С отличие завърши Морското училище стипендиантът на “Ротари Клуб – Балчик” курсантът Росен Стоянов Добрев

Aug 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

DSC_9626

На 11 ав­густ 2013 г. от 9:00 на Мор­с­ка га­ра – Вар­на се съ­с­тоя пра­з­ни­ч­но­то про­из­во­д­с­т­во на за­вър­ш­ва­щи­те кур­сан­ти от Ви­пуск 2013 г. на Во­ен­но­мор­с­ко­то ви­с­ше учи­ли­ще във Вар­на.

С го­ля­ма гор­дост от­бе­ля­з­ва­ме, че сред тях е бал­чи­к­ли­я­та л-т. Ро­сен Ст. До­б­рев, кой­то е от­ли­ч­ник на сво­я­та спе­ци­ал­ност и на своя ви­пуск. Той по­лу­чи на­г­ра­да от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та – би­но­къл и спе­ци­ал­на ди­п­ло­ма за от­ли­чен ус­пех.

Ус­пе­ш­но­то си ди­п­ло­ми­ра­не Ро­сен дъл­жи на фи­нан­со­ва­та  по­мощ и по­д­к­ре­па от 1000 лв. го­ди­ш­но, гла­су­ва­ни за 5 го­ди­ни от “Ро­та­ри Клуб – Бал­чик”. Ма­кар и си­рак, Ро­сен се спра­ви с уче­ни­е­то и ка­зар­ме­ния жи­вот ка­то по­ка­за ус­той­чи­вост и здрав дух. Той е при­з­на­те­лен на брат си, съ­у­че­ни­ци­те и при­я­те­ли­те си от СОУ “Хри­с­то Бо­тев – Бал­чик” и най-ве­че на ро­та­ри­ан­ци­те, ко­и­то при­съ­с­т­ва­ха на не­го­во­то тър­же­с­т­во и спо­де­ли­ха ра­до­ст­та му от за­вър­ш­ва­не­то – То­дор Г. То­до­ров, арх. Еми­лия Ге­ор­ги­е­ва, Емил Ен­чев, Хри­с­то Же­ля­з­ков.

То­ва бе кул­ми­на­ци­я­та на тър­же­с­т­ве­ни­те че­с­т­ва­ния, по­с­ве­те­ни на 134-ата го­ди­ш­ни­на от съ­з­да­ва­не­то на Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли. То­ч­но в 9 ча­са на Мор­с­ка га­ра Вар­на се про­ве­де и ри­ту­ал за тър­же­с­т­ве­но вди­га­не на Во­ен­но­мор­с­кия флаг и фла­го­ве­те за раз­ц­ве­тя­ва­не на ко­ра­би­те от ВМС.  За­ме­с­т­ник -ми­ни­с­тъ­рът на от­б­ра­на­та Иван Ива­нов връ­чи офи­цер­с­ки­те па­го­ни и на­г­ра­ди от­ли­ч­ни­ци­те на ви­пу­с­ка, сред ко­и­то и на­ше­то бал­чи­ш­ко мом­че. Про­ве­де се и во­ен­нен ри­ту­ал за про­из­во­д­с­т­во в пър­во офи­цер­с­ко зва­ние на ви­пу­с­к­ни­ци­те на ВВМУ „Н.Й.Ва­п­ца­ров”.

   Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

Фо­то:

    Хри­с­то ЖЕ­ЛЯ­З­КОВ

 

Коментарите са затворени.