Отново за балчишкото Енерго, ВиК и нелегалните таксита

Aug 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

Та­ка се слу­чи, че „бал­чи­ш­ко­то Енер­го” от­но­во е енер­ги­ч­но, мо­же би ед­но­ли­ч­но ре­ши да сме­ни ра­бо­т­но­то вре­ме на две­те ка­си в на­шия град, се­га е от 7 до 11 ч. и от 12 до 15.30 ча­са.

То­ва е вре­ме­то, ко­га­то тря­б­ва да за­п­ла­тим сме­т­ки­те си, съ­с­то­я­щи се от два ко­да, две та­ри­фи и за­бе­ле­же­те – за се­дем пре­но­с­ни ус­лу­ги. То­ва са ре­ши­ли стра­те­зи­те на ел. дру­же­с­т­во­то. При те­зи об­с­то­я­тел­с­т­ва ние тря­б­ва да из­бя­га­ме от ра­бо­та, с риск да я за­гу­бим (или да си взе­мем не­п­ла­тен от­пуск). Ако не спа­зим сро­ка, ел. то­кът ни ще бъ­де спрян 10 дни след обя­ве­на­та да­та, ко­я­то е по-раз­ли­ч­на за ра­йо­ни­те в гра­да, съ­г­ла­с­но ОУ и ДПЕЕ (не­з­най­но ка­к­во оз­на­ча­ват те­зи аб­ре­ви­а­ту­ри). След ка­то ни от­ре­жат то­ка, тря­б­ва да за­п­ла­тим ска­ч­ва­не­то с ел. мре­жа­та, оча­к­вай­ки ел. мон­тьо­ри­те в удо­б­но за тях вре­ме, а мон­тьо­ри­те са мно­го стри­к­т­ни, ко­га­то тря­б­ва да ни из­к­лю­чат ел. енер­ги­я­та.

И в две­те ка­си сто­им пра­ви ка­то осъ­де­ни, ко­и­то ча­кат да им по­с­та­но­вят при­съ­да­та. На­с­то­я­вам да се сло­жат пей­ки за ча­ка­щи­те, ко­и­то в бол­шин­с­т­во­то си са в тре­та­та въз­ра­с­то­ва гру­па. На­ли тря­б­ва да се ми­с­ли и за по­т­ре­би­те­ли­те? Съ­би­ра­не­то на та­к­си­те за во­да е мно­го удо­б­но, за­що­то ста­ва след ра­бо­т­но вре­ме, след пре­д­ва­ри­тел­но съ­о­б­ще­ние от ин­ка­са­то­ра. Та­ка тря­б­ва да бъ­де и с то­ка.

Как го­с­по­да от Енер­го­то се спра­вя­те с не­за­кон­но ска­чи­ли­те се от кв. „Из­ток” и кв. „Из­г­рев”?

Тръ­г­вам към спир­ка­та и ви­ж­дам от­но­во не­ле­гал­ни­те та­к­си­та да из­пре­вар­ват с 2 ми­ну­ти ли­цен­зи­ра­ни­те пре­во­з­ва­чи. Ко­га­то се по­я­ви­ха ДАИ и КАТ, из­ве­д­нъж вси­ч­ки не­ле­гал­ни та­к­си­та се сто­пи­ха. Да­ли то­ва не е чу­до за 3 дни! Все пак, на пар­кин­га на Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев до “Па­пас-олио” има спре­ни 8 не­ле­гал­ни та­к­си­та. Да­ли ще ги ви­дим от­но­во по пъ­ти­ща­та на Бал­чик? Ско­ро на­у­чих, че в Пе­т­рич, не­за­ви­си­мо от коя до коя то­ч­ка пъ­ту­ваш с та­к­си, це­на­та е 1 лв., а на ки­ло­ме­тър във Ве­лин­г­рад де­но­но­щ­но се пла­щат 0.70 лв. на ки­ло­ме­тър.

Та­ка се слу­чи, че един на­с­то­ящ ме­с­тен де­пу­тат, мно­го ду­хо­вит и ува­жа­ван ле­кар, след по­ре­д­ния ми ин­султ, на­ред с дру­ги­те ила­чи , ми да­де и ха­п­че­та „ НЕ­ВО­ЛЕН”. За­ми­с­лих се да­ли и съ­в­ре­мен­ни­те фар­ма­ко­ло­зи ня­мат не­що об­що с Во­лен Си­де­ров. Це­ли­ят ни жи­вот е по­ли­ти­ка. А по­ли­ти­ка слу­ж­ба не ти­ка – ка­з­ва на­ро­дът и е мно­го прав.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.