Изповед на петолинията, изразена от “Средиземноморски квинтет”

Aug 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

DSCN1935

Тя се но­се­ше ка­то не­у­ло­вим по­вей с ед­на­к­ва про­ни­к­ва­ща си­ла през че­т­вър­та­та ве­чер на „Balchik Classic Days”в Бал­кан­с­ка­та сто­ли­ца на фе­с­ти­ва­ли­те – Бал­чик. Му­зи­ка­та ид­ва­ше от „Сре­ди­зем­но­мор­с­ки квин­тет”: Пе­тя Ми­ро­ле­с­ко­ва /ци­гул­ка/, три­к­ра­т­на уча­с­т­ни­ч­ка на то­ва му­зи­кал­но съ­би­тие в на­шия град; Де­ни­ца Ди­ми­т­ро­ва /ар­фа/, за вто­ри път в Бал­чик, во­де­ща на фе­с­ти­ва­ла с от­ли­чен ан­г­лий­с­ки език; съ­с­ре­до­то­че­на­та ви­о­ли­с­т­ка Не­ве­ли­на Ста­ни­ми­ро­ва; ру­мъ­не­ца Амин Та­та­ру /флей­та/; ун­га­ре­ца Ищ­ван Ка­ца­ри /вал­д­хор­на/. И пе­ти­ма­та ла­у­ре­а­ти и по­бе­ди­те­ли в раз­ли­ч­ни кон­кур­си, уча­с­т­ват в раз­ли­ч­ни му­зи­кал­ни фор­ма­ции, в Ли­ван­с­ка­та фил­хар­мо­ния, в края на ме­се­ца за­ми­на­ват за Бей­рут.

Квин­те­тът ни по­д­не­се ле­тен му­зи­ка­лен бу­кет, пъ­лен с из­не­на­ди, в раз­ли­ч­ни ком­би­на­ции от про­из­ве­де­ния на Хен­дел, Бах, Бо­ке­ри­ни, Ма­с­не, Край­с­лер, Двор­жак, Щра­ус, Чай­ко­в­с­ки Пи­а­цо­ла и др. Чу­х­ме име­на­та на най-мно­го ком­по­зи­то­ри за ця­ла­та му­зи­кал­на про­я­ва.

Ос­та­на­х­ме за­п­ле­не­ни от по­ро­де­ни­те бла­го­ро­д­ни въл­не­ния, от изя­ще­с­т­во­то, от по­д­ку­п­ва­ща­та све­жест на из­пъл­не­ни­я­та. Ап­ло­ди­с­мен­ти­те и ра­до­с­т­ни­те въз­г­ла­си не за­къ­с­ня­ха от въз­тор­же­ни­те, а мо­же би и най-мно­го­б­рой­ни зри­те­ли. За­що­то в те­зи из­пъл­не­ния има­ше за­га­дъ­ч­ност, бла­го­ро­д­ност, скри­то въ­о­б­ра­же­ние във въз­ду­ш­на­та не­ж­ност на ар­фа­та, в ме­ло­ди­ч­но­то съ­д­ру­жие с ци­гул­ка­та, ви­о­ла­та, флей­та­та и вал­д­хор­на­та, при­да­ва­щи на все­ки му­зи­ка­лен епи­зод осо­бе­на по­е­ти­ч­ност. По вре­ме на це­лия кон­церт му­зи­кан­ти­те на­с­ла­г­ва­ха сво­и­те со­б­с­т­ве­ни чу­в­с­т­ва, про­з­ре­ния, усе­ща­ния, с му­зи­кал­но про­фе­си­о­нал­но по­ве­де­ние.

Из­пъл­ни­те­ли­те, ма­кар и от раз­ли­ч­ни на­ци­о­нал­но­с­ти, ала по­ч­ти ед­на­к­ви на въз­раст, с раз­ли­ч­ни ли­ч­ни и со­ци­ал­ни био­г­ра­фии, имат ед­на­к­ви съ­д­би и жи­ве­ят в ат­мо­с­фе­ра, на­си­те­на с лю­бов, впе­ча­т­ле­ния и пъ­ту­ва­ния. Тя­х­на­та му­зи­ка оте­к­на в ду­ши­те ни.

За­що­то чу­де­с­ни­те из­пъл­ни­те­ли от „Сре­ди­зем­но­мор­с­ки квин­тет” бя­ха емо­ци­о­нал­но на­си­те­ни и про­ро­че­с­ки от­к­ро­ве­ни. Те ни по­ве­до­ха в не­о­бя­т­ния свят на дъл­бо­ки­те чу­в­с­т­ва – на твор­че­с­ка­та ра­дост и чо­ве­ш­ко удо­в­ле­т­во­ре­ние. И на сле­д­ва­щи­те „Дни на кла­си­ка­та” ще ги оча­к­ва­ме, за­ра­ди тя­х­на­та изя­щ­на му­зи­кал­на изи­с­ка­ност и ру­ти­на.

Георги ЙОВЧЕВ

P1550808

RSCN1976

 

Коментарите са затворени.