Обществена поръчка

Aug 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане,

Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване”

ЗА ПРОЕКТ: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 03.09.2013 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 03.09.2013 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите:         до 16.00 часа на 10.09.2013 г.

Необходимите документи могат да се закупят от касата на Общината.

 

 

Коментарите са затворени.