ху бол­но­то мя­с­то и то­ч­ки, ко­и­то въз­дей­с­т­ват за оп­ре­де­ле­ния про­б­лем, въ­т­ре­ш­но свър­за­ни с не­го по не­р­вен – хор­мо­на­лен  път. Ле­ку­ва бол­ка­та,  ка­то енер­гий­но про­ме­ня че­с­то­ти­те на стра­да­щия ор­ган и ги ба­лан­си­ра.Връ­ща хар­мо­ни­я­та  ме­ж­ду тя­ло­то, ума и ду­ша­та.Си­ан­си­те са енер­гий­ни дви­же­ния, дей­с­т­ва­щи  вър­ху енер­ги­я­та  и хар­мо­ни­я­та на тя­ло­то.След сре­ща­та с Фе­но­ме­на ума и съ­з­на­ни­е­то се ус­по­ко­я­ват.Из­г­ра­ж­да се енер­гий­на за­щи­та, ко­я­то пре­д­па­з­ва от по­с­ле­д­ва­щи  опи­ти за про­ни­к­ва­не и вли­я­ние на не­га­ти­в­ни ми­с­ли на по­д­съ­з­на­тел­но ни­во.Ко­и­то ми­с­ли всъ­щ­ност са пре­чи­на­та  за вси­ч­ки про­б­ле­ми в ор­га­ни­з­ма- пси­хи­ч­ни,здра­во­с­ло­в­ни и ду­ше­в­ни.Щом има­те про­б­лем зна­чи е на­с­тъ­пил ди­с­ба­ланс, кой­то тря­б­ва да се нор­ма­ли­зи­ра.Хар­мо­ни­зи­ра­не­то е из­к­лю­чи­тел­но ва­ж­но, за да  сме здра­ви и ус­пе­ш­ни.Тран­с­фор­ми­ра­не­то на съ­з­на­ни­е­то на ед­но по-ви­со­ко ни­во Ви по­ма­га да осъ­з­на­е­те се­бе си и да тръ­г­не­те в пра­вил­на­та по­со­ка. Да се ра­д­ва­те на мал­ки­те не­ща и да усе­ти­те кол­ко е кра­сив жи­во­та в не­го­ви­те ню­ан­си. Да от­к­ри­е­те ва­ше­то изо­би­лие, ко­е­то ви се по­ла­га по пра­во. Да раз­бе­ре­те,че един­с­т­ве­но е ва­жен  е на­с­то­я­щи­ят мо­мент, за­що­то от не­го за­ви­си и ми­на­ло­то и бъ­де­ще­то. Да из­г­ра­ж­да­те с лю­бов от­но­ше­ни­я­та си и с тър­пе­ние и по­с­то­ян­с­т­во да съ­з­да­ва­те кра­со­та око­ло Вас.

Ето ед­но по­с­ла­ние на же­на,  ко­я­то е по­тър­си­ла по­мощ от  Био­не­р­го-ле­чи­те­ля.

И  По пъ­ти­ща­та стръм­ни хо­диш ти на­в­ред.

И на­в­ся­къ­де раз­да­ваш по­р­ции от здра­ве и бе­ре­кет.

На ко­го лъ­жи­ч­ка обич.На друг пар­чен­це от лю­бов.

На сла­би­те вя­ра и на­де­ж­да го­ля­ма а на сил­ни­те мъ­д­рост със сми­ре­ние про­тив  са­мо­за­б­ра­ва.

От жи­во­та взе­маш, то­ва ко­е­то Бог ти да­ва.

А на ос­та­на­ли­те за на­г­ра­да ус­ми­в­ка със зрън­це тво­я­та ду­ша бла­га, тър­се­ща се в све­т­ли­на ог­ря­на.

Тър­се­ща зна­ние да пръ­с­ка в ду­ши­те чо­ве­ш­ки.

Да им из­п­ра­тиш све­т­ла ми­съл чи­с­та и на­х­ра­ниш с ис­ти­на­та би­с­т­ра.

кри­ла им да­ваш ти да по­ле­тят  към не­чу­ва­ни стра­ни. (Светла Златева, от Добрич)

Ли­ч­ни сре­щи в гра­до­ве­те – Вар­на, До­б­рич, Шу­мен, Ка­зан­лък,Сли­вен,Ка­вар­на  и Бал­чик.

Skype: fenomena_marinov

Facebook: Феномена Маринов

За кон­та­к­ти; 0893 975 161, 0879 451 064

Коментарите са затворени.