Борис Червенков щеше да победи и турците

Aug 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

P1550886

Ако бя­ха до­ш­ли във Вар­на за тур­ни­ра на “Мор­с­ки­те дя­во­ли” в на­ча­ло­то на ав­густ. Но яв­но те­ни­си­с­ти­те – ве­те­ра­ни от “Фе­нер­ба­х­че” са пра­з­ну­ва­ли бай­рам и вар­нен­с­ки­те ор­га­ни­за­то­ри не са се съ­о­б­ра­зи­ли с то­ва. Във Вар­на Б. Чер­вен­ков се кла­си­ра на пър­во мя­с­то, по­лу­чи ку­па и зла­тен ме­дал. На двой­ки спе­че­ли брон­зов ме­дал и тре­то мя­с­то. До­б­ре се пре­д­с­та­ви  и Кра­си­мир Ми­хай­лов, кой­то зае тре­то мя­с­то.

На тре­та­та ме­ж­ду­на­ро­д­на га­ла по те­нис на ма­са в Па­на­гю­ри­ще (15-18 ав­густ 2013 г.) уча­с­т­ва­ха съ­с­те­за­те­ли от 12 стра­ни. При ве­те­ра­ни­те 60+ Б. Чер­вен­ков ста­на пър­ви в гру­па­та си (4 гру­пи по 5 съ­с­те­за­те­ли) и про­дъл­жи в ос­но­в­на­та схе­ма до фи­на­ли­те ка­то зае тре­то мя­с­то и брон­зов ме­дал. При­з­ьо­ри­те бя­ха на­г­ра­де­ни с ку­пи, ме­да­ли, еки­пи и су­ве­ни­ри от ге­не­рал­ния ди­ре­к­тор на АСА­РЕЛ – МЕ­ДЕТ – АД гр. Па­на­гю­ри­ще. Сле­д­ва ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир в Бур­гас от 23 до 25 ав­густ.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.