“Черноморски велосипед”

Aug 28th, 2013 | От | Category: Общински новини, обяви

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: Одит на  про­ект „Чер­но­мор­с­ки  ве­ло­си­пед – Ди­вер­си­фи­ци­ра­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ус­лу­ги в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он Кон­с­тан­ца – Бал­чик чрез ве­ло­си­пе­ди – BSB”

Срок на валидност на публичната поканата: 29.08.2013 г.

Кра­ен срок за по­лу­ча­ва­не на офер­ти: 16:00 ча­са на 30.08.2013 г.

Лице за приемане на офертите – Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9019104 на сайта на АОП

 

 

 

Коментарите са затворени.