Добруджанско веселие

Aug 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Ние, пен­си­о­не­ри­те от клуб „Мла­дост І” и „Мла­дост ІІ”, взе­х­ме уча­с­тие във фе­с­ти­ва­ла „Те­ке­то 2013” с.Але­к­сан­д­рия, об­щи­на Кру­ша­ри. Той се про­ве­де сред бря­с­то­ва­та го­ра, в ко­я­то се е сгу­ши­ло дву­о­б­ре­д­но­то све­ти­ли­ще – ма­на­с­ти­рът „Св.Илия”, на­ре­чен още Дър­ве­но­то те­ке.

При пре­д­с­та­вя­не­то на два­та съ­с­та­ва, ние вза­им­но се по­д­к­ре­пя­х­ме. Из­не­на­да ни при­я­т­но на­ро­д­ни­ят оби­чай „Гле­да­не на све­кър­ва” от клуб „Мла­достІІ” с ар­ти­с­ти­ч­но­то из­пъл­не­ние на Со­ф­ка Де­не­ва. От клуб „Мла­дост І” се изя­ви­ха ин­ди­ви­ду­ал­ни­те из­пъл­ни­те­ли Ру­с­ка Ан­ге­ло­ва и Еле­на Та­ш­ко­ва. На­ше­то уча­с­тие бе въз­на­г­ра­де­но от вни­ма­ни­е­то на ав­то­ри­те­т­но­то жу­ри с гра­мо­ти, ка­к­то и с ова­ци­и­те на пу­б­ли­ка­та.

Ани МЕТОДИЕВА

 

Коментарите са затворени.