Регата “Бриз Есен”

Nov 1st, 2010 | От | Category: СПОРТ

Ху­бав из­то­чен вя­тър със ско­рост 6-7 м/сек по­з­во­ли на ор­га­ни­за­то­ри и уча­с­т­ни­ци във ве­т­ро­хо­д­на­та ре­га­та „Бриз Есен” във Вар­на да при­к­лю­чат по­до­ба­ва­що съ­с­те­за­ни­е­то, от­бе­ля­з­ва­що края на се­зо­на. В по­ч­ти вси­ч­ки кла­со­ве по­бе­ди­те­ли­те бя­ха по­ве­че от убе­ди­тел­ни с пре­об­ла­да­ва­щи пър­ви ме­с­та в че­ти­ри­те про­ве­де­ни гон­ки. Един­с­т­ве­но в клас „Ка­дет” пър­ви­те два­ма в край­но­то кла­си­ра­не си раз­ме­ни­ха по две по­бе­ди.
В край­на сме­т­ка, с по-до­б­ра по­с­ле­д­на гон­ка, Ва­сил Ми­тев/Пла­мен Ки­ри­лов (Мор­с­ки клуб „Бал­чик”) спе­че­ли­ха вто­ра по­ре­д­на по­бе­да в рам­ки­те на се­дем дни.В клас “Оп­ти­мист”  Ин­на Го­с­по­ди­но­ва взе две брон­зо­ви ку­пи.                                                                                                                          /Б.Т/

Коментарите са затворени.