Военно учение на летище Балчик

Aug 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

1_2947

От 22 до 26 юли на ле­ти­ще Бал­чик се про­ве­де епи­зо­да „Въз­ду­ш­но – де­сан­т­ни опе­ра­ции” от съ­в­ме­с­т­на­та бъл­га­ро-аме­ри­кан­с­ка по­д­го­то­в­ка “Black Sea Rotational Force – 13”.

В не­го уча­с­т­ва­ха ле­та­те­лен съ­с­тав – па­ра­шу­ти­с­ти от бри­га­да­та спе­ци­ал­ни си­ли Пло­в­див, Мор­с­кия спе­ци­а­лен ра­зу­з­на­ва­те­лен от­ряд на Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли и са­мо­лет „С 27 Спар­тан” на Во­ен­но­въ­з­ду­ш­ни­те си­ли с еки­паж и об­с­лу­ж­ващ пер­со­нал.

Бя­ха из­пъл­не­ни 700 уче­б­но-тре­ни­ро­въ­ч­ни и бой­ни па­ра­шу­т­ни ско­ко­ве от ни­с­ка и сре­д­на ви­со­чи­на с вси­ч­ки ти­по­ве па­ра­шу­ти на въ­о­ръ­же­ние в Бъл­гар­с­ка­та ар­мия.

Еки­па­жа на са­мо­лет „С 27 Спар­тан” из­пъл­ни раз­ли­ч­ни ле­та­тел­ни за­да­чи – ос­но­в­но по де­сан­ти­ра­не на па­ра­шу­ти­с­ти.

Епи­зо­да се ръ­ко­во­де­ше от ко­ман­д­ва­не­то на Мор­с­кия спе­ци­а­лен ра­зу­з­на­ва­те­лен от­ряд на  Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли.

След че­ти­ри го­ди­ш­но пре­къ­с­ва­не за вто­ра го­ди­на се из­вър­ш­ва ле­та­тел­но – па­ра­шу­т­на по­д­го­то­в­ка на ле­ти­ще Бал­чик, ка­то по то­зи на­чин е въз­с­та­но­вен цен­тъ­ра по па­ра­шу­ти­зъм в то­зи ре­ги­он.

3_916

Коментарите са затворени.