Регата “Купата на Добруджа” ще се проведе за трети път

Aug 28th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

321214_297770506921060_2057500989_n

Ученикът на Валери Илиев – Ангел Зарънов е зад камерата.

Тре­то­то из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та Ре­га­та „Ку­па­та на До­б­ру­джа“ за спор­т­ни ве­т­ро­хо­д­ни ло­д­ки, ще се про­ве­де та­зи го­ди­на в пе­ри­о­да 12-15 се­п­тем­в­ри в Ефо­рие Норд, ка­то до­ма­кин ще бъ­де При­с­та­ни­ще Ефо­рие.

Ре­га­та­та се ор­га­ни­зи­ра на ос­но­ва­та на асо­ци­и­ра­не­то ме­ж­ду Мор­с­ки клуб Бал­чик и Клу­бул На­у­тик Ро­мън в пар­т­ньор­с­т­во с Ща­ба на Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли на Ру­мъ­ния, Ок­ръ­ж­на­та ди­ре­к­ция за мла­де­ж­та и спор­та в Кон­с­тан­ца, При­с­та­ни­ще Ефо­рие, Об­щи­на Бал­чик и Ок­ръ­жен съ­вет Кон­с­тан­ца.

Гон­ки­те ще се про­ве­дат в пе­ри­о­да 13-15 се­п­тем­в­ри във во­ди­те на Чер­но мо­ре в ра­йо­на на ту­ри­с­ти­че­с­ко при­с­та­ни­ще в Ефо­рие. Съ­с­те­за­тел­ни­те кла­со­ве са „470“, „420“, „ Ла­зер Стан­дарт“, „Ла­зер Ра­ди­ал“, „Ла­зер 4,7“, „Ка­дет“ и „Оп­ти­мист”.

Валери ИЛИЕВ

 

Коментарите са затворени.