ХII пленер “Художници, Балчик, Любов”

Aug 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1550873

На 6 ав­густ 2013  г. в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия бе от­к­ри­та за два­на­де­се­ти по­ре­ден път из­ло­ж­ба с кар­ти­ни, на­ри­су­ва­ни по вре­ме на пле­не­ра „Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов” през ме­сец ап­рил. Уча­с­т­ва­ха по­з­на­ти­те ни ве­че съ­з­да­те­ли на пле­не­ра Да­ри­на и Ан­д­рей Яне­ви, Сил­ви Ба­се­ва, Пе­тър Са­вов, доц. Пе­ньо Пе­нев, доц. Бо­рис Же­лев от ВТУ „Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” и мла­да­та ди­п­ло­ми­ра­на ху­до­ж­ни­ч­ка от Бал­чик Пе­тя Де­не­ва, ко­я­то жи­вее в Со­фия, но тво­ри с най-го­ля­ма лю­бов в ро­д­ния си град Бал­чик.

По тра­ди­ция, ху­до­ж­ни­ци­те вся­ка го­ди­на да­ря­ват на Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия свои твор­би, на­ри­су­ва­ни по вре­ме на пле­не­ра. Ос­но­вен сю­жет в тях е Дво­ре­цът и пле­ни­тел­ни­ят мор­с­ки бял бряг на Бал­чик.

/Б.Т./ 

P1550872

Коментарите са затворени.